Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Vysokoškolské okruhy > > Služby muzeí a galerií - vypracované otázky k absolventským zkouškám

Služby muzeí a galerií - vypracované otázky k absolventským zkouškám

Kategorie: Knihovnictví a informační vědy

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje vypracované otázky k absolventské zkoušce pro rok 2007/2008 z oblasti služby muzeí a galerií. Okruhy jsou zpracovány formou hesel a odrážek dle níže uvedeného výpisu.

Obsah

1.
Obecné dějiny muzejnictví
1.1.
Vývoj lidstva v nejstarších obdobích – dokumentace v muzejních sbírkách
1.2.
Etika konzervátorské, restaurátorské a preparátorské práce v muzeu
2.
Dějiny českého muzejnictví
2.1.
Výrobní hospodářství neolitu a eneolitu – dokumentace v muzejních sbírkách
2.2.
Laboratorní péče o muzejní sbírkové fondy
3.
Typy muzeí a muzejní pracoviště
3.1.
Civilizace doby bronzové a starší doby železné – dokumentace v muzejních sbírkách
3.2.
Klimatické podmínky pro uložení sbírkových fondů
4.
Muzeum – zdroj pramenných informací pro společenskovědní obory
4.1.
Keltové a kultura laténská – dokumentace v muzejních sbírkách
4.2.
Tvorba a správa sbírkových fondů muzeí
5.
Úloha muzeí v péči o kulturní a přírodní dědictví
5.1.
Příchod Slovanů a počátky českého státu – dokumentace v muzejních sbírkách
5.2.
Základní pojmy a historie konzervování, restaurování a preparování
6.
Společenskovědní muzejní sbírky, jejich prezentace a využití
6.1.
Hmotná kultura doby románské – dokumentace v muzejních sbírkách
6.2.
Úloha a postavení konzervátora-restaurátora a preparátora v muzeích
7.
Poslání muzeí při dokumentaci společenského a kulturního vývoje
7.1.
Hmotná kultura doby gotické – dokumentace v muzejních sbírkách
7.2.
Chemie v práci konzervátora-restaurátora a preparátora
8.
Založení a hlavní mezníky vývoje Národního muzea
8.1.
Hmotná kultura renezance a doby barokní – dokumentace v muzejních sbírkách
8.2.
Obecné problémy konzervace, restaurování a preparování sbírkových předmětů
9.
Aplikace muzeologických poznatků v muzejní praxi
9.1.
Společnost a kultura 19. století – dokumentace v muzejních sbírkách
9.2.
Dokumentace konzervátorských a restaurátorských zásahů
10.
Muzeologický přístup ke skutečnosti
10.1.
Společnost a kultura 20. století – dokumentace v muzejních sbírkách
10.2.
Evidence muzejních sbírek
11.
Specifika muzejních společenskovědních sbírek
11.1.
Muzeologie – muzeografie
11.2.Dokumentace muzejních sbírek
12.
Úloha muzeí v rozvoji společenských věd
12.1.
Muzejní architektura
12.2.
Monitorování a měření klimatických podmínek
13.
Numismatika v muzeích ČR
13.1.
Muzeologie a její systém
13.2.
Ochrana a bezpečnost sbírek
14.
Dokumentace současnosti v muzejních sbírkách a její problémy
14.1.
Historická muzeologie
14.2.
Správa muzejních sbírek
15.
Muzeum a jeho místo ve společnosti a v kultuře
15.1.
Muzejní sbírky mincí a medailí, jejich dokumentace, zpřístupňování a využití
15.2.
Konzervace a restaurování kovových předmětů
16.
Podíl muzeí na rozvoji společenských věd (1. polovina 19. století)
16.1.
Lidová kultura a její dokumentace v muzejních sbírkách
16.2.
Konzervace a restaurování skla a keramiky
17.
Úloha muzeí v péči o kulturní a přírodní dědictví
17.1.
Klasická archeologie – sbírky antických památek na území ČR
17.2.
Konzervace a restaurování textilu
18.
Tvorba společenskovědních sbírek, jejich struktura, dokumentace, odborné ošetření
18.1.
Základní pojmy a pracovní metody prehistorické a historické archeologie
18.2.
Konzervace a restaurování dřeva
19.
Základní muzeologická terminologie a literatura
19.1.
Muzejní sbírky užitého a uměleckého řemesla, malby a grafiky
19.2.
Konzervace a restaurování papíru
20.
Mezinárodní a české muzejní organizace, jejich vznik, poslání a činnost
20.1.
Obecná, speciální a teoretická muzeologie
20.2.
Konzervace a restaurování předmětů z kamene

Úryvek

"c) Klimatické podmínky pro uložení sbírkových fondů
Preventivní péče je zaměřena hlavně na kontrolu mikroklimatických podmínek v depozitářích, především teploty, vlhkosti a světelných parametrů.

Klimatické podmínky místností ovlivňuje:
• klima okolního prostředí
•další faktory (např. orientace místnosti, izolace zdí, přítomnost a počet lidí v malé uzavřené místnosti, kde se příliš nemění teplota)
•nerovnoměrné klimatické podmínky v různých částech místnosti může způsobit i nedostatečný pohyb vzduchu v přeplněných depozitářích.

Principy zvlhčování:
•odpařování (adiabatické zvlhčování) – suchý vzduch prochází smáčenou plochou (navlhčenou rohoží, rotačním bubnem nebo lamelami), pohlcuje vlhkost a vrací se zpět do prostoru. Tento způsob představuje ekonomické zvlhčování s nízkou energetickou náročností

•mechanické – tryskové zvlhčovací systémy pracující na principu ejekce vodní mlhy stlačeným vzduchem; nejsou zcela schopny zničit mikroorganismy, které se ve stojaté vodě množí.•ultrazvukové – ke vzniku jemného aerosolu vodní mlhy (tzv. studená pára), který se distribuuje do prostoru, dochází pomocí vysokého kmitočtu cca 1,7 MHz.; výhodné pro kombinovaný požadavek zvlhčování a chlazení.

•parní – elektrický vyvíječ páry přivádí pomocí elektrod vodu do varu a pára je při atmosférickém tlaku odváděna do místa zvlhčování do rozvodného kanálu, při zvlhčování nedochází k šíření mikroorganismů ani pachů; vodní pára se dále mísí ve zvláštní komoře se vzduchem a ochlazuje na optimální teplotu.Vhodné pro klimatizace.

Principy odvlhčování:
•kondenzace - ventilátor přivádí vzduch na chladný povrch výparníku, kde se vzduch ochlazuje; po poklesu teploty pod rosný bod vlhkost kondenzuje a je odváděna do sběrné nádržky nebo do odpadu. Suchý chladný vzduch pak prochází kondenzátorem, kde se znovu ohřívá. Následkem tepla uvolněného ve výparníku a pracovní energie kompresoru přeměněné na tepelnou energii se do vzduchu vrací více tepla, než z něj bylo získáno. Opakující se cirkulace vzduchu přístrojem snižuje relativní vlhkost a dochází k rychlému, avšak jemnému vysoušení. Přístroje se sběrnou nádobou zkondenzované vody jsou vybaveny bezpečnostním plovákem, který zabraňuje přetečení, odvlhčovač se automaticky vypne. Tento způsob odvlhčování je velice účinný, má jednoduchou instalaci, je však omezen provozními podmínkami, především teplotou rosného bodu +3°C.

•adsorpce – používá pro odvlhčení vzduchu fyzikální vazbu molekul vody na adsorbent,
Mezi hlavní výhody adsorpčních odvlhčovačů patří:
•vydatné sušení
•vysoká výkonnost i při nízkých teplotách a nízké úrovni relativní vlhkosti
•nižší investice a vysoká kapacita
•jednoduchá konstrukce,
•vysoká provozní spolehlivost
•žádné omezení co do velikosti

Klimatizace:
Používá se podle potřeby formou centrálního systému klimatizace celého objektu, nebo může jít o menší klimatizační jednotky pro jednotlivé místnosti se samostatným ovládáním a regulací, případně mobilní klimatizační jednotky
Klimatizační zařízení podle svého provedení a typu může v místnosti vykonávat tyto funkce:
•zvlhčování vzduchu
•odvlhčování vzduchu
•filtrace (ionizace) vzduchu
•větrání
•chlazení
•vytápění"

Poznámka

Části odpovědí otázek 1, 2, 4, 5, 10, 12, 13 a 16 se opakují.
Čistý text dosahuje cca 150 stran. Práce obsahuje schémata a tabulky.
Částečně čerpáno z: http://www.nm.cz/old/hm/prehistorie/index.htm; www.muzeologie.net/download/muzdok.doc; http://www.seminarky.cz/Pece-o-sbirky-ulozeni-restaurovani-konzervovani-14607; www.muzeologie.net/download/ochrana.doc; http://cs.wikipedia.org/wiki/Neolit; http://cs.wikipedia.org/wiki/Eneolit_na_%C3%BAzem%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera14778
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse