Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Bc. SZZk > > Řízení informačních zdrojů

Řízení informačních zdrojů


Kategorie: Logistika

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Hlavní zdroje informací - zásady práce s nimi (jediný informační zdroj je nespolehlivý, každá informace musí být onačena bibliografickou citací). Řízení informací - základní faktory v procesu (centrální řízení toku informací (v celé firmě), informace probíhají v mnoha směrech a nabývají mnoha významů, je nutno zachovat bohatost, složitost a jistou neuspořádanost informací, lidé většinou nechtějí informace sdílet, změna informačního systému nezmění informační kulturu firmy, soustředění se na široce koncipované typy informací, důraz na sdílení a užívání informací, předpoklad časové pomíjivosti konkrétního řešení, předpoklad mnohonásobného významu termínu, kontinuita procesu, pokračujícího do té doby, než je žádoucí jednání osvojeno v celé firmě a trvale využíváno, předpoklad vzniku dílčích specifických struktur, jednotlivec si sám může navrhnout své informační prostředí za podmínky kompatibility s firemním informačním systémem, soulad s podnikovou politikou se dosáhne až v průběhu času prostřednictvím ovlivňování jednotlivců i profesních skupin. Jako důsledky postupné realizace řízení informací lze očekávat - informační a znalostní potřeby firem a manažerů se budou rychle měnit, úspěšná podnikatelská strategie firmy bude vyžadovat především informace o událostech a podmínkách mimo organizaci, klíčovým problémem se stává vývoj a optimalizace vhodných metod pro shromažďování a analyzování především externích informací, dojde ke změně pojmu organizace a organizování;organizace bude nutno přizpůsobit specifickým podmínkám firmy, specifickým úkolům, době, místu a kvalitě spolupracovníků, poroste podíl spolupracovníků ve firmě, které nebude možno řídit tradičními postupy (práce doma, specialisté). Desatero informační reality - většina informací v organizacích není v paměti počítače, manažeři dávají přednost získávání informací spíše od lidí než od počítačů, čím složitější a detailnější je přístup k řízení informací, tím méně je pravděpodobné, že se tím změní jednání kohokoliv, všechny informace nemusí být společné a sdílené; pružnost a určitá neuspořádanost je do jisté míry žádoucí, čím více toho firma ví o své klíčové aktivitě a čím více se o ni stará, tím menší je pravděpodobnost, že se zaměstnanci i shodnou na společné definici této aktivity, jsou-li informace moc a peníze, nelze očekávat, že lidé budou informace snadno sdílet, ochota jednotlivců používat specifický formát informací je přímo úměrná míře, v jaké se podílejí na definování formátu informací nebo v jaké důvěřují těm, kteří se na tom podíleli, chce-li firma vytěžit maximum z používání elektronické komunikace, musí se zaměstnanci nejprve komunikovat z očí do očí, lidé jsou významnými zdroji a integrátory informací, neexistuje přílišná informovanost; jsou-li informace skutečně užitečné, pak náš zájem o ně je nenasytný. Tok informací.

Obsah

1.
Hlavní zdroje informací
2.
Řízení informací -
3.
Jako důsledky postupné realizace řízení informací lze očekávat
4.
Desatero informační reality
5.
Tok informací.

Úryvek

"HLAVNÍ ZDROJE INFORMACÍ

Jsou dva základní zdroje informací, veřejné a neveřejné. Při vyhledávání informací platí dvě hlavní zásady, a to:
- jediný informační zdroj je nespolehlivý
- každá informace musí být onačena bibliografickou citací. Za veřejné informace považujeme informace publikovatelné a všeobecně dostupné. Patří zde veřejně přístupné databanky, adresáře, noviny, odborné časopisy, monografické studie, výroční zprávy, patenty, zprávy ze seminářů, kongresů, konferencí apod., průmyslové filmy, TV a rozhlasové reportáže, firemní literatura. Mezi neveřejné informace řadíme manažerské, bankovní a kreditní informace, informace získané z osobního styku, některé politické a diplomatické informace. Tyto zdroje jsou cennější, než prameny formální, které mohou
být staršího data"

Poznámka

Vypracovaná státnicová otázka.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x448fbecc515f6.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
rizeni_info_zdroju.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse