Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rozbor trhu práce v okrese Olomouc

Rozbor trhu práce v okrese Olomouc

Kategorie: Regionální ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: V práci je podrobně rozebráno, v jakém stavu se nachází trh práce v okrese Olomouc. Jak je trh ovlivňován státní politkou a jaký byl jeho vývoj v posledních letech. Zároveň jsou do této analýzy zapojeni také absoloventi nebo cizí státní příslušníci. Práce byla vytvořena do kurzu Trh práce a aktivní politika zaměstnanosti

Obsah

1.
A Celková situace okresu
1.1.
Základní informace
1.2.
Silné a slabé stránky okresu
2.
Poptávka po práci a nabídka pracovních sil
2.1.
Celkový vývoj zaměstnanosti
2.1.1.
Vývoj zaměstnanosti - shrnutí
2.1.2.
Vývoj zaměstnanosti i nezaměstnanosti v okrese Olomouc
2.1.3.
Zaměstnanost v rozhodujících odvětvích
2.1.4.
Zaměstnanost podle velikosti podniků
2.2.
Volná pracovní místa
2.2.1.
Vývoj počtu volných míst
2.2.2.
Nabídka a poptávka podle profesí
3.
Nezaměstnanost
3.1.
Celkový vývoj nezaměstnanosti
3.1.1.
Míra nezaměstnanosti
3.1.2.
Opakovaná evidence uchazečů o zaměstnání
3.1.3.
Délka nezaměstnanosti
3.2.
Struktura uchazečů o zaměstnání
3.2.1.
Nezaměstnanost podle pohlaví
3.2.2.
Kvalifikační struktura nezaměstnaných
3.2.3.
Uchazeči o zaměstnání podle věkových skupin
3.2.4.
Uchazeči o zaměstnání podle pracovních kategorií
3.2.5.
Nezaměstnaní absolventi škol
3.2.6.
Nezaměstnanost osob se ZPS
3.2.7.
Nezaměstnanost podle lokalit
4.
Cizinci na trhu práce
4.1.
Cizinci
4.2.
Slováci
5.
Kontrolní činnost
6.
Aktivní politika zaměstnanosti
6.1
Strategie APZ
6.2.
Společensky účelná pracovní místa (SÚPM)
6.2.1.
SÚPM u zaměstnavatelů
6.2.2.
SÚPM při samostatně výdělečné činnosti
6.3.
Místa pro odbornou praxi absolventů škol
6.4.
Veřejně prospěšné práce (VPP)
6.5.
Rekvalifikační programy
6.6.
Místa pro občany se ZPS
6.7.
Výdaje na zabezpečení politiky zaměstnanosti
7.
Stručná analýza problémových skupin a oblastí
8.
Shrnutí
9.
Očekávaný vývoj zaměstnanosti a nezaměstnanosti v 1. pololetí 2003
10.
B Tématické rozbory
B1 Analýza mikroregionů
B2 Rozhodující zaměstnavatelé okresu a výrazné změny na trhu práce
B3 Mladiství a absolventi

Úryvek

"5. Kontrolní činnost
V roce 2002 byla provedena kontrola celkem u 94 zaměstnavatelů. Celkem bylo uloženo 89 pokut v celkové výši 1 512 000,- Kč, z toho 18 pokut bylo uloženo mimo režim zákona o státní kontrole. Pořádkových pokut bylo uloženo celkem 8 v celkové výši 73 000, Kč.

V rámci vnějších kontrol byly především sledovány následující oblasti:
Oblast
Četnost sledování během kontrol Počet uložených pokut Na pokutách uloženo
Právní předpisy o zaměstnanosti 53 14 178 000,- Kč
Zákoník práce 76 19 430 000,- Kč
Zákony upravující mzdy, platy a cestovní náhrady 88 36 904 000,- Kč
Pozn.: “Četnost sledování během kontrol” se rozumí počet zařazení sledované oblasti do programů kontrol. Při jednotlivých kontrolních akcích se jednotlivé aspekty kontrolní činnosti vzájemně prolínají, tzn., že v rámci jedné kontroly jsou šetřeny různé oblasti komplexně.
Kontrolní šetření jsou převážně prováděna na základě podnětů zaměstnanců a tyto jsou podle závažnosti operativně zařazeny do plánu kontrolní činnosti. Těchto podnětů v porovnání s předchozím období stále narůstá. Navýšil se také počet písemných i telefonických anonymních podnětů, které se týkají oznámení, že občané, převážně uchazeči o zaměstnání, pracují tzv. načerno.
V uplynulém roce byla převážná část kontrolních šetření zaměřena na mzdovou oblast, tzn. nevyplacení mzdy zaměstnancům řádně a včas, nevyplacení mzdy zaměstnanci v souladu s pracovní smlouvou, nevyplacení náhrady mzdy za dovolenou při skončení pracovního poměru, přetrvávajícím problémem je dodržování minimálních mzdových tarifů a problémem nadále zůstává výpočet průměrného měsíčního čistého výdělku pro účely výplaty hmotného zabezpečení uchazečů o zaměstnání a pro pracovněprávní účely vůbec. V případě, že je zpětně při kontrole prokázáno, že zaměstnavatel potvrdil výdělek pro účely výplaty HZ vyšší, než zaměstnancům přísluší podle zákona o mzdě, je tato škoda zaměstnavateli vyčíslena a na něm vymáhána. Za porušení zákonů, upravujících mzdy, platy a cestovní náhrady byl uložen nejvyšší počet a finanční objem pokut.
Druhou oblastí prováděných šetření je dodržování ustanovení zákoníku práce, jako např. náležitosti vzniku, změn a skončení pracovního poměru zaměstnanců, rovné zacházení se všemi zaměstnanci, čerpání dovolené jednotlivých zaměstnanců, vedení evidence docházky, uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Co se týče náležitostí vzniku a skončení pracovního poměru lze konstatovat, že porušení těchto ustanovení jsou ojedinělá. Zaměstnavatelé zatím nerespektují nebo i z neznalosti nedodržují ustanovení § 32 odst. 3 zákoníku práce, přestože platné je již od r. 2001. Přetrvává běžná praxe, kdy zaměstnavatelé sjednávají dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr tam, kde by měl být uzavřen pracovní poměr nebo jimi nahrazují zkušební dobu, nebo v jiných případech vedou účelově evidenci docházky, která neodpovídá extrémně vysokým odměnám.
Další oblastí kontroly je dodržování zákona o zaměstnanosti. Bylo provedeno jedenáct kontrolních šetření zaměřených na zaměstnávání cizích státních příslušníků a z toho ve čtyřech případech bylo zjištěno porušení jmenovaného zákona. Dále byla kontrolní šetření zaměřena na oznamování volných pracovních míst a bylo zjištěno, že zaměstnavatelé tuto povinnost nerespektují nebo ji neznají.
V provedených kontrolních šetřeních bylo často vytýkáno zaměstnavateli porušení ustanovení § 1 odst. 6 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti. S tímto souvisí zjištění výkonu práce občanů (často uchazeči o zaměstnání) tzv. načerno. Nadále zůstává velkým problémem prokázat pracovněprávní vztah těchto občanů, kdy obě strany vznik pracovněprávního vztahu popírají, a nám se jej nepodaří prokázat. Zaměstnavatele můžeme podle platné právní úpravy postihnout za porušení tohoto ustanovení s tím, že uchazeč o zaměstnání zůstává nadále v evidenci úřadu práce přesto, že byl přistižen přímo při výkonu práce, např. kontrolními pracovníky úřadu práce nebo České obchodní inspekce.
&V přehledu o celkovém počtu kontrolovaných zaměstnavatelů a kontrolních akcí nejsou zohledněny operativní zásahy a jednání kontrolních pracovníků se zaměstnavateli nebo zaměstnanci při řešení různých pracovněprávních problémů týkajících se zejména jednoznačnosti způsobu skončení pracovního poměru a vydání dokladů potřebných pro uchazeče o zaměstnání, a je vykonávána nad rámec pracovněprávního poradenství. Znalost pracovněprávních předpisů těmto lidem mnohdy chybí a nejsou schopni pracovněprávní problémy sami řešit. Tato individuální pomoc ze strany úřadu práce je hodnocena pozitivně. Mezi stále se opakující problém v této oblasti patří i jednání se zaměstnavateli týkající se způsobu výpočtu průměrného měsíčního čistého výdělku, nároku na dovolenou, skončení pracovního poměru apod.Takových případů se za uplynulé období vyskytlo cca 75.
Stále častěji se před zahájením kontroly u zaměstnavatele vyskytuje problém dát zaměstnavateli na vědomí, že bude zahájena kontrola. Na uvedených adresách místa podnikání se nevyskytují, jejich provozovny nejsou řádně ohlášeny, nepřebírají doporučené písemnosti apod. V tomto směru při provádění kontrolní činnosti v r. 2002 bylo využíváno již tradiční dobré spolupráce s ostatními orgány veřejné, resp. státní správy. Je nutno zdůraznit významnou pomoc České obchodní inspekce, Okresního živnostenského úřadu, Policie ČR, Městské policie a Cizinecké policie při kontrolách zaměřených na nelegální zaměstnávání uchazečů o zaměstnání a cizích státních příslušníků."

Poznámka

Práce obsahuje velký počet tabulek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11964
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse