Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Rozvoj podnikání - výpisky z přednášek

Rozvoj podnikání - výpisky z přednášek


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá rozvojem podnikání, jednotlivými fázemi, kterými podnik prochází a jejich charakteristikou. Popisuje vznik podniku, podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet. Závěr je pak věnován krizovému řízení podniku a způsobům dobrovolného ukončení činnosti. Zde naleznete další část práce Cíle podniku, jeho funkce a typologie podniků.

Obsah

1.
Podnik
2.
Rozvojové fáze
3.
Fáze životního cyklu podniku
3.1
Založení a vznik podniku
3.1.1
Podnikatelský záměr
3.1.2
Zakladatelský rozpočet
3.2
Růst podniku
3.3
Stabilizace podniku
3.4
Krize podniku
3.5
Krizové řízení
3.6
Dobrovolné ukončení činnosti

Úryvek

„K založení a vzniku podniku potřebuji:
Podnikatelský záměr
Úvod a charakteristika společnosti, v čem budu podnikat, jak budu fungovat, jaké budou cíle, co bude produktem, jak budu vyrábět, jakým způsobem budu prodávat, komu, kde, co vše potřebuji k výrobě a prodeji výrobků, jaké budou prvotní náklady zřizovací, provozní, jaký bude přepokládaný výsledek hospodářského výsledku v 1.roce, v dalších letech hospodaření

Zakladatelský rozpočet
Skládá se z rozpočtu nákladů a výnosů, rozpočtu kapitálu pro financování dlouhodobého a oběžného majetku
2. fáze – růst podniku
Nastartování křivky příjmů, měla by mít poměrně strmý průběh, dosažení prahu zisku – bodu zvratu, pro podnik je typické, že se prosazuje na trhu a zvyšuje svůj obrat, což se projevuje v růstu velikosti podniku
Interní růst – účinnější využívání výrobních faktorů
Externí růst – vyvolaný působením vnějších faktorů
3. fáze – stabilizace podniku
Podnik má své dodavatele, odběratele
Zóna přebytku – snahou je udržet se v této fázi co nejdéle, typický je spojitý a plynulý průběh jak křivky příjmu, tak křivky výdajů
Bod kulminace – bod, kde dosahuju nejvyšších tržeb, inovuji, zavádím nový výrobek, analyzuji konkurenci, makroprostředí, zpomalím tak přechod do fáze krize (provádím podporu prodeje, akce 2+1, 30% sleva)
4. fáze – krize podniku
- dostavují se podnikatelské neúspěchy, je potřeba zajistit v podniku změnu, nastartovat krizový plán, dochází k:
- nepříznivému vývoji ekonomického potenciálu
- radikální snížení tržeb
- pokles čistého obchodního jmění
- snížení likvidity

Krizové řízení:
- proces řízení podniku, který realizuje krizový management ve fázi krize ale i ve fázi zániku podniku

Skládá se z:
- diagnostikování stavu podniku
- opatření pro případ postupující krize
- preventivní likvidace
- vyrovnání nebo insolvenční řízení
5. fáze – zánik podniku

Dobrovolné ukončení činnosti:
- uplynutí doby, na kterou byl podnik založen
- rozhodnutím společníků
- přeměnou právní formy
- sloučením nebo splynutím
- úmrtím vlastníka
- zahájením insolventního řízení
- vyrovnáním
Nedobrovolné ukončení:
- rozhodnutí soudu
- zahájeném informačního řízení“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4ace2424bb6b5.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Rozvoj_podnikani.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse