Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Složení a vlastnosti roztoku a jejich význam

Složení a vlastnosti roztoku a jejich význam


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jiřího z Poděbrad, Poděbrady, Studentská 166, Poděbrady

Charakteristika: Práce v úvodu stručně rozděluje směsi a potom se zabývá roztoky a jejich složením a vlastnostmi. Součástí práce jsou i vypočítané příklady na použítí základních veličin týkajících se roztoků.

Obsah

1.
Úvod
2.
Dělení roztoků
3.
Rozpouštědla
4.
Složení roztoků a veličiny, které ho popisují
5.
Příklady

Úryvek

"Látky kolem nás rozdělujeme na chemicky čisté látky (chemická individua – prvky a sloučeniny) a směsi. Směs je látka tvořená z několika různých chemicky čistých látek (z různých druhů částic). Směsi rozlišujeme podle velikostí částic na: Homogenní – obsahují pouze částice menší než 10-9 m, např. roztoky Koloidní – obsahují rozptýlené částice o velikosti 10-7 až 10-9 m, např. koloidní roztoky čili jemně disperzní soustavy (molekuly organických látek nebo shluky anorganických molekul rozptýlené v kapalině – bílkoviny ve vodě, vaječný bílek) nebo aerosoly (mlha – kapičky kapaliny rozptýlené v plynu, dým – částečky pevné látky v plynu a kouř – kombinace obojího) Heterogenní – obsahují rozptýlené částice větší než 10-7 m, např. pěna (bubliny plynu rozptýlené v kapalině)
Roztok je homogenní směs dvou nebo více látek. Děj, v jehož průběhu roztoky vznikají, se nazývá rozpouštění a dochází při něm k promísení látek na molekulární úrovni. Při mísení často vznikají nová uskupení neboli asociáty, tvořené s molekulami (případně jinými částicemi) rozpouštědla a rozpuštěné látky. Tato uskupení mohou být různě pevná. Ačkoliv se rozpuštěné látky v rozpouštědle mnohdy štěpí, s rozpouštědlem chemicky nereagují. Rozpouštědlo nebo rozpuštěnou látku je tedy možné z roztoku zase odstranit fyzikální cestou (destilace, odstředění apod.).
Roztoky se nazývají podle rozpouštědla. První část názvu tvoří přídavné jméno odvozené od názvu rozpouštědla se slovem roztok."

Poznámka

Práce obsahuje příklady se vzorci.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x550a89ff3f1b3.zip (1226 kB)
Nezabalený formát:
5._Slozeni_a_vlastnosti_roztoku_a_jejich_vyznam.pdf (1284 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse