Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Rozdělení jazyků a vývoj českého jazyka - maturitní otázka 24/43

Rozdělení jazyků a vývoj českého jazyka - maturitní otázka 24/43


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce vyjmenovává jednotlivé jazykové skupiny a charakterizuje indoevropskou větev jazyků. Poté velmi stručně shrnuje vývoj českého jazyka od praslovanštiny po národní obrození. Poslední část je věnována hláskoslovnému a tvaroslovnému vývoji českého jazyka s příklady. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Dílo Karla Čapka - maturitní otázka 23/43, následující Jazyková kultura, podstata normy a kodifikace - maturitní otázka 25/43.

Obsah

1.
Skupiny jazyků
1.1
Indoevropská skupina jazyků
2.
Typologie
3.
Vývoj českého jazyka
3.1
Praslovanština
3.2
1.fáze (do konce 14.století)
3.3
2.fáze (14.-15.století)
3.4
3.fáze (15.-16.století + počátek 17.stol.)
3.5
4.fáze (bitva na bílé hoře – 3.čtvrtina 18.století)
3.6
5.fáze (počátek národního obrození – polovina 19.století)
4.
Hláskoslovný a tvaroslovný vývoj češtiny
4.1.
Vývoj souhlásek
4.2.
Vývoj samohlásek
4.2.1
Diftongizace
4.2.2
Monoftongizace
4.2.3
Úžení
4.3
Vývoj tvarosloví

Úryvek

“VÝVOJ ČESKÉHO JAZYKA
- češtinu známe nesporně od 9. století (Velká Morava)
- vznikla z praslovanštiny (společný základ všech slovanských jazyků)
o 2.stol př.n.l. – 7.století n.l. PRASLOVANŠTINA
o především v 9.století měla vliv STAROSLOVĚNŠTINA
o poté měla na vývoj češtiny vliv LATINA
- od 14. století docházelo ke změnám v mluvnické stavbě

1.fáze (do konce 14.století)
- rozvoj slovní zásoby a hlásek
- od 13.století se objevuje v literatuře

2.fáze (14.-15.století)
- rozšiřování češtiny v kultuře a literatuře
- Jan Hus zavedl diakritický pravopis
3.fáze (15.-16.století + počátek 17.stol.)
- projevuje se péče o jazyk
- vznik mluvnice (Vavřinec Benedikt z Nudožer)
slovníků (Daniel Adam z Veleslavína)
- vzory češtiny: Bible kralická, humanismus, renesance

4.fáze (bitva na Bílé hoře – 3.čtvrtina 18.století)
- úpadek jazyka, odchod vzdělanců do zahraničí
- na konci období se začali projevovat puristé

5.fáze (počátek Národního obrození – polovina 19.století)
- mluvnická kodifikace
- doplňována slovní zásoba (Josef Dobrovský, Josef Jungmann)
- čeština se začala uplatňovat v umělecké i odborné tvorbě
- od konce 19. století se mluvnická norma příliš neměnila, objevovaly se
složitější věty a souvětí
- ve 20. století se rozšiřovala slovní zásoba a interdialekty

HLÁSKOSLOVNÝ A TVAROSLOVNÝ VÝVOJ ČEŠTINY

A) vývoj souhlásek
r´ - ř g - h sč - šť

B) vývoj samohlásek
monoftongizace uo - ů (muoj X můj)
diftongizace ú - ou (súd X soud)
úžení ie - í (viera X víra)"

Poznámka

Psáno v heslech, může sloužit jen jako přehled.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4754414755d13.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Rozdeleni_jazyku_vyvoj_cj.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse