Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Služby v oblasti postpenitenciární péče - výzkumná sonda

Služby v oblasti postpenitenciární péče - výzkumná sonda

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje problematice poskytování postpenitenciární péče na území České republiky. Vymezuje obsah pojmu postpenitenciární péče, uvádí typologii jejích klientů či subjekty, které tuto péči poskytují. Teoretická část se uzavírá nastíněním vybraných konceptů ve vztahu k tématu, mezi něž patří syndrom prizonizace, trest a jeho funkce či sociální exkluze. Následuje část praktická, v níž autor seznamuje s výstupy vlastního výzkumného šetření formou dotazníků a rozhovorů s poskytovateli i potenciálními příjemci postpenitenciární péče. Závěr tvoří několik autorových doporučení k řešení problémů, na něž poukázaly výsledky šetření.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení problému
2.1
Postpenitenciární péče
2.2
Kontinuální sociální péče
2.3
Subjekty poskytující postpenitenciární péči a jejich výběr
2.4
Typologie potenciálních klientů postpenitenciární péče
2.5
Disciplíny zabývající se postpenitenciární péčí
3.
Rekapitulace dosavadní úrovně poznání
3.1
Práce věnované postpenitenciární péči v češtině
4.
Teoretická východiska
4.1
Syndrom prizonizace
4.2
Funkce trestu
4.3
Diskurz retributivního vs. restorativního přístupu
4.4
Sociální exkluze
4.5
Sociální patologie
5.
Charakteristika užitých metod a průběh šetření
5.1
Analýza dokumentů
5.2
Dotazníkové šetření
5.3
Hloubkové rozhovory
6.
Výstupy
6.1
Probační a mediační služba
6.2
Společné připomínky NNO
6.3
Neochota využívat alternativní tresty
6.4
Přeplněnost věznic
6.5
Poskytované typy služeb
6.6
Spolupráce NNO s ostatními aktéry trestní politiky
6.7
Nejčastější problémy klientů služeb
6.8
Doporučení
7.
Závěr
9.
Přílohy
9.1
Dotazník rozeslaný vybraným NNO
9.2
Průvodní dopis rozeslaný vybraným NNO
9.3
Stavy vězňů a vězeňkyň ve vazebních věznicích a věznicích Vězeňské služby ČR ke dni 9.12.2009 (tabulka)

Úryvek

"2.1 Postpenitenciární péče
Postpenitenciární péče3 je zvláštní druh sociální péče, která byla poskytována v samém začátku jen osobám, které byly propuštěny z VTOS, z ochranného léčení a z ochranné výchovy (u mladistvých). V současné době je postpenitenciární péče rozšířena o tzv. včasnou (nebo též rannou) pomoc a sociální péči již ve fázi trestního řízení u obviněné osoby. Jedná se
o specifickou oblast sociální péčeo člověka, který prošel trestním řízením s VTOS, nebo ochranným léčením a ochrannou výchovou. Rozsah a obsah sociální pomoci/péče poskytované pachatelům trestné činnosti je odvíjen od pojetí sociální politiky státu a mění se tak, jak se vyvíjejí názory na kriminalitu.4 Stručnou definici postpenitenciární péčemůže být tedy její vymezení coby pomoci a péče poskytované lidem po návratu z vězení do života na svobodě a později i po výkonu i jiné sankce.5 Z hlediska funkce se postpenitenciární péče v zásadě zaměřuje na sekundární, resp. především terciární prevenci.6 Hlavní důvody potřebnosti a důležitosti postpenitenciární péče shrnuje Černíková následovně7:

1 cíle penitenciárního procesu nejsou zcela dosaženy nebo nejsou přiměřeně ustáleny a jedinec potřebuje odbornou pomoc
2 první dny po propuštění na svobodu jsou obdobím sociální rekonvalescence, kdy jedinec obnovuje sociální dovednosti, získává korektivní zkušenosti a postupně se integruje do společnosti
3 nejčastější recidiva nastává v průběhu prvního roku na svobodě nebo po absolvovaném ochranném léčení či ochranné výchovy
4 prožívaná krize prvních dnů na svobodě
5 větší bezradnost při řešení problémů, konfliktů, prožívání obav, úzkosti a následně nevhodné sociální chování
6 problémy s překonáváním stigmatu kriminálníka
7 důsledky prizonizace – běžný život klade mnohem větší nároky na neustálé rozhodování a nesení důsledků zněho plynoucích
8 prožívání sociální vykořeněnosti po dlouhých a opakovaných trestech odnětí svobody, snížené sebehodnocení, pesimismus z životní reality, ztráta smyslu života
9 heteronomní morálka
10 problémy spojené s obnovením či novým vytvářením partnerských vztahů
11 obnovení rodičovské role a adekvátních vztahů kdětem
12 obnovení či vytvoření nových materiálních podmínek k životu (profesionální uplatnění)

Základní typologii postpenitenciárních služeb lze shrnout následovně8:
1 pracovní poradenství
2 ubytování
3 finanční podpora
4 začlenění do sociálního prostředí
5 sociálně-výchovné a poradenství v sociálně právních věcech

S ohledem na poskytování těchto služeb ze strany NNO bývají zmiňovány především9:
1 materiální pomoc (šatstvo a strava)
2 poradenská pomoc (situace krize a nouze)
3 sociální péče (stravování, os. hygiena, ubytování, zdravotní péče, integrativní program) – zejména formou azylových domů

2.2 Kontinuální sociální péče
V obecné rovině lze postpenitenciární péči chápat také jako integrální součást tzv. kontinuální sociální péče, coby určitý trend, který se od 90. let postupně v českém vězeňství etabluje. Kontinuální sociální péče zahrnuje práci s klientem ve všech fázích trestního řízení (ve vazbě i na svobodě), včetně soudního řízení i ve výkonu trestu. Jejím cílem je nevázání socioterapeutického vztahu s cílem prevence sociální izolace klienta. Takto koncipovaná péče sestává ze tří klíčových oblastí:
1 práce s rodinou klienta
2 omezování sociálně patologických skupin na klienta
3 pomoc klientovi při zabezpečování kontaktu klienta s institucemi (rozvoj klientových

sociálních kompetencí)10 Kontinuální sociální péče pachatelům trestné činnosti je poskytovaná systémem: penitenciární péče zaměřená na resocializaci (provádějí sociální pracovníci věznic) raná pomoc a postpenitenciární péče (provádějí kurátoři pro dospělé v rámci obecních
úřadů)11
V souvislosti s kontinuální sociální péčí je třeba zmínit klíčového gestora systému, kterým je sociální kurátor, příp. kurátor pro mládež při konkrétním obecním úřadě. Tato je klíčová i z hlediska samotné postpenitenciární péče, neboť u kurátora by se měly „sbíhat“ informace o klientovi a kurátor by měl svým způsobem řídit aktivity spojené s klientovým resocializačním procesem. Zároveň je třeba zdůraznit, že systém zatím nefunguje plošně, ale klienti jsou do programu zařazování selektivně na základě pravidelných depistáží ve vazebních věznicích a ve věznicích pro výkon trestu odnětí svobody a na základě seznamu odsouzených, které zasílají jednotlivé věznice pravidelně sociálním kurátorům, včetně případných změn12 . Stejně jako v případě dichotomie retributivní vs restorativní přístup, resp. jejich vzájemný podíl, liší se různé státy i odlišnostmi v souvislosti s poskytováním kontinuální sociální péče13. Mühlpachr14 např. uvádí radikální rozdílnosti zejména s ohledem na konkrétní resocializační praktiky, jichž bývá využíváno. V Japonsku se např. aplikuje vojenský dril, zatímco ve Švédsku či Holandsku přístup odpovídá spíše představám terapeutické komunity. "

Poznámka

Zpracováno jako studie k předmětu Základy veřejné politiky oboru Veřejné a sociální politika na Katedře veřejné a sociální politiky Fakulty sociálních věd UK.
Práce je ve formátu Acrobat Reader (*.pdf).
Do celkového rozsahu práce není započítána tabulka Stavy vězňů a vězeňkyň, uvedená v seznamu příloh, o rozsahu 1 strany. Součástí dotazníku v příloze jsou tabulky o rozsahu cca 1,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera22392
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse