Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Socializace, sociální role, status a normy

Socializace, sociální role, status a normy

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje maturitní otázku z psychologie na téma socializace, sociální role, status a normy. Nejprve popisuje jak se osobnost zapojuje do společnosti, základní aspekty socializace i sociální role. Dále pak rozebírá sociální status, který může být vrozený nebo získaný a nakonec se zabývá sociálními normami a učením.

Obsah

1.
Socializace
1.1.
Základní aspekty socializace
1.2.
Činitelé socializace
2.
Sociální role
3.
Sociální status
4.
Sociální normy

Úryvek

"SOCIALIZACE
Socializace je proces zaãleÀování ãlovûka do
spoleãnosti. Dochází v nûm k promûnám, jimiÏ
se jedinec postupnû vzdaluje od v˘chozího stavu
novorozenûte a sociálním uãením se z nûho
stává ãlovûk jako kulturní bytost schopná fungovat
ve sloÏitém systému lidské spoleãnosti. Z
ãlovûka jako biologické jednotky se stává spoleãenská
bytost.
ZÁKLADNÍ ASPEKTY SOCIALIZACE
• osvojení si základních kulturních návykÛ (napfi.
slu‰né chování, stolování, atd.).
• úãelné pouÏívání pfiedmûtÛ denní potfieby
• osvojení si matefiského jazyka a dal‰ích forem
komunikace
• získaní vzdûlání - základní poznatky
• vytvofiení základních sociálních rolí
• orientace v základních spoleãensk˘ch normách
a hodnotách
• postupn˘ v˘voj sebekontroly
Socializace je celoÏivotní proces a není bez problémÛ.
Mezi socializaãní problémy patfií napfi. izolace
jedince v dûtství - tzv. „vlãí dûti“, kdy nemûly
dostatek podnûtÛ z kultury ãlovûka.
âlovûk a spoleãnost se vzájemnû ovlivÀují, jde o
oboustrann˘ vztah.
Funguje tu i urãit˘ paradox, kdy na jedné stranû
se ãlovûk socializuje, na druhé je zároveÀ nutnost,
aby se individualizoval, rozvíjel svoji jedineãnost
v rámci lidského rodu a spoleãnosti.
âINITELÉ SOCIALIZACE
Spoleãnost jako celek socializaãnû pÛsobí na jedince
prostfiednictvím rÛzn˘ch ãinitelÛ.
Funkci ãinitelÛ socializace mohou plnit:
• nejrÛznûj‰í sociální skupiny, do nichÏ je jedinec
zaãlenûn
• nejrÛznûj‰í osoby, s nimiÏ jedinec vstupuje do
rÛzn˘ch vztahÛ
Hlavními ãiniteli socializace jsou takové sociální
skupiny, do nichÏ je jedinec zaãlenûn relativnû
trvale, a které proto mají moÏnost dlouhodobého
pÛsobení. Jde pfiedev‰ím o rodinu, ‰kolu,
vrstevnickou ãi zájmovou skupinu, sociální skupiny
na pracovi‰ti.
Mezi ãinitele socializace poãítáme také sdûlovací
prostfiedky, které zvlá‰tû dnes pÛsobí velkou
mûrou (rádio, televize a internet). Vliv masmédií
na socializaci jedince stále stoupá, hlavnû v
negativním slova smyslu. Vedou ãasto k pasivitû
(pouhé pfiejímání názorÛ, zábava bez námahy
atd). Je tfieba nauãit se s masmédii dobfie
zacházet, umût je správnû vyuÏívat.
SOCIÁLNÍ ROLE
Sociální role je chování, které spoleãnost oãekává
od jedince na základû jeho sociálního postavení
v urãité sociální situaci. Napfi. lékafi, duchovní,
horník, atd. Spoleãnost má urãitou pfiedstavu,
„jak správnû by se mûl kdo chovat a jak
by mûl jednat“. Klade na ãlovûka nároky.
Pojmem sociální role se zab˘vali americk˘ antropolog
R. LINTON (1893-1953), americk˘ filozof
G. H. MEAD (1863-1931) a T. PARSONS.
Sociální role mohou b˘t krátkodobé (omezená
doba - napfi. student) a dlouhodobé (napfi. lékafi,
uãitel atd.)
Mohou také b˘t nucené (dûti, Ïena) a volitelné
(zamûstnání) nebo skupinové (Ïáci) a individuální
(uãitel). Role se mohou mísit, kaÏd˘ ãlovûk
zaujímá více rolí.
Sociální pozice vyjadfiuje místo, které jednotlivec
objektivnû zaujímá ve spoleãnosti.
Sociální role jsou podmínûny historicky - kastovní
rozdíly, kulturní rozdíly, ale zároveÀ nejsou
absolutnû závazné.
âlovûk se mÛÏe s rolí ztotoÏnit (rÛzn˘ stupeÀ ztotoÏnûní
se s rolí), popfiípadû ji mÛÏe úplnû odmítnout.
Distanc rolí - nepfiijetí role (nejsme povinni v‰e
pfiijmout).
Fale‰ná role (napfi. úspû‰n˘ podnikatel, ale podvodník).
Konflikt rolí (napfi. Ïena zastává roli matky a zároveÀ
pracovní roli v zamûstnání)
Role jsou vytváfieny a kontrolovány spoleãností.
SOCIÁLNÍ STATUS
Sociální status vyjadfiuje souhrnn˘m zpÛsobem
základní postavení ãlovûka ve spoleãnosti.
Hodnocení pozice, spoleãenská váÏnost - prestiÏ.
Sociální status se dûlí na vrozen˘, získan˘ a pfiipsan
˘.
• vrozen˘ (muÏ a Ïena)
• získan˘ (student gymnázia vs. student na základní
‰kole)
• pfiipsan˘ - pfiidûlen˘ spoleãností (lékafi vs. popeláfi,
politik ÚV vs. kotelník)
Sociální status b˘vá pfiedstaven i urãit˘mi symboly
(napfi. dáma - dÛstojnost, krása, pûkné ‰aty;
skaut - kroj, vyjadfiování, slu‰nost; podnikov
˘ fieditel - auto, mobil, doutník, obydlí).
Bûhem Ïivota se sociální status mûní (sociální
mobilita)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29227
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse