Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Seminární práce k doktorské zkoušce z Managementu

Seminární práce k doktorské zkoušce z Managementu

Kategorie: Management

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce k doktorské zkoušce z Managementu sestává ze tří tematických celků. První část se zabývá problematikou organizační struktury hierarchie řízení a teoretické poznatky konkretizuje reálnými příklady. Tématem druhé kapitoly je řízení inovací v podniku, motivace zaměstnanců ke kreativitě a vyhodnocování investic do výzkumu, vývoje a inovací. Výklad je opět doplněn případy z praxe. Třetí oddíl seznamuje se současnými vývojovými směry managementu

Obsah

1.
Kapitola č. 1: Hierarchie řízení ve vybraném podniku, zařazení a zhodnocení dle současné literatury
1.1.
Úvod
1.2.
Tvorba organizačních struktur
1.2.1.
Funkcionální struktura
1.2.2.
Liniově štábní struktura
1.2.3.
Divizionální organizační struktura
1.2.4.
Maticová organizační struktura
1.2.5.
Hybridní struktura
1.3.
Hierarchie řízení ve vybraném podniku
1.3.1.
Schéma hierarchie řízení v podniku OKD, a.s.
1.3.2.
Přizpůsobení organizační struktury vývoji ekonomiky a zakázkám v OKD, a.s.
2.
Kapitola č. 2: Řízení inovací v podniku, motivace zaměstnanců ke kreativitě, vyhodnocování investic do VaVaI
2.1.
Úvod
2.2.
Inovace a řízení
2.3.
Řízení inovací v podniku
2.4.
Členění inovací podle věcného hlediska
2.4.1.
Produktové inovace
2.4.2.
Procesní inovace
2.4.3.
Organizační inovace
2.4.4.
Marketingové inovace
2.5.
Potřeba inovací
2.5.1.
Inovace vyvolané technologiemi
2.5.2.
Inovace vyvolané obchodem a odběrateli
2.5.3.
Inovace vyvolané okolními podmínkami
2.5.4.
Interní zdroje inovací
2.5.5.
Externí zdroje
2.6.
Financování inovací
2.7.
Inovace financované ze strukturálních fondů
2.7.1.
Tematické operační programy
2.7.2.
Projekty financovatelné z tematických operačních programů
2.7.3.
Inovace ve vědě a výzkumu
2.7.4.
Vyhodnocování investic do VaVaI
2.7.5.
Výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
2.7.6.
Výsledky s bodovým hodnocením
2.8.
Příklady z praxe: Inovace v zdravotnictví nástroji CRM
2.8.1.
Deset nových inovačních trendů v kanadském zdravotnictví
2.8.2.
Inovace společnosti Kellogg´s
2.9.
Motivace zaměstnanců ke kreativitě
2.9.1.
Způsoby myšlení
2.9.2.
Kreativní myšlení
2.9.3.
Kreativní proces
2.9.4.
Vybrané metody, kreativní techniky
3.
Kapitola č. 3: Současné vývojové směry managementu
4.
Úvod
5.
Začátky vědeckého managementu
5.1.
Situační management – Kontingenční teorie
6.
Moderní manažerské přístupy
6.1.
Management 20. století – Pragmatické přístupy
6.2.
Management počátku 21. století – Postmoderní management
7.
Současné směry v teorii a praxi managementu
7.1.
TQM – Total Quality Management
7.2.
Six Sigma – Metodika zlepšování firemních činností
7.3.
MBO – Management by Objectives
7.4.
BSC – Balanced Scorecard
7.5.
CRM – Customer Relationship Management
7.6.
CPM – Corporate Performance Management
7.7.
Reengineering
7.8.
Benchmarking – Porovnávání výkonnosti
7.9.
KAIZEN
7.10.
Learning Organization „učící se organizace“ – využití synergického efektu

Úryvek

"Kapitola č. 1: Hierarchie řízení ve vybraném podniku, zařazení a zhodnocení dle současné literatury
1 Úvod
Ve většině publikací, které se věnují managementu, se problematika hierarchie řízení dává do souvislosti s řízením podřízených. Přitom autoři těchto publikací předpokládají automaticky jasné vymezení pravomocí a vztahy nadřízenosti a podřízenosti díky organizační struktuře. Avšak Peter F. Drucker, který je považován za zastánce směru pragmatického managementu, upozorňuje na nedostatky tohoto paušálního zjednodušení pohledu na řízení podřízených.
V interview pro Harvard Business Review, ve kterém se zamýšlí nad problematikou současného výkladu teorie řízení podniku manažerem, upozorňuje čtenáře a manažery na to, že právě oni se musí naučit řídit podnik v situacích, kdy nemají přikazovací pravomoc, kdy nejsou pod ničí kontrolou a nikoho nekontrolují.
Peter F. Drucker upozorňuje na to, že vedoucího pracovníka dnes již nehodnotíte podle toho, kolik má podřízených. Tohle kritérium není tak důležité jako složitost jeho práce, informace, které používá a produkuje, a nejrůznější vztahy, které k výkonu své práce potřebuje.
Jede o to, že manažeři stále ještě mluví o lidech, kteří jsou jim „podřízení“, toto slovo by se však mělo ze slovníku managementu vyškrtnout. Na místo pravomoci nastupují informace, Peter F. Drucker (1999). [1]
Ve své další publikaci: Výzvy managementu pro 21. století na toto své tvrzení navazuje a podotýká, že určité organizační „principy“ samozřejmě existují. Například:
1. Někdo v rámci organizace musí mít pravomoc přijmout konečné rozhodnutí;
2. Organizace musí být průhledná. Je třeba, aby lidé chápali organizační strukturu, v níž mají pracovat;
3. Určité pravomoci by měla odpovídat příslušná odpovědnost;
4. Každá osoba by měla mít jen jednoho pána;
5. Mít co nejmenší počet úrovní, to znamená vytvořit co nejplošší organizaci.
Tyto principy nám však neříkají co dělat. Říkají co nedělat. Řečeno jinými slovy organizace se musí stát součástí standardních pracovních pomůcek vedoucího pracovníka. [1]

1.1 Tvorba organizačních struktur
Vytváření organizačních struktur se skládá ze dvou kroků.
V prvním se rozliší (klasifikují) různé možné činnosti, které budou potřebné na zabezpečení poslání a plánů organizace (odborně se úkoly v prvním kroku označují jako organizační diference).
Ve druhém je potřebné najít východiska spojení (sloučení) příbuzných činností do příslušných útvarů (jde o úkoly organizační integrace).
Tvorba útvarů se obyčejně uskutečňuje seskupováním činností na principu:
1. funkční příbuznosti,
2. výrobkové příbuznosti,
3. regionální příbuznosti (podle území),
4. odběratelské příbuznosti (podle zákazníků). [9]
Vytvořené útvary ve výkonných činnostech mají obvykle podobu pracovišť, dílen, provozů, závodů, resp. divizí, podniků, seskupení podniků (holdingů, korporací, sítí podniků apod.).
Útvary v administrativně-správních činnostech mají podobu referátů, oddělení, oborů a úseků.
Uspořádanost útvarů výkonných a administrativně-správních vytváří konfiguraci (tvar) organizační struktury, která může být:
1. vysoká (pyramidová);
2. široká (plochá).
Podle postavení zejména administrativně-správních útvarů se vyvinuly typy organizačních struktur:
1. klasické typy-liniový;
2. liniově-funkční;
3. liniově-štábní;
4. cílově-programové - projektová koordinace;
5. projektová organizační struktura;
6. maticová organizační struktura;
K důležitým úkolům při tvorbě organizačních struktur patří řešení otázek postavení a kompetence:
Řídících orgánů:
1. valného shromáždění;
2. představenstva (správní rady, ředitelské rady);
3. dozorčí rady (auditorů);
Řídícího aparátu:
1. výkonného top managementu;
2. středního managementu;
3. managementu prvního stupně (supervizoři, vedoucí skupin);
4. otázky podřízenosti jednomu vedoucímu.
Výsledky tvorby organizačních struktur se v praxi řízení a uplatňování funkcí organizace promítá do organizačně-řídících norem (dokumentů). Nejběžněji využívané normy jsou:
1. statut, resp. stanovy;
2. organizační pořádek;
3. jiné pořádky;
4. pracovní pořádek;
5. dokumentační pořádek;
6. jednací pořádky řídících orgánů;
7. směrnice;
8. pokyny;
9. postupy;
10. příkazy. [9]
Některé organizace mají štíhlou organizační strukturu - znamená to, že mezi řadovými pracovníky a vrcholovým vedením je mnoho úrovní a každý vedoucí pracovník má poměrně malý počet podřízených. [7]
Široká organizační struktura se naopak vyznačuje malým počtem úrovní - třemi nebo čtyřmi - při značném počtu pracovníků, podřízených jednotlivým vedoucím. [7]
Širokou organizační strukturu má například univerzitní fakulta, kde děkan řídí několik vedoucích kateder, kterým už jsou přímo podřízeni jednotliví pedagogové."

Poznámka

Součástí práce jsou schémata a další ilustrace o rozsahu cca 4 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera26234
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse