Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Rodinné a občanské právo - otázky k procvičení

Rodinné a občanské právo - otázky k procvičení


Kategorie: Právo

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se skládá ze 71 zodpovězených otázek, které slouží k procvičení znalostí z občanského a rodinného práva. Je strukturovaná stylem otázka – odpověď, vždy obsahuje odkaz na příslušný paragraf zákoníku.

Úryvek

"13. Jak uplatňovat náhradu škody na lyžích, které se ztratily z hotelové lyžárny
- požadovat po provozovateli hotelu- škoda na odložených věcech
Odpověď: Ztráta lyží z hotelové lyžárny je škodou na vnesených a odložených věcech. Za škodu odpovídá provozovatel poskytující ubytovací služby. Odpovědnosti se nelze zprostit jednostranným prohlášením ani dohodou (§ 433 obč. zák.). Právo na náhradu škody zaniká, nebylo-li uplatněno nejpozději 15. dne po dni kdy se poškozený o škodě dozvěděl (prekluze práva) (§ 436 obč. zák.)

14. 13letý žák uteče ze školy a rozbije výlohu za 10000,- Kč. Majitel žaluje matku a žáka. Komu soud uloží povinnost zaplatit?
Odpověď: S 13letým žákem musí poškozený žalovat o náhradu škody i osobu povinnou dohledem, obecně je touto osobou rodič.

15. U kterého orgánu se lze domáhat ochrany pokojného stavu?
- u soudu – omezení vlastnických práv (žaloba – negatorní – zápůrčí)
Odpověď: Ochrana vlastnických práv – omezení práva jiného – soud – negatorní žaloba.

16. Tři žaloby na ochranu vlastnických práv:
- na vydání věci
- negatorní čili zápůrčí
- na určení vlastnictví
Odpověď: - Žaloba na vydání věci (reivindikační)
- žaloba na ochranu vlastnického práva (negatorní)
- žaloba na určení práva (určovací) negativní, pozitivní

17. Má rodičovskou zodpovědnost 15letá matka?
Odpověď: Nemá, pro nedostatek způsobilosti k právním úkonům. Rodičovská zodpovědnost může být soudem přiznána nezletilému rodiči staršímu 16let. (§ 34/2, 3 zák. o rod.)

18. Zemřel manžel, měl 1000000,- Kč, je bezdětný, má otce a a synovce. Kdo a jakou částku dědí?
Odpověď: Při úmrtí bezdětného ženatého zůstavitele dědí s manželem v druhé skupině i otec (rodič). Manžel dědí vždy nejméně polovinu dědictví. Z majetku manželů 1000000,- Kč připadá do dědictví 500000,- Kč, existují-li dva dědici (manželka, otec) dědí rovným dílem každý polovinu dědictví – 250000,- Kč. (§ 474 obč. zák.)

19. U jakých věcí připadá v úvahu výhrada vlastnictví?
Odpověď: Výhrada vlastnictví se vztahuje pouze k movitým věcem (§ 133/1 obč. zák.)

20. Petr odpálí puk do hlediště, kde někoho zraní. Na koho se podá žaloba?
- na Petra a dohled"

Poznámka

Práce vytvořena pro předmět Občanské a rodinné právo na Univerzitě Hradce Králové.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4dade9971093a.zip (25 kB)
Nezabalený formát:
Rodinne_obcanske_pravo_otazky.doc (104 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse