Rodina


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na rodinu a její význam v životě jedince. Rozebírá historii rodiny, funkce rodiny, význam rodiny nebo problémy rodinné výchovy.

Obsah

1.
Rodina
2.
Historie
3.
Funkce rodiny
4.
Typy rodin
5.
Význam rodiny
6.
Výchovné styly v rodině
7.
Problémy rodinné výchovy

Úryvek

" hlediska struktury:
- úplné: matka, otec, děti
- neúplné: ovdovění, rozvedení rodiče
- druhotně vzniklé: po ovdovění nebo rozvodu, vznikne sňatkem nová rodina, složitější uspořádání

z hlediska plnění:
a) funkční - rodina dobře fungující, uspokojuje potřebu domova tzn. mít otce i matku,
umožňuje socializaci ( začlenění)
- příklady skrze lásku otce a matky
- dítě se učí ohleduplnosti, zodpovědnosti, úctě,chápání mezigeneračních vztahů
- útočiště v situaci bezradnosti
b) problémová -závažnější poruchy některých f-cí, ale zdraví vývoj dítěte není ohrožen
- rodina se nerozpadá a je schopna vyřešit vlastními silami problémy nebo krátkodobou pomocí z venku
- př.: nemocný rodič, nevyrovnaný rodič………
c) dysfunkční - funkce je vážně narušena
- vývoj dítěte je ohrožen nebo poškozen
- rodina není schopna řešit problém sama, nutná pomoc
- př.: rodina postižena alkoholismem, s malým zájmem o dítě, nízkým příjmem

d) afunkční - citový chlad rodičů
- omezena možnost prožívat lásku
- dítě citově strádá ( odnětí dítěte z rodiny) → hledání náhradní péče

Význam rodiny
- předškolní dítě potřebuje žít ve spořádané rodině, vyváří si citový vztah ke členům rodiny
- rodina je vzorem společenského života- např. učí se chápat, že ve společnosti vládne řád, dělba práce, dítě získává sociální zkušenost

Výchovné styly v rodině

Autoritativní
- výchova založena na příkazech, zákazech, časté tělesné tresty, odpírání lásky
- důsledky: - snaha napodobovat násilné chování
- touha po pomstě ( slabší děti, zvířata…)
- negativismus ( odpor k požadavkům vychovatele)
- deprese

Liberální
- výchovna shovívavá, nízké požadavky, časté odměňování
- důsledky: - sobectví
- slabá vůle
- neschopnost podřídit se druhým

Demokratický
- respektování dítěte
- akceptování jeho potřeb
- přiměřené požadavky
- důsledky: - samostatnost
- aktivita
- dodržuje normy společnosti


Negativní styly vedení dětí v rodině:
- navození úzkosti, strachu: - dítě má strach předvést svou činnost
- vede k opoždění vývoje
- výchovná strohost: - zákazy, příkazy, tresty… - negat.vlastnosti, agrese, negativismus

- perfekcionismus: - vysoké nároky na dítě
- dítě má strach, že udělá chybu
- následky: - pocit méněcennosti, neurózy

- morální traumatizování: - rodiče apelují krajními prostředky na svědomí dítěte
- nedávají mu možnost ke zlepšení
- př. Kdo zklame jednou, zklame i podruhé.
- rozmazlování ( protekcionismus): - snaha ve všem dítěti vyhovět, ochraňovat ho
- důsledky: - dítě spoléhá na rodiče
- vypočítavost, sobectví, pasivita"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54113cdb6cdd7.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Rodina_a_jeji_vyznam_v_zivote_jedince.doc (43 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse