Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rodinné vztahy

Rodinné vztahy


Kategorie: Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta, Olomouc

Charakteristika: Práce se zabývá rodinnými vztahy. Rozebírá manželství, typy sňatků, rodičovství, typy rodin nebo výchovné styly v rodině.

Obsah

1.
Manželství
1.1.
Typy sňatků
1.2.
Co je důležité vědět
1.3.
Typy sňatků a manželství
2.
Rodičovství
2.1.
Rodina
2.2.
Výchovné styly v rodině
2.3.
Typy rodin

Úryvek

"Podle Zákona o rodině (zákon č. 94/1963 Sb.) je manželství trvalé společné soužití muže a ženy, podložené zákonem. Hlavním cílem manželství je založení rodiny a následná společná výchova a péče o děti. Podle §2 Zákona o rodině musí snoubenci, kteří chtějí vstoupit do manželství znát navzájem své charakterové vlastnosti a zdravotní stav. Manželství se uzavírá svobodným a úplným souhlasným prohlášením muže a ženy o tom, že spolu vstupují do manželství (§3 Zákon o rodině). Uzavírání sňatku je veřejné a k uzavření je podstatná přítomnost dvou svědků.
V manželství mají muž i žena stejná práva i povinnosti, a jejich svoboda nesmí být ničím omezována. Jejich povinností je být si věrni, respektovat se a společně pečovat o děti. O záležitostech, které se týkají rodiny, rozhodují manželé společně. (1)

1.1. Typy sňatků

V České republice jsou dva typy sňatků a to občanský a církevní.
Občanský sňatek je takový sňatek, kdy se prohlášení o uzavření manželství dělá před starostou, místostarostou nebo členem zastupitelstva obce za přítomnosti matrikáře. Sňatek probíhá v místě k tomu určenému, tedy většinou obecní úřad, ale na žádost snoubenců lze využít i jiné vhodné místo. Tento sňatek lze rozvést. Občané mohou uzavřít společně také i církevní sňatek, ale to jen za podmínky, že občanský sňatek byl uzavřen dříve a ne naopak.
Církevní sňatek je takový sňatek, kdy snoubenci učiní prohlášení o manželství před orgánem církve. Uzavírá se v místě, které je dáno předpisy dané církve. Církevní sňatek může být uskutečněn teprve poté, co snoubenci svému oddávajícímu doloží osvědčení potvrzené matričním úřadem. Církevní sňatek je v České republice úředně platným sňatkem od roku 1992. Pro církevní sňatek je důležité, aby byl alespoň jeden ze snoubenců pokřtěn. U nás církevní sňatek platí do té doby, dokud oba manželé žijí, ale dnes již většina evangelických církví povoluje rozvod manželství, oproti tomu římskokatolická církev rozvod nepřipouští a považuje manželství za svátost, která trvá doživotně. (1)

1.2. Co je důležité vědět

Před vstupem do manželství je důležité znát několik základních údajů.
Minimální sňatkový věk – v České republice je minimální sňatkový věk 18 let. Nezletilý nemůže uzavřít manželství. Výjimečná situace nastává v případě, že je to v souladu se společenským účelem manželství (těhotenství partnerky). Soud tedy může z důležitých důvodů povolit uzavření manželství nezletilému staršímu 16 let. Návrh na uzavření manželství si podává sám nezletilý.
Kdo nemůže uzavřít manželství – manželství nemůže uzavřít jedinec nezpůsobilý právních úkonů (jedinec, kterému byly odebrány jeho práva), jedinec s duševní poruchou, ten kdo už v manželství je, sourozenci, příbuzní a ten, kdo nebyl dobře informován o svém partnerovi.
Zánik manželství – k zániku manželství dochází, pokud jeden z manželů zemře, prohlášením soudu jednoho z manželů za mrtvého anebo rozvodem.
Rozvod – právní ukončení manželství. Dochází k němu v případě, kdy je manželství rozvráceno či v něm není možné další soužití. Vykonává ho soud.
Registrované partnerství – úředně uzavřený svazek osob stejného pohlaví"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541585a49678d.zip (15 kB)
Nezabalený formát:
Rodinne_vztahy.doc (57 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse