Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rodinné právo

Rodinné právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato práce se zabývá 2. částí občanského zákoníku, teda rodinným právem. Nejprve rodinné právo charakterizuje jako celek a poté přechází k jednotlivým částem od manželství až k vyživovacím povinnostem.

Obsah

1.
Pojem, zásada a prameny rodinného práva
2.
Manželství
2.1
Vznik manželství
2.2
Zákonné překážky manželství
2.3
Zánik manželství
3.
Manželské majetkové právo
3.1
Zákonný režim
3.2
Smluvený režim
3.3
Režim založený rozhodnutím soudu
4.
Rodina, příbuzenstvo
4.1
Vztahy mezi rodiči a dětmi
4.2
Rodičovská odpovědnost
5.
Náhradní rodinná péče
5.1
Osvojení
5.2
Poručenství
5.3
Pěstounská péče
5.4
Ústavní výchova
6.
Vyživovací povinnosti

Úryvek

"POJEM, ZÁSADA, PRAMENY
Pojem:
Rodinné právo tvoří právní normy, které upravují:
- manželství
- vztahy mezi rodiči a dětmi
- vztahy mezi dalšími blízkými příbuznými
- vztahy při náhradní rodinné péči
Zásada:
Zásada solidarity = členové rodiny jsou povinni si vzájemně pomáhat (podle svých schopností a možností)
 i když rodinné vztahy patří do soukromého práva, státní orgány do nich mohou zasahovat (za účelem ochrany zájmů nezletilých dětí)
 účastníci rodinných vztahů se zpravidla nemohou svých práv vzdát nebo je převádět na jiné osoby (v jiných vztazích soukromého práva mohou účastníci se svými právy a povinnostmi disponovat)
Prameny:
- občanský zákoník
- zákon o sociálně-právní ochraně dětí
MANŽELSVÍ
= trvalý svazek muže a ženy, který vznikl zákonným způsobem
Vznik manželství - sňatkem
2 formy uzavření sňatku:
a) občanský sňatek - manželství je uzavíráno před orgánem veřejné moci (starosta nebo jiný člen městského zastupitelstva) + matrikář
b) církevní sňatek - manželství je uzavíráno před orgánem církve nebo náboženské společnosti (19 církví může v ČR oddávat)
obě formy mají stejnou platnost a platí pro ně stejná pravidla:
při sňatečném obřadu (veřejný a slavnostní, v přítomnosti 2 svědků) snoubenci prohlásí, že:
1. jim není známa žádná překážka vylučující uzavření manželství
2. navzájem znají svůj zdravotní stav
3. zvážili uspořádání svých majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění
4. se dohodli na příjmení (3 možnosti)
5. spolu svobodně vstupují do manželství


Zákonné překážky manželství:
1. nedostatek věku
- platné manželství nemůže uzavřít nezletilý (= osoba mladší 18-ti let), který není plně svéprávný
- výjimečně může soud povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil 16-ti let věku
2. nedostatek svéprávnosti
- platné manželství nemůže uzavřít osoba s omezenou svéprávností
3. dříve uzavřené a dosud trvající manželství (nebo registrované partnerství, nebo jiný obdobný svazek v zahraničí)
4. příbuzenství
- platné manželství se nemůže uzavřít mezi předky a potomky, mezi sourozenci (platí i při osvojení)
5. svěření do péče jiné osoby, poručenství a pěstounství
- platné manželství se nemůže uzavřít mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem

- nastane-li některá z těchto okolností, jedná se o neplatnost manželství
- neplatné manželství vzniklo, má právní následky, a to až do doby, dokud jej soud neprohlásí za neplatné (pak se považuje za neuzavřené)
- může se stát platným manželství (bigamista se rozvede)
- zdánlivé manželství - manželství vůbec nevzniklo (sňatek nebyl uzavřen zákonným způsobem), nemá právní následky, o jeho existenci nemusí soud ani rozhodovat (manželství uzavřela osoba mladší 16-ti let, manželství nebylo uzavřeno před příslušným orgánem)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53580474afbdf.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Rodinne_pravo.doc (91 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse