Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Socializace osobnosti

Socializace osobnostiKategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce z psychologie a sociologie je zaměřena na socializaci jedince. Uvádí obecné pojmy a poté charakterizuje samotný proces socializace. Dále je pozornost věnována rodině a vztahům v ní. Krátce informuje o deviantním chování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Socializace osobnosti
2.1.
Pojmy
2.2.
Proces socializace
3.
Socializační působení
4.
Rodina
5.
Deviantní chování

Úryvek

" Socializace jedince je proces, kterým se člověk v důsledku aktivního styku se společenským prostředím vyvinul z biologického tvora v osobnost. Zjednodušeně tedy proces, při kterém se narozený jedinec zařazuje do společnosti. Tento proces je procesem dlouhodobým a velice komplikovaným a ne každému jedinci se úspěšně podaří tímto procesem projít.
Jaké jsou tedy cíle socializace ? Tyto cíle můžeme rozdělit na základní čtyři:
1.naučit jedince správně se chovat v různých sociálních rolích (jestliže se toto člověk naučí, stává se platným členem společnosti, v opačném případě se jeho chování považuje za nepřiměřené, nežádoucí a škodlivé)
2.vzbudit v jednotlivci snahu dosáhnout víc
3.naučit se určitým dovednostem
4.socializace vypracovává u člověka schopnost vzdát se určité potřeby nebo ji odložit na později nebo ji nahradit něčím jiným (vyžaduje disciplínu).
Význam procesu socializace spočívá především v zachování kontinuity celé společnosti, v tvorbě normativního a hodnotového konsensu dále v zajištění stability společenského uspořádání a v neposlední řadě také v předávání norem a tradic.
Socializační proces je u jednotlivých jedinců rozlišný. Liší se například rozsah tohoto procesu u jedinců, ale také u téhož jedince v různých oblastech. Z praxe není známo mnoho případů jedinců, kteří by projevovali chování totálně socializované. Někdo stačí svými silami jen na okruh rodinný, nebo snad ještě sousedský, jiný se dovede nadto ztotožnit se zájmy svého povolání, národa nebo své obce. Někdo může vykazovat jemné sociální cítění a chování ve své rodině, nikoli však ve vztahu k svým zaměstnancům, nebo k příslušníkům jiné národnosti , případně jiného vyznání. Při posuzování socializovaného chování ale musíme být opatrní. Někteří jedinci mohou projevovat (nebo spíše předstírat) vyšší, odosobnější typ myšlení, cítění nebo chování jen proto, aby za ním ukryl své egoistické a utilitární zájmy (zisk, povýšení, pochvala).
O pravé socializovanosti lze mluvit, jestliže běží o dobrovolné a nesobecké ztotožňování se s blahem užší nebo širší skupiny. Není ovšem snadné ztotožnit se se zájmem širší skupiny (např. národa), poněvadž tomu brání různá částečná zaujetí, příliš silná ztotožnění s blahem skupiny užší (rodiny, třídy apod.).Působením procesu socializace se tedy vysvětluje:
1.vznik skupinových typů myšlení, cítění, chování
2.zpodobňování jedince se skupinou a těmito jejími typy, kdy konformnost s nimi je pro něj závazná (musí mluvit řečí své skupiny, zachovávat její zvyky, konvenční pravidla , její mravní kodex)"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5065b3d6ec5d5.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Socializace_osobnosti.doc (58 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse