Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Socializace osobnosti - vypracované okruhy ke státnicím ze sociální práce

Socializace osobnosti - vypracované okruhy ke státnicím ze sociální práce

Kategorie: Psychologie, Sociální práce

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované okruhy ke státní závěrečné zkoušce ze sociální práce. Práce uvádí socializaci osobnosti, sociální učení, mechanismy socializace, i poruchy socializačního procesu. Charakterizuje deprivaci, její projevy a příčiny vzniku. Zabývá se rodinou jako socializačním faktorem. Dále se věnuje nejen sociálním skupinám, jejich klasifikaci a postavení jedince v malé sociální skupině, ale také sociálním rolím a normám ve skupině, včetně vlivu skupiny vrstevníků na vývoj dítěte. Definuje sociální komunikaci, její analýzu a poruchy, i transakční analýzu. Závěrečné otázky pojednávají o rodině jako sociální skupině, a informují o neurotických poruchách, především o příčinách jejich vzniku a jejich prevence. Zmiňuje zásady duševní hygieny, i specifičnost dětských neurotických poruch.

Obsah

1.
Socializace osobnosti. Sociální učení, mechanismy socializace
1.1.
Podstata socializace osobnosti
1.2.
Mechanismy socializace
1.3.
Sociální činnost
1.3.1.
Hra
1.3.2.
Učení
1.3.3.
Práce
1.4.
Nápodoba (imitace)
1.5.
Druhy imitace
1.5.1.
Automatická imitace (neuvědomělá)
1.5.2.
Uvědomělá imitace (kopírování)
1.6.
Ztotožnění (identifikace)
1.6.1.
Druhy identifikace
1.7.
Sugesce
1.8.
Socializace myšlení
1.9.
Socializace citů
1.10.
Socializace jednání
1.11.
Deprivace
1.12.
Situace, za nichž dochází k deprivaci
1.12.1.
Extrémní sociální izolace
1.12.2.
Ústavní výchova
1.12.3.
Separační prožitky
1.12.4.
Deprivace v rodině
1.13.
Následky psychické deprivace
1.14.
Rodina jako socializační faktor
1.14.1.
Základní znaky rodiny
1.14.2.
Struktura rodiny
1.14.3.
Základní funkce rodiny
2.
Sociální skupiny
2.1.
Charakteristika skupiny
2.2.
Dimenze skupiny
2.3.
Jedinec ve skupině, sociální role a sociální status
2.3.1.
Postavení jedince ve skupině
2.3.2.
Poznatky o konformismu jedince vůči skupině
2.4.
Charakteristika sociální pozice
2.5.
Charakteristika sociální role
2.6.
Sociální role a osobnost jedince
2.7.
Sociální pozice a sociální role jedince v pracovní skupině
2.8.
Sociálně psychologické aspekty makro-strukturálních útvarů – psychologie davu
2.9.
Jedinec v davu
2.10.
Druhy davové aktivity
2.11.
Utváření sociálních hodnot a norem, hodnotový systém a orientace, interiorizace sociálních norem
2.12.
Utváření sociálních hodnot a norem
2.13.
Interiorizace sociálních norem a hodnot
3.
Sociální komunikace
3.1.
Verbální Sociální komunikace
3.1.1.
Chyby v řeči
3.2.
Nonverbální sociální komunikace
3.2.1.
Druhy nonverbální komunikace
3.2.1.1.
Mimika - výraz obličeje
3.2.1.2.
Přiblížení a oddálení (proxemika)
3.3.
Komunikace dotykem (haptika)
3.3.1.
Pohyby, postoje a držení těla
3.3.2.
Gesta
3.3.3.
Úprava zevnějšku
3.4.
Metakomunikace a poruchy komunikace
3.4.1.
Nejčastější typy poruch komunikace
3.4.2.
Poruchy komunikace v sociální skupině
3.4.3.
Strategie a taktika v jednání s lidmi – psychologické a společenské chování
3.5.
Metody sebepoznání
3.6.
Nejčastější chyby při posuzování druhých lidí
3.7.
Analýza přenosu
3.7.l. Základní typy transakcí
4.
Rodina jako sociální skupina
4.1.
Základní znaky rodiny
4.2.
Struktura rodiny
4.3.
Základní funkce rodiny
5.
Neurotické poruchy
5.1.
Neuróza
5.2.
Vývoj názorů na etiologii neuróz
5.3.
Symptomatologie neurotických poruch
5.3.1.
Duševní symptomy
5.3.2.
Tělesné symptomy
5.4.
Klasifikace neurotických poruch
5.4.1.
Fobicko-úzkostné poruchy
5.4.2.
Ostatní úzkostné poruchy
6.
Afektivní poruchy, schizofrenie. Klinický obraz a prognóza.
6.1.
Depresivní syndrom
6.1.1.
Druhy depresivních syndromů
6.1.2.
Dělení depresivních poruch dle různých kritérií
6.2.
Manický syndrom
6.2.1.
Druhy manických syndromů
6.2.3.
Etiologie afektivních poruch
6.3.
Klinický obraz schizofrenie
6.4.
Průběh onemocnění
6.5.
Formy schizofrenie
6.6.
Etiologie schizofrenie
6.7.
Duševní poruchy s bludy (paranoidní poruchy)
6.8.
Etiopatogeneze paranoidních poruch
6.9.
Klasifikace paranoidních poruch

Úryvek

"Podstata socializace osobnosti
Socializace je jedním z klíčových pojmů sociální psychologie. Vedle sociální psychologie se tímto pojmem zabývají i jiné vědní disciplíny, např. sociologie, sociální antropologie, filosofie atd.
V sociálně psychologickém pojetí rozumíme socializací proces vývoje individua z biologické bytosti ve složitou sociální bytost, která se aktivně zúčastňuje společenského a kulturního života. V procesu socializace si jedinec osvojuje návyky a dovednosti, které jsou pro dospělého člověka nezbytné, připravuje se na plnění základních životních rolí, osvojuje si schopnost orientovat se ve společenském prostředí, pomocí sociální komunikace přijímat a produkovat informace (Nakonečný, 1970).
Helus (1973) charakterizuje průběh socializačního procesu takto: „Člověk dostává úkol stát se člověkem se všemi těmi vlastnostmi, které jej jako člověka kvalifikují v jeho společenském prostředí a zároveň jsou mu poskytnuty prostředky k řešení tohoto úkolu“.
Podstata socializace spočívá v interiorizaci (zvnitřnění určitých sociálních norem, postojů, hodnot, názorů, složitých kulturních návyků apod.) a exteriorizaci (osvojení si určitých forem chování, kterými člověk projevuje své postoje, hodnoty, názory apod. způsobem adekvátním určité situaci a prostředí).
Člověk se vlastně „rodí dvakrát“. Nejprve jako individuum, nadané potencionálně schopností být lidskou bytostí, jíž se může stát teprve při svém „druhém narození“, které se uskutečňuje v sociálním prostředí, umožňujícím skutečné dotvoření lidské bytosti. Bez styku s lidmi se člověk nikdy nemůže stát normální lidskou bytostí.
Všechny popsané případy lidských jedinců, izolovaných brzy po narození dlouhodobě od lidské společnosti a lidských kontaktů („vlčí děti“) vykazují shodné vztahy: - zakřivení páteře, chůze po čtyřech, velmi nízká úroveň psychického vývoje, vydávání neartikulovaných zvuků, absence lidské řeči, obtížná adaptace sociálnímu prostředí.
Tito jedinci nesnášejí fyzickou ani psychickou zátěž a brzy umírají. Nezdařené pokusy tyto jedince socializovat svědčí o tom, že normální lidský vývoj je u nich trvale narušen.
Proces socializace probíhá během celého období ontogeneze, nejvýrazněji však v raných stádiích vývoje osobnosti. Získané návyky sociálního chování v dětství zanechávají trvalou stopu v psychické struktuře člověka. Socializace je nutnou podmínkou individualizace."

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 57 stran. Práce obsahuje tabulky.
Vypracovaná státnicová otázka - fakulta pedagogická (obor sociální práce).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16618
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse