Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Bakalářské práce > > Řízení lidských zdrojů ve středně velké organizaci

Řízení lidských zdrojů ve středně velké organizaci

Kategorie: Management

Typ práce: Bakalářské práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V období přípravy a při vlastním zpracování této bakalářské práce se autor měl možnost seznámit s mnoha zdroji informací ke zvolenému tématu. Základním předpokladem bylo shromáždit takové prameny a literaturu, které byly podstatné pro naplnění cíle práce.
Cílem této bakalářské práce bylo na základě teoretických znalostí a praktických poznatků vytvořit koncepci pro efektivnější práci manažera s pořízenými. Jak již bylo psáno v úvodu, vzhledem k velkému rozsahu problematiky řízení lidských zdrojů autor nemohl řešit vyčerpávajícím způsobem všechny otázky s touto oblastí spojené. Autor se proto zaměřil na problematiku získávání pracovníků do organizace, jejich motivací a komunikací s nimi.
V průběhu přípravy a zpracování teoretické části práce si autor doplnil teoretické znalosti, získané při studiu vysoké školy o další teoretické poznatky a tím získal komplexnější pohled na výše uvedenou problematiku.
Byly získány především ucelenější znalosti současné teorie a praxe úspěšných organizací v rozvinutých zemích při řízení lidských zdrojů, způsobů naplňování základních manažerských funkcí na všech úrovních řízení organizace při dosahování cílů organizace. Studium odborné literatury autorovi poskytlo další poznatky pro výkon funkce manažera v prostředí změn, což je v současnosti vysoce aktuální. Ať se již jedná o optimální využívání pracovních sil v organizaci nebo pro řízení pracovních týmů, které jsou pro většinu organizací základní pracovní jednotkou. Byly zjištěny současné požadavky na práci manažera, zejména význam liniových manažerů při vedení podřízených - na jejich efektivní styl vedení lidí a způsob vytváření zdravých mezilidských vztahů na pracovišti. Autor získal nový pohled na důležitost vzájemné spolupráce s personálním útvarem organizace. Došlo k rozšíření znalostí přístupu zahraničních a domácích autorů k řízení lidských zdrojů, zejména o rolích manažera v průběhu pracovního dne.
Autor získal nové poznatky o pojetí získávání pracovníků do organizace, úkolech manažerů a pravidlech, které je nutno dodržovat i o personálním marketingu.
V oblasti motivace byly dosavadní praktické zkušenosti rozšířeny o nové znalosti motivační strategie, motivačních faktorech a procesu motivace, členění a nástroje motivace v organizaci.

Obsah

ÚVOD 8
1
CHARAKTERISTIKA STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE 0
1.1
Struktura a obsah základních manažerských funkcí a jejich vztah k řízení
lidských zdrojů 10
1.2
Rozdělení manažerů podle základních úrovní a jejich podíl při řízení
lidských zdrojů 13
2
ZÍSKÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO STRUKTUR STŘEDNĚ VELKÉ
ORGANIZACE 16
2.1
Pojetí a úkoly při získávání pracovníků 16
2.2
Definování požadavků 18
2.3
Vnitřní a vnější podmínky k získávání pracovníků 19
2.4
Vnitřní a vnější zdroje pracovníků 20
2.5
Pravidla, která je nutno dodržovat 21
2.6
Nástroje vhodné k usnadnění získávání pracovníků a jejich stabilizace
v podniku 21
3
NÁSTROJE MOTIVACE PRACOVNÍKŮ VE STŘEDNĚ VELKÉ
ORGANIZACI 23
3.1
Definice motivace 23
3.2
Vnitřní a vnější motivace 24
3.3
Proces motivace 26
3.4
Úkoly manažerů při výběru pracovníků k aktivnímu plnění cílů organizace 28
3.5
Členění a používané zdroje motivace v podniku 30
4
KOMUNIKACE MEZI VEDENÍM STŘEDNĚ VELKÉ ORGANIZACE
A ZAMĚSTNANCI 34
4.1
Komunikace v organizaci a její cíle 34
4.2
Komunikační styl manažerů 38
4.3
Komunikační dovednosti manažerů 39
4.3.1
Naslouchání 40
4.3.2
Sdělování 40
4.3.3
Neverbální komunikace 41
4.4
Systémy komunikace v podniku 42
5
STANOVENÍ CÍLŮ A HYPOTÉZ 44
6
VLASTNÍ SOCIOLOGICKOANDRAGOGICKÉ ŠETŘENÍ FORMOU
DOTAZNÍKU 46
7
SHRNUTÍ, ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ 54
ZÁVĚR 58
SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ 60
SEZNAM OBRÁZKŮ, TABULEK A GRAFŮ 61
SEZNAM PŘÍLOH 62

Úryvek

"Organizace má poslání - záměr nebo důvod své existence. Poslání je konkretizováno ve vizích (emociálních představách budoucího stavu organizace) nebo v cílech. Cíle mají racionální charakter. Vyjadřují žádoucí stav, ke kterému má organizace dospět. toho je dosahováno, rozdělením práce mezi členy organizace a koordinací jejich aktivit. To je smyslem mechanismu zvaném organizační struktura. Významně se podílí i organizační kultura. K zajištění svého fungování organizace shromažďuje, propojuje, uvádí do pohybu a hospodárně využívá zdroje (materiální, finanční, informační a lidské zdroje). Rozhodující význam mají pro organizaci lidské zdroje.


1.1 Struktura a obsah základních manažerských funkcí a jejich vztah
k řízení lidských zdrojů
Úspěšnost organizace je ve velké míře závislá na kvalitě lidí a na způsobu jejich řízení. ˶Za to nepochybně nesou odpovědnost manažeři při plnění svých rolí v oblasti lidských zdrojů." (Amstrong, 1999, s. 14).
Základní činnosti, které musejí manažeři aktivně vykonávat k dosažení cílů organizace nazýváme manažerské funkce.

Probíhají v prostředí změn:
• tvrdých prvků ( hmotné prostředky, technické vybavení atd.),
• měkkých prvků.
( znalosti, dovednosti, jednání, chování lidí atd. (Častorál, 2009, s. 75).
Manažerské funkce podle druhů dělíme na plánování, organizování, řízení lidských zdrojů a kontrolu. Vzhledem k potřebě strategického souladu - integraci podnikových strategií a strategie lidských zdrojů - je personální plánování nedílnou součástí plánování organizace. ˶Personální plánování slouží k realizaci cílů organizace tím, že předvídá vývoj, stanovuje cíle a realizuje opatření směřující k současnému
a perspektivnímu zajištění úkolů organizace pracovní silou." (Koubek, 2001, s. 87).

Zahrnuje oblasti:
• plánování potřeby pracovníků,
• plánování pokrytí potřeby pracovníků (prognózování zdrojů pracovníků),
• plánování personálního rozvoje pracovníků (Koubek, 2001, s. 29).

Na tyto základní plány navazují plány personálních činností:
• získávání a výběru pracovníků,
• vzdělávání pracovníků,
• rozmisťování pracovníků,
• odměňování a produktivity práce,
• penzionování a propouštění pracovníků.

S plány personální činnosti úzce souvisejí plány hodnocení pracovníků, pra - covního výkonu. Hodnocení má důležitou úlohu, neboť poskytuje podklady pro tvorbu plánů personálních činností.
Organizování znamená zajištění dělby personální práce v organizaci... ˶tvoří tu část řízení organizace, která se zaměřuje na vše, co se týká člověka v pracovním procesu, tedy jeho získávání, formování, fungování, jeho organizování a propojování jeho činnosti, výsledků jeho práce, jeho pracovních schopností a pracovního chování,
vztahu k vykonávané práci, organizaci, spolupracovníkům a dalším osobám s nimiž se v souvislosti se svou prací stýká, a rovněž jeho osobního uspokojení z vykonávané práce, jeho personálního a sociálního rozvoje." (Koubek, 2001, s. 14).
Úkolem řízení lidských zdrojů v nejobecnějším pojetí je sloužit tomu, aby byla organizace výkonná a její výkon se neustále zlepšoval.

Pokud bychom měli vycházet ze současné teorie a praxe v rozvinutých zemích, měli bychom se zaměřit na následující úkoly:

1. ˶Usilovat o zařazení správného člověka na správné místo a snažit se o to, aby byl tento člověk neustále připraven přizpůsobovat se měnícím se požadavkům pracovního místa" (Koubek, 2001, s. 18).
2. Optimální využívání pracovních sil v organizaci (pracovní doba, kvalifikace pracovníků).
3. Formování týmů, efektivního stylu vedení lidí a zdravých mezilidských vztahů v organizaci.
4. Personální a sociální rozvoj pracovníků organizace, vytváření příznivých pracovních a životních podmínek pro pracovníky."

Poznámka

UJAK, Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu 11 stran + příloha.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28900
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse