Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Složení a struktura atomu

Složení a struktura atomu


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8, České Budějovice

Charakteristika: Práce detailně rozebírá složení a strukturu atomu. Nejprve se věnuje základním chemickým pojmům a zákonům. Dále je zmíněno látkové množství. Velká část práce je věnována stavbě atomu a to jak atomovému jádru, tak i elektronovému obalu. Práce zkoumá i problematiku radioaktivity. Jsou rozebírány rovněž elementární částice, mikročástice a v závěru práce se věnuji periodicitě prvků.

Obsah

1.
Základní chemické pojmy
2.
Základní chemické zákony
3.
Látkové množství
4.
Stavba atomu - atomové jádro
4.1
Atomové jádro
4.2
Radioaktivita
5.
Stavba atomu - elektronový obal
5.1
Modely
5.2
Kvantová čísla
5.3
Zápis elektronu
5.4
Pojmy
5.5
Zkrácený zápis elektronové konfigurace
6.
Elementární částice
7.
Mikročástice
8.
Periodicita prvků

Úryvek

"MO. č. 1: Složení a struktura atomu
1. Základní chemické pojmy
- chemie = věda o složení, vlastnostech, účincích, přeměnách a využití přírodních i umělých látek
- látka = hmota, která se vyznačuje určitými vlastnostmi
- složení látek: atom – ze slova atomos = nedělitelný (Démokritos)
- jednojaderná elektroneutrální strukturní jednotka
- je to základní stavební částice všech látek
- je tvořen jádrem (kladně nabité) a elektronovým obalem (záporně nabitý)
- poloměr atomu: 10-10 m
- poloměr jádra: 10-15 – 10-14 m
molekula – elektroneutrální strukturní jednotka, vícejaderná (2 a více atomů)
ion – kation (+), anion (-)
- prvek (ZAX) = látka, jejích molekuly se skládají ze stejných atomů
- sloučenina = látka, jejíž molekuly se skládají z různých atomů
- nuklid – má stejné protonové i nukleonové číslo
- izotop = je to stejný prvek, ale atomy se liší počtem neutronů v jádře => chemické vlastnosti se
nemění, fyzikální se mění (H, C, …)
- má stejné protonové a jiné nukleonové číslo
- většina prvků má dva a více izotopů
- monoizotopické prvky = mají pouze jeden izotop (F, Na, Al)
- směs = skládá se z více látek
- homogenní (stejné látky) a heterogenní (odlišné látky)
- obory chemie – organická, anorganická, makromolekulární
- obory hraničící s jinými vědami: fyzikální chemie, biochemie, jaderná chemie,
petrochemie, analytická chemie"

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 5 stránek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x562cc78f65160.zip (103 kB)
Nezabalený formát:
slozeni_a_struktura_atomu.doc (185 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse