Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Sledování elektrostatických polí v elektrolytické vaně - fyzikální protokol

Sledování elektrostatických polí v elektrolytické vaně - fyzikální protokol


Kategorie: Fyzika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd, Plzeň

Charakteristika: Tato práce obsahuje protokol z fyzikálního praktika. Zabývá se sledováním elektrostatických polí v elektrolytické vaně. Vysvětluje, kdy je třeba znát rozdělení elektrického pole v prostoru, použití elektrolytické vany, a způsob jejího užití. Zmiňuje Maxwellovu rovnici, Ohmův zákon, i ekvipotenciální plochu. Uvádí konkrétní měření, jeho postup, včetně závěru.

Obsah

1.
Obecná část
2.
Měření
2.1
Měřící pomůcky
2.2
Pracovní úkol
2.3
Postup měření
3.
Závěr

Úryvek

"Tyto rovnice zcela určují chování pole v oblasti mezi elektrodami. Témže podmínkám odpovídá , jak známo i el.stat. pole E ve vakuu.

Hlavní pozornost musí být proto obrácena na okrajové podmínky na elektrodách. Je-li el.vodivost malá, je malý také proud a vektor intenzity E je prakticky přesně kolmý k povrchu elektrod, takže hranice elektrod se jeví jako ekvipotenciální plocha. To platí i v případě, kdy prostředí je nevodivé, takže podmínky ve skutečnosti a v elektrolytické vaně jsou stejné.
Kromě okrajových podmínek na elektrodách se uplatňují okrajové podmínky v kapalinách i na povrchu, na stěnách a na dně nádoby. Nejjednodušší je případ , kdy stěny nádoby a povrch kapaliny jsou tak daleko od sledované oblasti, že neovlivňují rozdělení elektrolytického potenciálu. Přitom okrajové podmínky v elektrolytické vaně plně odpovídají podmínkám ve skutečnosti a rozdělení potenciálu bude nejlepší.

Okrajové podmínky na povrchu kapaliny a vzduchu jsou určeny tím, že el.proud nemůže vycházet z vodivé kapaliny do nevodivého vzduchu. Protože hustota proudu je úměrná intenzitě el.pole E, nemá vektor E složku kolmou k povrchu. Totéž platí na dně a stěnách vany. Stěny se většinou nalézají dostatečně daleko od sledovaného objemu, takže jejich působení je možné zanedbat.
V elektrolytické vaně se obvykle neměří vektory intenzity pole, ale elektrické potenciály. Pro měření se do kapaliny vkládají sondy – tenké kovové tyčinky spojené s měřící aparaturou.
Vložením kovových vodičů do kapaliny se změní rozložení pole v kapalině, protože kolem sondy se tvoří ekvipotenciální plocha. Proto měřící sondy nezpůsobí zkreslení modelu tehdy, jestliže jsou umístěny ve směru ekvipotenciálních čar.
Zvláště vhodné je pomocí sond sledovat rovinná pole. Menší zkreslení jsou způsobena tím, že sonda nemůže být vyrobena nekonečně tenká.

Měření:
Měřící pomůcky:
1.elektrolytická vana
2.měděné elektrody různých tvarů
3.voltmetr
4.zdroj napětí
5.milimetrové papíry A3"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: fyzx0004.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Sledovani_elstat_poli.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse