Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Schopenhaur, Kierkegaard, Nietzsche

Schopenhaur, Kierkegaard, Nietzsche

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá iracionalismem a jeho některými představiteli, kteří jsou Schopenhaur, Kierkegaard a Nietzsche.

Obsah

1.
Iracionalismus
1.1.
Schopengaur
1.2.
Kierkegaard
1.3.
Nietzsche
2.
Předjímání pro existencialismus

Úryvek

"IRACIONALISMUS
Iracionalismus pochází ze slova „irracionalis“ -
nerozumov˘.
Souhrnnû oznaãuje pfiístupy odmítající moÏnost
rozumového vysvûtlení svûta. Podstatu skuteãnosti
lze pochopit jedinû citem, vÛlí, intuicí, vírou.
Skepse vÛãi rozumu, zdÛraznûní jin˘ch cest pochopení
svûta neÏ rozumov˘ch.
Dvû formy iracionalismu:
• agnosticismus = nelze poznat nic, co pfiesahuje
na‰i zku‰enost
• gnostici = svût lze poznat, ne rozumem, ale extatick
˘m poznáním, vírou, roz‰ífien˘m vûdomím,
empatií (vcítûní), intuicí
ARTHUR SCHOPENHAUER (1788-1860); nûmeck
˘ filozof, vycházel z Kanta a Platóna, ale
také na nûj zapÛsobil buddhismus a indická filozofie.
Roku 1819 pí‰e své nejslavnûj‰í dílo
• Svût jako vÛle a pfiedstava
Pro nûj je svût jen pfiedstava, ve‰kerá realita k
ãlovûku pfiistupuje skrze vnímání.
Nepoznáváme skuteãnost jako takovou, ale jen jevové
formy (nepoznáváme pravou podstatu vûcí,
ale jen jak se nám jeví - obdobnû Kant).
„V‰echny vûci jsou jenom jevy.“
Viditeln˘ svût je jen zdání, av‰ak my do nûj mÛÏeme
vstoupit a to prostfiednictvím vÛle (tento postoj
zdÛrazÀující vÛli se naz˘vá voluntarismus,
kter˘ vychází z pfiedpokladu, Ïe vÛle je základním
principem svûta).
VÛle k Ïivotu - má rÛzné formy a zpÛsoby. Je garancí
Ïivota a také jako pud sebezáchovy (abychom
se nezniãili na‰imi touhami).
VÛle je nekoneãná, ale její naplnûní je omezené,
tak z ní pramení utrpení a bída pro ãlovûka (ãlovûk
strádá z nouze, nudy, osamûní, válek…).
V˘chodiskem z toho je potlaãit tuto vÛli k Ïivotu -
ve smyslu zklidnûní (nutné eliminovat existenciální
pocit tíÏivosti Ïivota).
Toho mÛÏeme dosáhnout dvûma cestami:
• cesta umûní = osvobodit se od vÛle, (Ïádostivosti),
vnímat jen dílo, skuteãnost nezávisle na
pfiíãinách, na rozumu.
• cesta mravní askeze = absolutní potlaãení vÛle,
individuální poznání z nitra.
„Îivot jednotlivce je pfii celkovém pohledu vlastnû
vÏdycky tragédií, ale v podrobnostech má ráz
komedie.“
SÖREN KIERKEGAARD (1813-1855); dánsk˘ filozof,
hluboce vûfiící. Svá díla vydává 25 let na
vlastní náklady:
• Strach a chvûní
• Pocit úzkosti
• Buì a nebo
Ve své filozofii se obrací k ãlovûku jako subjektu,
kter˘ je proÏívající, myslící a cítící bytostí.
Velké objektivní pravdy ãlovûku nijak nepomohou
- pro ãlovûka jsou dÛleÏité ty pravdy, které pfiijme
za své, tzn. existuje subjektivní pravda.
Subjektivní pravda je pravda Ïivá.
„Obecné“ problémy ãlovûka mají vÏdy povahu
praktick˘ch konkrétních otázek - co dûlat v urãité
situaci. Jde o existenciální problémy ãlovûka.
Nutnû musíme rozli‰ovat mezi esencí a existencí:
• esence = je jsoucno, které ãlovûk uchopuje, je
vymezeno vût‰inou obecnû, t˘ká se vûcí - vûci
jsou
• existence = vztahuje se k ãlovûku - ãlovûk existuje.
Existence je zpÛsob, kter˘m ãlovûk Ïije.
Existence je vymezena subjektivitou, niterností,
volbou. Jedinû ãlovûk má vûdomí své koneãnosti,
coÏ umoÏÀuje svobodu volby ãlovûka.
Neustále stojíme pfied volbou - základní Ïivotní otázka
je „Jak budu volit?“
Na‰e volba b˘vá doprovázená strachem nebo úzkostí.
• strach (Furcht) = z nûãeho konkrétního, vût‰inou
zmizí rozpoznáním pfiíãin, které v nás strach vyvolaly
• úzkost (Angst) = nemusí mít konkrétní pfiíãinu, je
pozvolná a dlouhodobá. Vypovídá o celkovém
zabarvení na‰í existence k Ïivotu (strach ze smrti).
Kierkegaarda velmi zaujal biblick˘ pfiíbûh Abrahama
a jeho volby - existenciální volby (Abraham
byl vyzván Bohem, aby mu obûtoval svého jediného
syna Izáka).
FRIEDRICH NIETZSCHE (1844-1900); nûmeck˘
filozof. V 5 letech mu umírá otec, Ïil tedy jen se
svou matkou a sestrou Elizabeth, kterou byl negativnû
ovlivnûn (zejména v náhledu na Îidy).
Studoval v Bonnu teologii a antickou filologii, na
univerzitû v Lipsku se setkal se Schopenhauerem
(mûl nû nûj velk˘ vliv) a Richardem Wagnerem.
Od roku 1869 byl profesorem na univerzitû
v Bazileji, 1888 do‰lo ke zhroucení, trpûl sifilis a
du‰evním ‰ílenstvím.
Mezi nejznámnûj‰í díla patfií:
• Ejhle ãlovûk (Ecce homo)
• Tak pravil Zarathustra
Nechal se inspirovat antickou kulturou. V fiecké
kultufie vidûl dva protikladné Ïivly (kulty):
• appolinsk˘ kult = v nûm se soustfieìuje v‰e krásné,
harmonické, hájí zdání a sen, ale potlaãuje
pudy, Ïivoãi‰nost - je nesvobodn˘, neprav˘
• dion˘sk˘ kult = ten je nám vlastní, je nespoutan˘
- pudy, Ïivoãi‰nost, pfiirozenost tvofiení a niãení,
boj, agresivita - pfieÏít mohou jen ti silní
Antika pro nûj znamená napûtí - tonos. Kladnû
hodnotí také otroctví, je to pro nûj pfiirozené dûlení
spoleãnosti na slabé (otroky) a silné (privilegované
vrstvy)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29216
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse