Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sociální pedagogika

Sociální pedagogika


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na sociální pedagogiku. Rozebírá sociologii výchovy, výchovné prostředí, kulturní prostředí a vliv hromadných sdělovacích prostředků na sociální chování.

Obsah

1.
Sociologie výchovy
1.1.
Úloha prostředí při výchově
1.2.
Výchovné prostředí
1.3.
Přírodní prostředí
1.4.
Kulturní prostředí
2.
Úmluva o právech dítěte
2.1.
Vliv hromadných sdělovacích prostředků na sociální chování

Úryvek

" 1989 návrh této úmluvy
1991 vstoupila v platnost ČSFR
1.1.1993 platí pro Českou republiku / nástupnický stát ČSFR/
Uvedená práva se vztahují bez výjimky na každé dítě i nezletilou mládež / do 18 let/

Obsahuje :
a/ právo na přežití – zaručuje zachování života a uspokojování základních potřeb
dítěte.Týkají se výživy a bydlení, životní úrovně rodiny,
zdravotnické péče, sociálního zabezpečení, zařízení dětí
zaměstnaných rodičů
b/ práva na rozvoj – se týkají harmonického vývoje dětské osobnosti po stránce
tělesné, duševní, mravní a společenské, patří sem právo na
vzdělání, na hru, na volný čas, účast v kulturních a uměleckých
činnostech, o přístup k informacím, o svobodu mašlení, svědomí
a náboženství aj.
c/ práva na ochranu – zajišťují dětem bezpečnost a chrání je před všemi druhy zneužívání,
násilí, zanedbávání a vykořisťování. Zvláštní pozornost vyžadují
děti postižené, děti bez rodiny, děti uprchlíků, děti z menšinových
skupin a děti žijící v obtížných podmínkách/ za války, ve vězení../
d/ práva na účast – zaručují dítěti možnost vyjádřit své názory v záležitostech, které
se ho týkají.Jde o účast při rozhodování o dalším životě dítěte,
ochranu jeho soukromí, o právo na zakládání organizací

Sociálně – právní ochrana dětí
od 1.4.2000 upravena v samostatném zákonu
Rozumí se zejména :
a/ ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu
b/ ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění
c/ působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny

Předním hlediskem této ochrany je zájem o blaho dítěte.

Sociálně právní ochranu zajišťují:
. obce v přenesené i samostatné působnosti
. krajské úřady
. ministerstvo práce a sociálních věcí
. Úřad pro mezinárodní ochranu dětí se sídlem v Brně
. výkonem mohou být pověřeny v určitém rozsahu i právnické a fyzické osoby / tzv.
pověřené osoby/. Významnou organizací je např. Fond ohrožených dětí – FOD

Každý je povinen upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče.
Každý je povinen upozornit orgán soc.právní ochrany na porušení nebo zneužití
rodičovských práv.
Dítě má právo požádat orgány sociálně právní ochrany, státní orgány, školy, školská zařízení
a zdravotnická zařízení o pomoc při ochraně svého života a dalších svých práv a to bez vědomí svých rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dětí.Tyto orgány a právnické a fyzické osoby jsou povinny poskytnout dítěti odpovídající pomoc.
Orgány soc.právní ochrany zejména vyhledávají děti, kterým je třeba pomoci ze strany státu,
zprostředkovávají náhradní rodinnou výchovu, podávají soudu zprávy o chování dětí
a vykonávají funkci tzv.kolizního pracovníka, který zastupuje dítě v soudních řízeních.

Právy dětí a jejich ochranou na mezinárodní úrovni se zabývají: OSN, UNESCO, UNICEF
Odraz Úmluvy o právech dítěte v zákonodárstvu České republiky
1. Zákon o rodině
2. Trestní zákon
3. Školský zákon
4. Občanský zákoník
5. Zákon o pěstounské péči
6. Zákon o sociálním zabezpečení
7. Zákon o uprchlících"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541291b63a630.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_pedagogika_12.9..doc (51 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse