Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Školský management - slovensky

Školský management - slovenskyKategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Zápisky z přednášek seznamují se základy problematiky školského managementu. Po objasnění hlavních pojmů přibližují aspekty řízení výchovy a vzdělávání a popisují postavení a úkoly vybraných pracovníků a útvarů školy. Zabývají se také vztahem školy k jejímu okolnímu prostředí nebo kontrolními procesy ve škole.

Obsah

1.
Základní pojmy a koncepce
2.
Teorie výchovy a vzdělávání a její vývoj
3.
Řízení výchovy a vzdělávání a jeho úrovně
4.
Poznávání, rozhodování a organizování jako fáze řízení školy
5.
Ředitel školy a jeho činnost
6.
Zástupce ředitele školy
7.
Výchovný poradce
8.
Třídní učitel a jeho činnosti
9.
Učitel, vychovatel, mistr odborného výcviku
10.
Horizontální struktura
11.
Pedagogická rada
12.
Školská rada
13.
Vnitřní řád školy a jeho regulativy
14.
Operativní řízení jako fáze řízení
15.
Konflikty mezi pracovníky
16.
Kontrola ve škole
16.1.
Vnitřní kontrola
16.2.
Státní školská inspekce
17.
Škola a její okolí
18.
Obec, škola, otevřenost školy k jejímu okolí
19.
Rada školy
20.
Rada rodičů

Úryvek

"Školský manažment
Riadenie a usmerňovanie činností prostredia prebiehajú v určitom dynamickom súbore vzájomne nejako pospájaných prvkov, súborov (systém)
Systém: Škola – budova, zariadenie, nepedagogický pracovníci, pedagogický pracovníci, žiaci, zákl. šk. dokumenty. Prvky sú na seba naviazané.
Trieda – systém s menším počtom prvkov ale s užšími vzťahmi. Prírodné a spoločenské prostredie
Spoločenské – rodina, záujmové spoločenské organizácie, cirkev, miestna obecná samospráva, výrobná podnikateľská oblasť.
Regulácia – kompenzuje negatívne vplyvy z prostrediu a pomáhajú udržať systém v rovnovážnom stave, nástroje – reguláty (nariadenia, usmerňujúce vyhlásenia). Prvok systému človek – systém s ľudskou zložkou
- sociálnou zložkou
- spoločenskou zložkou
Riadenie – dosahovanie cieľa prostredníctvom iných ľudí vo forme organizovanej skupiny
Fázy riadenia – poznávanie a získavanie čo najviac informácií o systéme a okolí, východisko
pre ďalšie rozhodovanie o postupe
Rozhodovanie – stanovenie cieľa, plánovanie, dosiahnutie cieľa, plánovanie je súčasťou
každej uvedomelej činnosti človeka
Organizovanie – zozbieranie, zhrnutie a príprava všetkých prostriedkov, ktoré sú nevyhnutné
k činnosti, výsledkom je vytvorenie organizácie
Operatívne riadenie – riadenie v užšom slova zmysle(riadenie, kontrola, regulácia), neustála
kontrola aktuálneho stavu s naplánovaným
- odstránenie neurčitosti s ktorými sme nerátali
- základným prostriedkom je vedenie ľudí
- priama komunikácia riadiaci – riadený Kontrola a motivácia - sú súčasťou každej fázy riadenia
Kontrola – je spätnoväzobná informácia o reakciách objektu na riadiace zásady Motivácia – súbor nástrojov k tomu, aby sa všetci zúčastnení správali žiaducim spôsobom Klasifikácia systému – determinované – na základe poznania predchádzajúceho stavu a vymedzenia inštrukcie môžno bez rizika a omylu predvídať ich nasledujúci stav. Pracujú na základe pravidiel, zákonitostí
Pravdepodobnostné – stochastické - nie sú do všetkých podrobností predpokladateľné, čím ich viac spoznávame, tým s väčšou pravdepodobnosťou dokážeme predvídať ich nasledovný stav
- najzložitejšie systémy
- patria sem spoločenské systémy
Vzťah inteligenciou a riadením – inteligencia – schopnosť nájsť včas správne riešenie nejakého rozhodovacieho procesu.
Správnou spoločenskou štruktúrou (vhodným prerozdelením právomocou rozhodovania) môžeme dosiahnuť, že vedenie ľudí a celý spoločenský systém pôsobí inteligentnejšie než by bol predpokladaný súčet inteligencie jeho členov (symetrický efekt). Platí to naopak tlmene.
Teória riadenia – hraničná pedagogická disciplína
- zo všeobecnej teórie riadenia
- z potreby riadiť hospodárske zariadenia
Novovzniknuté vo všetkých zariadeniach rieši organizačné štruktúry systému riadenia školy
- má ťažisko svojho záujmu v riadení účelných pedagogických
činností ale podobne aj činností predpokladaných (ekonomické,
ekonomicko - správne)
Interdisciplinárny prístup (sociálne, psychologické, ekonomické, právne)
- iba diel čim podielom preto nevyhnutné vytvorenie TRVV
- skúma inštitúcie i jednotlivcov
- rozpracúva stratégie metód, prostriedkov
- k zabezpečeniu realizácie VV cieľov nielen v školstve ale aj v iných hospodárskych odvetviach, spoločenských organizáciách a spoločnosti"

Poznámka

Text není výrazněji členěn, působí nepřehledně.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x505e061f6d6b9.zip (42 kB)
Nezabalený formát:
Skolsky_management.doc (162 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse