Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rodinné právo

Rodinné právo


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Maturitní otázka se zabývá právními normami, které upravují rodinné právo. Nejprve otázka vysvětluje pojem a vypisuje zásady a prameny rodinného práva. Poté charakterizuje manželství, rodinu a příbuzenstvo, vztahy mezi rodiči a dětmi, nebo manželské majetkové právo. Nakonec analyzuje rodičovskou odpovědnost, náhradní rodinnou péči a vyživovací povinnosti. Všechny informace jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníku, který je účinný od 1.1.2014.

Obsah

1.
Pojem
2.
Zásady, prameny
3.
Manželství
4.
Rodina, příbuzenstvo
5.
Vztahy mezi rodiči a dětmi
6.
Manželské majetkové právo
6.1.
Zákonný režim
6.2.
Smluvený režim
6.3.
Režim založený rozhodnutím soudu
7.
Rodičovská zodpovědnost
8.
Náhradní rodinná péče
8.1.
Osvojení
8.2.
Poručenství
8.3.
Pěstounská péče
8.4.
Ústavní výchova
9.
Vyživovací povinnosti

Úryvek

"Pojem
- rodinné právo tvoří právní normy, které upravují:
 manželství
 vztahy mezi rodiči a dětmi
 vztahy mezi dalšími blízkými příbuznými
 vztahy při náhradní rodinné péči

Zásady
Zásada solidarity = členové rodiny jsou povinni si vzájemně pomáhat (podle svých schopností a možností)
- i když rodinné vztahy patří do soukromého práva, státní orgány do nich mohou zasahovat (za účelem ochrany zájmů nezletilých dětí)
- účastníci rodinných vztahů se zpravidla nemohou svých práv vzdát nebo je převádět na jiné osoby (v jiných vztazích soukromého práva mohou účastníci se svými právy a povinnostmi disponovat)

Prameny
- občanský zákoník
- zákon o sociálně právní ochraně dětí

Manželství
= trvalý svazek muže a ženy, který vznikl zákonným způsobem
- vznik manželství = sňatkem
- 2 formy uzavření sňatku:
 občanský sňatek - manželství je uzavíráno před orgánem veřejné moci (starosta nebo jiný člen městského zastupitelstva) + matrikář
 církevní sňatek - manželství je uzavíráno před orgánem církve nebo náboženské společnosti (19 církví může v ČR oddávat)
=> obě formy mají stejnou platnost a platí pro ně stejná pravidla
- při sňatečním obřadu (veřejný a slavnostní, v přítomnosti 2 svědků) snoubenci prohlásí, že:
1. jim není známa žádná překážka vylučující uzavření manželství
2. navzájem znají svůj zdravotní stav
3. zvážili uspořádání svých majetkových poměrů, svého bydlení a hmotné zajištění
4. se dohodli na příjmení (3 možnosti)
5. spolu svobodně vstupují do manželství
- zákonné překážky manželství:
1. nedostatek věku - platné manželství nemůže uzavřít nezletilý (= osoba mladší 18 let), který není plně svéprávný (vyjímečně může soud povolit uzavření manželství nezletilému, který není plně svéprávný a dovršil 16 let věku)
2. nedostatek svéprávnosti - platné manželství nemůže uzavřít osoba s omezenou svéprávností
3. dříve uzavřené a dosud trvající manželství (nebo registrované partnerství, nebo jiný obdobný svazek v zahraničí)
4. příbuzenství - platné manželství nemůže uzavřít mezi předky a potomky, mezi sourozenci (platí i při osvojení)
5. svěření do péče jiné osoby, poručenství a pěstounství - platné manželství nemůže uzavřít mezi poručníkem a poručencem, mezi dítětem a osobou, do jejíž péče bylo dítě svěřeno, nebo pěstounem a svěřeným dítětem
- nastane-li některá z těchto okolností, jedná se o neplatnost manželství
 neplatné manželství vzniklo, má právní následky, a to až do doby, dokud jej soud neprohlásí za neplatné (pak se považuje za neuzavřené)
 může se stát platným manželstvím (bigamista se rozvede)
- zdánlivé manželství - manželství vůbec nevzniklo (sňatek nebyl uzavřen zákonným způsobem), nemá právní následky, o jeho existenci nemusí soud ani rozhodovat

Vztahy mezi manžely:
manželé:
- mají rovné povinnosti a rovná práva
- jsou povinni žít spolu, být si věrní, vzájemně respektovat svou důstojnost, podporovat se, vytvářet zdravé rodinné prostředí, společně pečovat o děti
- se mají dohodnout o záležitostech rodiny
- mají právo navzájem se (bez plné moci) zastupovat v běžných záležitostech

Rodina, příbuzenstvo
Rodina
= manželé a jejich děti

Příbuzenstvo
- v přímé linii: mezi osobami pocházejícími jeden z druhého (děti, rodiče, prarodiče,…)
- ve vedlejší linii: mezi osobami, které mají společného předka (sourozenci - 2st., strýc - synovec - 3st., bratranci - 4st.)

Vztahy mezi rodiči a dětmi
Určení rodičovství:
- určení mateřství:
 matkou je žena, která dítě porodila
- určení otcovství:
 je postaveno na konstrukci 3 vyvratitelných domněnek (= předpoklad, který může být vyvrácen)
1. otcovství manžela matky - jestliže se narodí dítě provdané ženě, považuje se za otce manžel matky, jestliže se dítě narodilo v době od vzniku manželství do 300. dne po jeho zániku
2. otcovství určené souhlasným prohlášením rodičů (soudem nebo před matričním úřadem) - takto je možné určit otcovství i k dítěti počatému nenarozenému; prohlášením o otcovství může učinit i muž, který není biologickým otcem dítěte
3. určení otcovství soudem v řízení o určení otcovství - za otce dítěte se považuje muž, který s matkou dítěte souložil v tzv. rozhodné době (= v době, od které neprošlo do narození dítěte méně než 160 a více než 300 dnů)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53cd40477738d.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Rodinne_pravo_2.doc (62 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse