Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Sociálně patologické jevy - vypracované okruhy ke státnicím (SZZk) ze sociální práce

Sociálně patologické jevy - vypracované okruhy ke státnicím (SZZk) ze sociální práce

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text se podrobně věnuje jednotlivým druhům patologických jevů. Dále popisuje základy psychologie osobnosti, včetně vývoje, typologie a diagnostiky osobnosti. Popisuje také jednotlivé metody, kterými lze osobnost zkoumat. Poslední část seznamuje s utvářením a chováním osobnosti v náročných životních situacích a shrnuje metody redukce stresu a základy duševní hygieny.

Obsah

1.
Základní terminologie
2.
Sociálně patologické jevy z pohledu sociologie a sociální psychologie
3.
Zdroje sociálních deviací
3.1
Vnější příčiny sociálních deviací
4.
Delikvence nezletilých, kriminalita mladistvých a dospělých
4.1
Typy věznic
4.2
Mladiství
4.3
Zvlášť nebezpeční recidivisté
5.
Deviace v oblasti sexuálního chování (Sexuální deviace, aberace, parafilie a úchylky)
5.1
Poruchy pohlavní identity
5.2
Poruchy sexuální preference
5.3
Psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací
5.4
Terapie sexuálních deviací
6.
Drogové závislosti – přehled, diagnostika, prevence
6.1
Jaká je lidská motivace drogu vyzkoušet
6.2
Charakteristiky drog
6.2.1
Produkty konopí
6.2.2
Stimulanty
6.2.3
Halucinogeny
6.2.4
Nootropní látky
6.2.5
Sedativa
6.2.6
Psychotropní látky
6.2.7
Narkotika
6.2.8
Organická rozpouštědla
6.2.9
Patologické hráčství (gamblerství)
7.
Stádia vzniku patologického hráčství
8.
Prevence drogových závislostí
9.
Agresivita
9.1
Kde se v lidech agrese bere?
9.2
Biologická determinace agrese
9.3
Sociální determinace agrese
9.4
Kde se bere zalíbení v krutosti, v rozkoši, kterou prožívá agresor, když oběť trpí?
9.5
Jak vidíme agresivní dítě my?
9.6
Jak se vidí dítě samo?
9.7
Co obvykle předchází agresi?
9.8
Jak reaguje zdravý a integrovaný člověk?
9.9
Jak zvládat agresivitu ve škole?
9.10
Jak zvládat agresivitu v rodině?
10.
Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte
10.1
Týrání
10.2
Zanedbávání
10.3
Zneužívání
11.
Šikanování (specifický druh agrese, charakteristika oběti a útočníka, prevence)
11.1
Úvod do problematiky
11.2
Příčiny šikany
11.3
Fáze šikany
11.4
Vlastnosti agresorů
11.5
Vlastnosti obětí šikany
12.
Pojem osobnost, její struktura, základní přístupy k jejímu zkoumání
12.1
Přístupy k psychologii osobnosti
12.2
Struktura osobnosti
12.3
Biologická a sociokulturní determinace, modely determinace
12.4
Charakter, postoje, jejich utváření
12.5
Vůle
12.5.1
Volní akt
12.3
Schopnosti, vlohy, speciální schopnosti, inteligence, tvořivost
12.4
Temperament, základní typologie temperamentu
12.4.1
Hippokratova teorie temperamentu
12.4.2
Pavlovova klasifikace temperamentů
12.4.3
Kretschmerova typologie
12.4.4
Jungova typologie
12.4.5
Eysenckova typologie
12.4.6
Sheldonova typologie
12.5
Struktura osobnosti
12.6
Obecné metody výzkumu osobnosti
12.5.1
Pozorování
12.5.2
Experiment
12.5.3
Rozhovor
12.5.4
Dotazník
13.
. Psychologická charakteristika vývojových etap
13.1
Pubescence
13.2
Adolescence
13.3
Vývoj sebepojetí
13.4
Struktura sebeuvědomění
14.
STRES
14.1
Fáze stresu
14.2
Příznaky stresu
14.3
Typy stresových situací
14.4
Zvládání stresu
14.5
Intrapsychický konflikt
15.
Frustrace
16.
Techniky vyrovnávání s náročnými životními situacemi
17.
Konflikt, typy konfliktů, jejich příčiny a způsoby řešení
17.1
Dělení konfliktů
17.2
Způsoby vyrovnání se s konfliktní situací

Úryvek

“Sociálně patologické jevy z pohledu sociologie a sociální psychologie
Sociální patologie je předmětem zájmu řady vědních oborů a disciplín. Zabývá se jí nejen sociologie, ale ve značné míře také psychologie, kriminologie a lékařské vědy. Velkou pozornost přitahují takové jevy jako sebevražednost, alkoholismus, narkomanie, prostituce, ale i další sociální faktory úrazovosti, nemocnosti, neuróz a psychóz. Klíčovým problémem je otázka normality. Co je normální a co je naopak odchylné, patologické a deviantní chování? Deviace totiž není nic jiného než kvantitativní rozdíl, odklon od průměrného, standardu v obou směrech (pozitivní i negativní), od převažujících vzorců chování nebo morálních postojů skupiny, tj. společensky přijatelných norem. Otázkou zůstává od jakých norem a do jaké míry, popřípadě jaké jsou pak sankce. Mluvíme-li o sociální patologii, pak se obvykle jedná o závažné odchylky od chování, které je pokládáno za normální, tj. které je v souladu se schválenými normami, běžnými a pro většinu typickými.
Zdroje sociálních deviací
Sigmund Freud: - traumatické zážitky z dětství, ustrnutí na určitém vývojovém stádiu (Elektřin Oidipovský komplex = neschopnost se odpoutat od rodičů), nedostatečné uspokojení instinktů, nedostatečné vyvážení pudu života a pudu smrti (Eros a Thanatos), dysharmonie v dynamice osobnosti (Id, Ego, Superego).
Alfred Adler: - neuspokojení energizačního zdroje (touha po moci).

Vnější příčiny sociálních deviací
Teorie diferencovaného přičlenění = jedinec je ovlivněn sociálním okolím, ve společnosti vzniká určité napětí a z toho poté mnoho nových skupin a subkultur uznávající jiné normy a hodnoty a postoje než celá společnost, jedinec má tendenci se k některé této skupině přičlenit a někam patřit (hlavně pubescence a adolescence).
Dürkheimova teorie anómie = Anómie je stav ke kterému dochází ve společnosti například při revoluci a válce (staré hodnoty, postoje a normy jsou už zbořeny a nové nejsou ještě vytvořeny) tzv. beznormovost. Dürkheim společně s Mertonem tvrdí, že v anómii člověk jedná deviantně. V západních kulturách je za hlavní hodnotu pokládán materiální úspěch. Rozpracoval typologii možných reakcí na napětí mezi sociálně schválenými hodnotami a limitovanými prostředky.
- Konformisté: - většina lidí, kteří přijímají hodnoty úspěchu i konvenční prostředky k jeho dosažení (uznávají legální prostředky).
- Reformátoři: - odmítají sice společensky uznávané cíle, ale respektují institucionalizované prostředky k dosažení cílů, které prosazují (chtějí změnit cílovou hodnotu, ale respektují legální prostředky).
- Rebelové: - odmítají jak existující uznané cíle, tak prostředky a chtějí je nahradit novými.
- Ritualisté: - ztratili vidění hodnot, přizpůsobují se však sociálně uznaným normám jednání (nejde jim o výsledek).
- Inovátoři: - plně akceptují existující hodnoty, ale užívají nové nelegitimní nebo nelegální prostředky (uznávají hodnoty, ale hledají efektivnější prostředky za hranicemi zákona).

Teorie delikventních subkultur = tyto subkultury (party, gangy) hledají různé způsoby vybití energie a jsou zejména ve velkoměstech, kde je velké množství zábavných podniků, center atd. a často vznikají konflikty se zákonem. Na vesnici a v menších městech tato možnost není tak velká, ale tyto jevy se projevují ve formě vandalismu. Jedinci se cítí společensky ukřivděni (deprivace).
Teorie etiketace = jedinci se může stát, že někdy pochybí a dostane se do konfliktu se zákonem. Často pouze z klukoviny, impulsivity.
Teorie racionální volby = člověk je člověkem právě tehdy, když ví co je dobro a co je zlo. Tato teorie má svá omezení, člověk totiž mnohdy své „rácio“ k rozhodování nepustí."

Poznámka

Vypracovaná státnicová otázka - fakulta pedagogická (obor sociální práce).
Text obsahuje tabulky.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera16621
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse