Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Sociální pedagogika - otázky k SZZk slovensky

Sociální pedagogika - otázky k SZZk slovensky

Kategorie: Pedagogika, Humanitní cizojazyčné práce

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Jedná se o vypracované státnicové otázky ze sociální pedagogiky dle níže uvedeného soupisu, jejichž součástí je vysvětlení základních pojmů, jako je sociální pedagogika, metodologie ve výchově, andragogika, sociální práce nebo osobnost. téma č. 1, 32, 34, 35 nejsou vypracované, některá témata jsou v textu pospojována (4 a 5, 6 a 7, 11 a 12)

Obsah

2.
Vývin sociálno-pedagogických myšlienok od 19. storočia
3.
Vznik sociálnej pedagogiky ako teoretickej vedy
4.
Predmet a úlohy sociálnej pedagogiky
5.
Chápanie sociálnej pedagogiky v zahraničí a na Slovensku
6.
Vzťah sociálnej pedagogiky a sociálnej práce
7.
Teoretické pristupy riešenia vzťahov sociálnej pedagogiky a sociálnej práce v zahraničí a na Slovensku
8.
Socializácia osobnosti a výchova
9.
Oosobnosť sociálneho pedagóga a jeho kompetencie
10.
Sociálne aspekty prostredia
11.
Prirodzené prostredia výchovy
12.
Rodina a jej sociálne aspekty
13.
Poruchy rodinného prostredia
14.
Rovesnícke skupiny
15.
Lokálne prostredie
16.
Inštitucionálne prostredia výchovy a ich sociálne aspekty
17.
Sociálne aspekty školy ako výchovnej inštitúcie
18.
Sociálne devácie školskom prostredí
19.
Sociálne aspekty mimoškolských zariadeni a vol'ného času
20.
Sociálne aspekty vol'ného času
21.
Sociálna pedagogika a sociálno-patologické javy
22.
Pedagogika vol'ného času a sociálna pedagogika
23.
Náhradná rodinná starostlivosť
24.
Sociálna pedagogika ako životná pomoc
25.
Diagnostika vo vedách a praxi, pedagogická diagnostika - pojem, predmet, skůmania a funkcie, jej vzťah k lékírskej, psychologickej, špeciálnopedagogickej a sociálnej diagnostike
26.
Pedagogická diagnóza, jej charakteristika druhy pedagogickej diagnózy
27.
Hodnotenie ako základná kategória pedagogicke diagnostiky
28.
Metody pedagogickej diagnostiky, ich charakteristika v práci sociálneho pracovníka
29.
Sociálna práca ako teoretická a praktická činnosť (základný pojmový aparát, atribůty sociálnej práce ako vedy, vzťah sociálnej práce a príbuzných vied)
30.
Kategórie a znaky sociálnej práce, ciel'ové skupiny sociálnej práce
31.
Profesionalizácia a inštitucionalizácia sociálnej práce
33.
Sociálny pracovník a sociálny klient
36.
Metódy sociálnej práce se skupinou klientov
37.
Záklasné sociálne zručnosti sociálneho pracovníka a ich význam vo vzťahu ku klientovi a k sebe samému
38.
Nezamestnanosť ako sociálny, sociálno-politický, osobný a osobnostný problém
39.
Trh práce v SR a determinanty jehou sůčasnej nerovnováhy (charakteristika, prvky, vplyvy súčasnej nerovnováhy na strane indivídua)
40.
Právo na prácu a jeho ochrana v SR (Zákonník práce, Zákon o zamestnanosti)
41.
Sociálna práce ako realizátor l'udských práv v oblasti sociálneho zabezpečenia
42.
Sociálne zabezpečenie - sůčasný stav a pripravovaná reforma
43.
Chudoba, stárnutie, rodina a ich riešenie v oblasti sociálneho zabezpecenia a sociálnej práce
44.
Charakteristika sociálnych služieb v SR (Zákon č.195/L998 z.z. o sociálnej pomoci)
45.
Komunálna sociálna práca
46.
Rodinná politika v SR
47.
Teória sociálnej práce s rodinou (rodina ako sociálny aktér, systemický pristup)
48.
Špecifiká sociálnej práce s klinickými rodinami
49.
Prevencia sociálno-patologických javov vo vzťahu k sociálnej pedagogike, projekty prevenčnej práce
50.
Prevencia sociálno-patologických javov
51.
Zariadenia výchovnej prevencie

Úryvek

"Téza č.24
SOCIÁLNA PEDAGOGIKA AKO ŽIVOTNÁ POMOC

Sociálna pedagogika podľa G. Baumerovej je samostatná výchovná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá stojí mimo rodiny a školy s charakterom inštitúcie pre pomoc v núdzi. Podľa nej reaguje na problémy deficity, ktoré vznikli v ostatných výchovných priestoroch.
Podľa názoru Schillinga, v súčasnej spoločnosti sociálna pedagogika poskytuje pomoc a pomáha vyrovnávať vzniknuté riziká.
Pri poukázaní na sociálno-patologické problémy detí a ich riešenie, ktorým sa budeme venovať, považujeme za východisko chápanie sociálnej pedagogiky ako životnej pomoci. Sociálna pedagogika ako životná pomoc je pozitívna pedagogika, ktorej cieľom je premena ľudí i spoločnosti prostredníctvom výchovy. Pomoc je proces výchovnej starostlivosti, opatery, smerujúci k integrácii a stabilizácii osobnosti.
Z nášho hľadiska budeme analyzovať tú oblasť sociálnej pedagogiky, ktorá sa zaoberá pomocou potencionálne ohrozených detí a mládeže. Pod ohrozením rozumieme takú konštaláciu faktorov, ktorá je v nepriaznivom prípade nebezpečná pre človeka, keď sa autonómia a individualita človeka nerozvíjajú dostatočne, sú spomalené, alebo potlačené.
Intenzívnu pozornosť v tejto súvislosti je potrebné venovať úlohe rodiny, jednak zdôraznenie jej nezastupiteľnosti v pozitívnom zmysle (funkčná rodina) a na druhej strane jej nebezpečnosti v negatívnom zmysle (dysfunkčná, afunkčná rodina). Tu vystupujú do popredia závažné sociálno-patologické javy, je to syndróm CAN, zvyšujúca sa agresivita detí, drogové závislosti a iné.
Pozornosť zameriavame na tie skutočnosti, ktoré sú pre rozvoj dieťaťa nežiadúce. Prejavujú sa najrôznejšími nedostatkami, telesnými a duševnými ujmami, ktoré často vedú k poraneniam, škodám na celkovom vývoji dieťaťa a niekedy pod vplyvom týchto skutočností dochádza až k smrti dieťaťa. Vo väčšine prípadov ide o úmyselné poškodzovanie dieťaťa, jeho úmyselné týranie, zneužívanie či zanedbávanie.
Tieto deti sú vystavené ohrozeniu často zo strany svojich najbližších. Jednou z foriem pomoci je vyňať dieťa z takéhoto rodinného prostredia a umiestniť ho v náhradnej rodinnej starostlivosti.
Vnímanie a hodnotenie tohto javu je závislé od stupňa rozvoja spoločnosti, hierarchie jej hodnôt a predovšetkým od chápania hodnoty dieťaťa a jeho postavenia v spoločnosti.
S danou skutočnosťou veľmi úzko súvisí ochrana práv dieťaťa. Predpokladom ochrany práv dieťaťa je poznanie samotného dieťaťa a detstva ako vývojového obdobia. Hlbšie poznať dieťa a jeho detstvo nemožno bez pochopenia dieťaťa a detstva z historického hľadiska.

Postavenie dieťaťa v spoločnosti a jeho vývoj
Chápanie detstva závisí na celom rade spoločenských faktorov. Najvýraznejší posun v rešpektovaní dieťaťa zaznamenávame v 20. storočí. Výraznejšie sa približujeme k poznaniu dieťaťa ako svojbytnej osobnosti s jeho špecifikami. Cesta k takémuto chápaniu dieťaťa a detstva bola však dlhá. Z historického pohľadu zaznamenávame niekoľko vývojových etáp:
Prvá etapa
Začína sa v staroveku a trvá v podstate do 4. storočia po Kristovi. Pre obdobie antiky je typické minimálne uznávanie hodnoty dieťaťa. Dieťa je považované za bezprávneho tvora, o jeho ďalšom osude často rozhodoval otec. Dieťa sa v tomto období chápe ako predmet, s ktorým sa mohlo beztrestne manipulovať. Bolo úplne závislé na vôli rodičov, ktorí ho mohli predať do otroctva, obetovať alebo dokonca zabiť. Na základe tejto okolnosti sa celé toto obdobie nazýva obdobím infanticídy.
Detstvo prakticky neexistuje a dieťa je ako človek brané do úvahy až po dosiahnutí dospelosti alebo po prehlásení za dospelého po absolvovaní skúšky dospelosti.

Druhá etapa
Zmeny v chápaní dieťaťa a jeho postavenia v spoločnosti priniesol so sebou príchod kresťanstva. Toto obdobie trvá od 4.storočia do l3. storočia. Kresťanstvo prinieslo so sebou myšlienku rovnosti dieťaťa a dospelého a novú ideu neubližovať dieťaťu. Napriek týmto myšlienkam však aj naďalej pretrváva manipulatívny postoj k dieťaťu. Skutočná hodnota dieťaťa sa príliš nezmenila. Celé toto obdobie je charakterizované ako obdobie nevšímavosti a nedbanlivosti k dieťaťu.

Tretia etapa
Zlom v pohľade na detstvo prichádza v l6.-l7.storočí. Je to obdobie ambivalentného prístupu k dieťaťu. Objavuje sa tu záujem o vývoj dieťaťa a vývoj jeho potrieb. Detstvo sa považuje za významné obdobie z hľadiska príprav na dospelosť. Významným predstaviteľom tohto obdobia je J.A.Komenský, ktorý priniesol mnoho nových zásadných poznatkov o dieťati. Detstvu pripisuje neobyčajný význam nielen z hľadiska samotného dieťaťa, ale zdôrazňuje jeho význam pre celú spoločnosť.

Štvrtá etapa
Z hľadiska poznania dieťaťa a detstva mnoho pokrokových myšlienok prináša so sebou l8.storočie. Vďaka osvietenstvu a pokrokovým myšlienkam tohto obdobia reprezentovaných najmä J.J.Rousseaom a J.H.Pestallozim sa situácia dieťaťa podstatne mení. Do popredia sa dostávajú prirodzené potreby dieťaťa a snaha uspokojiť ich. Je to obdobie intrúzie. O deti v stave ohrozenia sa zaujíma štát. Ide o snahu pomôcť dieťaťu a vstúpiť do ich života vtedy, ak to nedokázala ich vlastná rodina."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera11593
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse