Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > SWOT analýza firmy Martech Holding a.s.

SWOT analýza firmy Martech Holding a.s.

Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá postavením firmy Martech Holding a.s. na trhu. Za pomoci SWOT analýzy popisuje kondici této společnosti a navrhuje doporučení ke zlepšení situace.

Obsah

1.
Popis a základní charakteristika firmy R.M.PLAST, s.r.o.
1.1.Historie a charakter činnosti
1.2.Činnost firmy
1.3.Vztah k zákazníkům a dodavatelům
1.4..Organizační struktura a její funkčnosti
2.SWOT analýza firmy
2.1.
Analýza příležitostí a ohrožení firmy
2.1.1.
Analýza makroprostředí
2.1.2.
Analýza mikroprostředí
3.
Analýza silných a slabých stránek
3.1.
Finanční situace firmy

3.2.
Techničtí činitelé
3.3.
Zaměstnanci
3.4.
Organizační struktura
4.Shrnutí výsledků,návrhy a doporučení,vlastní komentáře a zdůvodnění

Úryvek

“2.1.2. Analýza mikroprostředí

Dodavatelé

Každá podnikatelská činnost vyžaduje dobrou spolupráci s kvalitními a spolehlivými partnery, zvláště potom s dodavateli. Na výběru vhodného dodavatele závisí kvalita výroby, včasnost dodávek produktů vlastním zákazníkům a v souvislosti s tím i jejich spokojenost. V současnosti společnost nakupuje materiál na uskutečnění svých služeb od generálních dodavatelů. Těmi jsou hlavně Voda,topení,plyn Ptáček. Dále firma spolupracuje s obchodními partnery, kteří dodávají regulace,ventily,těsnění... Mezi tyto dodavatele patří firmy Mora-Top,Opop....
Výběr dodavatelů firmy Martech holding a.s. je plně podřízen požadavkům ISO norem 9001:2000. Při rozhodování o dodavateli používá firma určitá kritéria, jež mohou být dle přikládaného významu seřazena následujícím způsobem: kvalita materiálu a dodávaných produktů, cena, rychlost a včasnost dodávek, spolehlivost.

Distributoři

Firma nevyužívá distributory ani jiné marketingové zprostředkovatele v oblasti propagace a distribuce. Zákazníci nakupují výrobky a služby přímo u firmy Martech holding a.s.

Konkurence

Na domácím trhu působí několik významných výrobců v oblasti teplárenství,energetiky a pozemního stavitelství.. Pro firmu Martech holding, a.s. představují poměrně silnou konkurenci. Menší podniky konkurují společnosti především nižší cenou. Tím se snaží přilákat zákazníky, i když většinou nabízí nižší kvalitu svých služeb. Podniky, které jsou na stejně vyspělé úrovni jako Martech holding, a.s. se pokouší na trhu prosadit hlavně výhodnějšími dodacími podmínkami. Dle názoru vedení firmy hrají velkou úlohu v konkurenčním boji i vypěstované dobré vztahy se zákazníkem.

Proto základním cílem činnosti společnosti je uspokojování požadavků zákazníka. Orientace na spokojenost zákazníka je pro činnosti firmy tou nejvyšší prioritou. Cílem je dosáhnout přechodu z kvalitních obchodních vztahů na vztahy partnerské, které zaručují rozšiřující se spolupráci a okruh spokojených zákazníků.

Firem,které nabízejí stejné služby je na českém trhu mnoho,naštěstí v okrese Olomouc jich není příliš,a proto firma cílí svou dominantností na trhu hlavně svými preferencemi a kvalitními službami.
Mezi největší domácí konkurenty firmy Martech holding, a.s. lze zařadit firmy : Městská teplárenská společnost Litovel, Olterm & TD Olomouc, Sateza, Soft Yon .


Zákazníci

Zákazník je hlavním předmětem zájmu podniku, proto je důležité snažit se o důsledné poznávání jeho problémů, potřeb a požadavků, postojů, motivací a nákupních zvyklostí.
Výkonem činností pro zákazníka je kvalita nejvyšším požadavkem. Spokojenost zákazníků je úzce spojena s kvalitou poskytovaných služeb.
Firma Martech holding a.s. spolupracuje asi se 150 zákazníky. Dvacet z nich je pokládáno za prioritní zákazníky, neboť odebírají rozhodující část produkce firmy..
Zákazníkům je zde nabízena sleva na odebírané služby. Velikost slevy se určuje obvykle podle kumulovaného ročního prodeje každému z nich. Pokud zákazník odebral za rok zboží v hodnotě menší než 100 000Kč, nedostává žádnou slevu. Při odběru od 100 000 Kč do 1 000 000 Kč má zákazník nárok na 2% slevu. Je-li odběr ještě vyšší, činí sleva 3% z běžné ceny služeb. Společnost Martech holding a.s. nabízí i individuální ceny, jež určuje podle významu zákazníka nebo podle typu a velikosti služby.
Svým odběratelům poskytuje firma Martech holding třicetidenní splatnost, vybraným zákazníkům, se kterými má společnost dobré zkušenosti, může být tato splatnost prodloužena až na 60 dnů.

3. Analýza silných a slabých stránek

3.1. Finanční situace firmy

Na základě účetních výkazů firmy Martech Holding a.s. můžu konstatovat,že za minulý rok vykázala firma zisk ve výši 2,5mil.Kč,což je příznivý stav s porovnáním s minulým rokem,kdy byla firma zhruba 1mil Kč ve ztrátě,ovšem v porovnání s rokem 2003 je tento stav trochu horší,neboť zisk byl ve výši 3mil Kč.

3.2. Techničtí činitelé

Služby firmy jsou uskutečňovány v několika fázích. V první fázi firma nakoupí vhodný materiál a díly jako jsou :šrouby,kotle,těsnění,ventily.Další fází je realizace zakázek. Sem zahrnujeme dopravu k odběrateli, instalace a montážní práce u odběratele,manipulace se zhotoveným dílem.
Kanceláře podniku jsou vybaveny počítači, na kterých je vedena účetní agenda, příprava objednávek, faktur apod. Firma je připojena na počítačovou síť Internet a má zřízené i vlastní WWW stránky, což považuji v dnešní době za nutnost.
3.3. Zaměstnanci

V roce 2002 zaměstnávala firma Martech Holding a.s. 25pracovníků,o rok později se počet snížil na 20pracovníků a v loňském roce se počet pracovníků opět zvýšil na 25.V této firmě se jedná hlavně o sezónní práce,a proto stálých zaměstnanců je 15 a ostatní zaměstnanci jsou najímání pouze sezónně. Věkový průměr zaměstnanců je 33let a kromě administrativních pracovnic a managera jsou ve firmě zaměstnáváni muži.

Platové odměny jsou ve firmě založeny na výsledcích. Zaměstnanci společnosti jsou kvalifikovaní pracovníci ve všech oborech potřebných pro oblast investiční výstavby a společnost vlastní i příslušné autorizace a oprávnění pro provádění vysoce odborné činnosti při realizaci energetických staveb. Všechny zaměstnance společnosti začlení firma do systému kvality. Zvyšováním jejich profesní úrovně kvalifikace jim zároveň umožňuje kvalitnější ekonomické ohodnocení.
Firma se snaží pro své zaměstnance zajisti udržování a prohlubování kvalifikace. Umožňuje jim účast na různých školeních. Zde se jedná o školení, které vyplývají ze zákona (například přezkušování řidičů, svářečské kurzy, školení týkající se bezpečnosti práce, požární ochrany aj.), nebo jsou to školení a kurzy mající zajistit rozšíření vědomostí, znalostí a schopností zaměstnanců nutné pro výkon dané funkce.

3.4. Organizační struktura

Firma Martech Holding je akciovou společností. Společnost má 6představitelů. Hlavním orgánem organizace je představenstvo,složené z předsedy,který je také obchodním ředitelem a dvěma členy představenstva. Dále jsou tu 3členové dozorčí rady."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. Platit převodem z ČSOB a Poštovní spořitelny, službou PaySec 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Rychle, bezpečně a pohodlně.
  Zaplatit za tuto práci přes PaySec >>> Kliknutí na odkaz Vás přesměruje do platebního rozhraní
  Kliknutím na ikonku Vás přesměrujeme do platebního systému, kde si vyberete převod z ČSOB, Poštovní spořitelny nebo platbu PaySec
 5. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14116
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou, PaySecem nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse