Seminarky.cz > Studijní podklady > Výpisky z knih, recenze > > Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Ekonomický růst, teorie a fakta - výpisky z knihy

Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Ekonomický růst, teorie a fakta - výpisky z knihy


Kategorie: Ekonomická teorie

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Výpisky seznamují s ekonomickým růstem. Popisují historická stádia teorie ekonomického růstu. Zmiňují ekonomické teorie. Informují o tendencích a zdrojích ekonomického růstu. Dodatek je věnován soudobým teoriím ekonomického růstu. Stručně je charakterizována Schumpeterovská inovace a neoklasický model růstu. Tento text je součástí série výpisků z knihy Ekonomie autorů P. A. Samuelsona a W. D. Nordhause. Zde naleznete předchozí díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Prameny změn, alternativní ekonomické systémy - výpisky z knihy a následující díl Samuelson a Nordhaus: Ekonomie, kapitola Mezinárodní obchod a teorie komparativní výhody - výpisky z knihy.

Obsah

1.1.
Teorie ekonomického růstu
1.2.
Historická stádia
1.3.
Ekonomické teorie
1.3.1.
Smithova a Malthusova „velkolepá dynamika“
1.3.2.
Ekonomický růst s akumulací kapitálu
2.
Tendence a zdroje ekonomického růstu
2.1.
7 hlavních tendencí ekonomického rozvoje
2.2.
Zdroje ekonomického růstu
3.
Dodatek: soudobé teorie ekonomického růstu
3.1.
Schumpeterovská inovace
3.2.
Neoklasický model růstu

Úryvek

"A/ TEORIE EKONOMICKÉHO RŮSTU
Z formál. hlediska představuje ekonomický růst zvýšení Y*. Použijeme-li pojem hranice produkčních možností (PPF) - ek. růst jako posun této hranice SV směrem.
Teorie ek. růstu studují faktory, jež vedou k ek. růstu v čase, a analyzují síly, kt. umožňují některým zemím růst rychle, některým pomalu a ostatním vůbec ne.

HISTORICKÁ STÁDIA
Donedávna mnoho autorů považovalo ek. historii za sérii stádií, jež se předvídatelně odvíjejí jedno za druhým. Podle Marxe se evropská společnost vyvíjela směrem k vyšším formám ek. organizace. Nejprve přišly primitivní kultury s lovci a se soběstačnými kmenovými rodinami, kt. se zabývaly pěstováním zeměděl. plodin. Postupně se vyvíjel feudalizmus. Když období renezance a reformace vyústilo do prům. revoluce, spadla za feudalizmem opona a civilizace vstoupila do stádia buržoazie, kapitalizmu střední třídy.

EKONOMICKÉ TEORIE
- Smithova a Malthusova „velkolepá dynamika“
Adam Smith: Pojednání o podstatě a původu bohatství národů
- začátek u hypotetického „zlatého věku“ – ceny a produkt byly závislé pouze na práci – EKO ovládaná pracovní teorií hodnoty
- jakmile dojde k úplnému osídlení veškeré půdy, zlatý věk končí
- produkt roste pomaleji než obyvatelstvo (zákon klesajících výnosů)
- T. R. Malthus
- populační tlaky - EKO v bodu, kdy se všichni prac. ocitnou na hranici živ. minima

- Ekonomický růst s akumulací kapitálu
- klasičtí ekonomové zdůrazňovali úlohu vzácné půdy v ek. růstu
- od začátku 18. století však tón udávali podnikatelé a kapitál (a ne vlastníci půdy)
- neoklasický růstový model: OBR. STR. 857,8
- EKO, kde je jediný homogenní výstup vyráběn 2 typy vstupů: kapitálem a prací
- růst vstupu práce je určován silami ležícími vně EKO
- kapitál = kapitál. statky (HIM)
- ek. růst je interpretován jako růst množství kap./prac. v čase (prohlubování kap.)
- při neexistenci technol. změny povede prohlubování kapitálu k růstu výstupu na jednoho dělníka, k růstu mez. produktu práce a k růstu mez, povede také k poklesu výnosů z kapitálu a k následnému poklesu úrok. sazby
- technol. změna = změna ve výr. procesech/zavádění takových nových produktů, kt. umožňují z téže kombinace vstupů získat větší nebo dokonalejší výstup"

Poznámka

Makroekonomie přednáška Samuelson 18/21.
Dvoudílný souborný výtah z téže publikace je k dispozici na: Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie I. a Výtah ze: Samuelson & Nordhaus - Ekonomie II..

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: aeko_ekox0124.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Ekonomicky_rust.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse