Sociální komunikace

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o sociální komunikaci. Vysvětluje druhy komunikace mezi lidmi, zásady komunikace v dialogu nebo meziosobní komunikaci. Dále obsahuje některé znaky komunikace jako jsou mimika, oči, gesta či hlas.

Obsah

1.
Druhy komunikace mezi lidmi
2.
Zásady komunikace v dialogu
3.
Meziosobní komunikace=interpersonální
4.
Některé znaky komunikace

Úryvek

"KOMUNIKACE
Obecnû jde o spojení, ve smyslu spoleãenského
procesu, proto uÏíváme termínu sociální komunikace.
Komunikace je vzájemné sdûlování slov,
my‰lenek a pocitÛ, nejãastûji formou dialogu. V
nûkter˘ch oborech se uÏívá pojmu tok informací.
Pfiedstavuje sdûlování a pfiijímání informací v sociálním
chování a v sociálních vztazích.
Probíhá jak tváfií v tváfi, bezprostfiednû, tak i „na dálku“
(dopisy, vzkazy).
MÛÏe se t˘kat vûcí vzdálen˘ch prostorovû i ãasovû,
abstraktních a neexistujících (pouze na‰e fantazie).
Komunikaãní strategie je pfiedem promy‰lená a je
základem dobrého projevu, aÈ uÏ mluveného nebo
psaného.
V mezilidském styku platí:
• není moÏné nekomunikovat - vÏdy nûco sdûlujeme
• není moÏné nekomunikovat mimoslovnû - nesdûlujeme
si pouhá holá fakta (není dÛleÏité jen to,
co fiíkáme, ale také jak a v jaké situaci to fiíkáme).
• není moÏné nijak se netváfiit - kdyÏ nûco sdûlujeme,
vÏdy se pfiitom nûjak chováme a to prozrazuje,
jak˘ postoj máme k tomu co fiíkáme:
- sdûlujeme svÛj postoj posluchaãi
- sdûlujeme druhému své sebepojetí
- sdûlujeme si kvalitu na‰eho vzájemného vztahu
- sdûlujeme si pravidla na‰eho vzájemného styku
- sdûlujeme si Ïádosti
Komunikace zahrnuje verbální i neverbální sloÏku.
DRUHY KOMUNIKACE MEZI LIDMI
Komunikaci ãleníme podle rÛzn˘ch hledisek:
1. UÎÍVÁNÍ SLOV
verbální (slovní) - jazykové projevy; dÛleÏit˘ je obsah
sdûlení, tempo, tóny fieãi, srozumitelnost, atd.
neverbální - tzv. „mluva tûla“ - mimika, gestikulace,
chování
2. TOK ¤EâI
jednocestná - monolog
dvojcestná - dialog, v mluvení se partnefii stfiídají
• dialog symetrick˘ = oba úãastníci se v hovoru pravidelnû
stfiídají
• dialog asymetrick˘ = jeden úãastník hovofií k druhému
3. TYP KOMUNIKACE
vertikální - komunikace nadfiízeného a podfiízeného
(napfi. rodiãe a dûti, ‰éf a zamûstnanec)
horizontální - komunikace na stejné úrovni (napfi.
kamarádi), vût‰inou na základû stejného sociálního
postavení
4. ZPÒSOB KOMUNIKACE
fietûzová - postupné pfiedávání zprávy od jedné osoby
je druhé (pfii hfie „Tichá po‰ta“, atd.)
ohnisková - ‰ífiení zprávy z jednoho místa a zpût se
informace dostává do centra (pfiedná‰ející k posluchaãÛm)
kruhová - debata ve skupinû, krouÏku
5. TÉMA A ZAHRNUTÍ EMOCÍ
formální - jen 1 téma, které je dÛleÏité a aktuální
neformální - zahrnuty city a emoce, moÏnost více
témat kombinovat
ZÁSADY KOMUNIKACE V DIALOGU
• vzájemnû se vnímat a naslouchat si
• neskákat si do fieãi
• udûlat druhému prostor
• vyjasnûní si problému
• vûcnost, smysluplnost, upfiímnost, taktnost
ZÁKLADNÍ TYPY SOCIÁLNÍ KOMUNIKACE
meziosobní - je pfiirozen˘m v˘chodiskem pro
v‰echny typy komunikace
skupinová - vytváfií sloÏitûj‰í komunikaãní sítû (napfi.
‰kolní vyuãování)
masová, hromadná - uskuteãÀovaná prostfiednictvím
tisku, televize, rozhlasu a jin˘ch médií (Internet
atd.)
MEZIOSOBNÍ KOMUNIKACE
= INTERPERSONÁLNÍ
Realizuje se jazykem, slovy a prostfiedky neverbálními.
Probíhá nejménû po dvou v˘znamov˘ch liniích:
• tematické, obsahové - to je to, co se sdûluje nebo
pfiijímá
• v˘kladové, interpretaãní - to, jak˘ v˘znam tématu
komunikující lidé pfiikládají
Paralelní uÏívání verbálních a neverbálních prostfiedkÛ
je dÛleÏité pro v˘znam toho, co sdûlujeme
(napfi. v˘raz tváfie nebo intonace hlasu rozhodne,
zda poznámka mluvãího bude vyloÏena jako vtip
nebo ironie).
Základní formou verbální komunikace je rozhovor -
zámûrn˘ jazykov˘ styk, v nûmÏ stfiídavû mluví nûkolik
osob a kter˘ probíhá v konkrétní sociální situaci.
Rozhovor je nejbûÏnûj‰í formou interpersonální komunikace
- ãlovûk sdûluje nûco o nûãem druhému
ãlovûku. Pfiedpokladem je znalost systému jazykov
˘ch prostfiedkÛ (stejn˘ jazyk a podobná slovní
zásoba)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29230
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse