Seminarky.cz > Studijní podklady > Otázky ke zkoušce > Otázky k Mgr. SZZk > > Sociální pedagogika - otázky ke SZZk (Bc. i Mgr.)

Sociální pedagogika - otázky ke SZZk (Bc. i Mgr.)

Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vypracované otázky ke státní bakalářské a magisterské zkoušce se zabývají problematikou sociální pedagogiky. Otázky postihují základy sociální pedagogiky a souvisejících disciplín, zejména pedagogiky, sociologie, sociální patologie, speciální pedagogiky, penologie a pedagogiky volného času. Součástí souboru je přehled okruhů a podotázek k oběma zkouškám. Soubor třiceti vypracovaných otázek k bakalářské zkoušce je doplněn shrnutím všech otázek a odpovědí ve zkratce. Patnáct vypracovaných otázek ke státní magisterské zkoušce pak postihují současné pojetí sociální pedagogiky a abecedně seřazený slovník všech souvisejících pojmů.

Obsah

Úvod
Soubor otázek ke státní bakalářské zkoušce
1.
Sociální pedagogika jako vědní disciplína
1.1
Vývoj sociální pedagogiky
1.2
Současné pojetí sociální pedagogiky
1.3
Postavení sociální pedagogiky v systému věd
1.4
Vztah sociální pedagogiky a k participujícím a příbuzným oborům
2.
Současné pojetí sociální pedagogiky, její význam pro teorii a praxi
2.1
Hlavní úkoly a obsah sociální pedagogiky
2.2
Sociální pedagogika v praxi
3.
Metody a prostředky sociálního výzkumu
3.1
Fáze sociologického výzkumu
3.2
Projekt sociologického výzkumu
3.3
Metody a prostředky sociologického výzkumu
4.
Pedagogická soustava České republiky
4.1
Právní dimenze pedagogické soustavy České republiky
4.2
Ekonomická dimenze školství v České republice
4.3
Základní školství
4.4
Střední školství
4.5
Vysoké školství
4.6
Soustava speciálních a zvláštních škol
5.
Pojetí a průběh výchovného procesu
5.1
Výchova, funkce výchovy
5.2
Zásady výchovy
5.3
Svoboda ve výchovně-vzdělávacím procesu
5.4
Fáze výchovného procesu
5.5
Prostředky výchovy
5.6
Výchovně vzdělávací metody
5.7
Výchovné situace
5.8
Kázeň
5.9
Příčiny neukázněnosti
5.10
Typologie individuální nekázně
6.
Vztahy mezi základními faktory vývoje člověka
6.1
Vrozené dispozice jako faktor výchovy
7.
Pojetí a charakteristika sociálních systémů
7.1
Sociální systémy
7.2
Sociální práce
7.3
Sociální životní situace
7.4
Sociální instituce a organizace
8.
Společenská determinace výchovy, vztah procesů výchovy a socializace
8.1
Vztah výchovy a socializace
8.2
Společenská determinace výchovného procesu
9.
Úloha prostředí v procesu formování osobnosti a jeho třídění
9.1
Prostředí jako faktor rozvoj osobnosti
9.2
Vliv lokálního a regionálního prostředí ve výchově
9.3
Úloha lokálního prostředí ve výchově
10.
Úloha a funkce výchovy v životě člověka a ve společnosti
10.1
Výchovné cíle
10.2
Složky výchovy
11.
Podstata alternativního vzdělávání
11.1
Alternativní školství
11.2
Organizace výchovy alternativního školství
12.
Vliv integrujících evropských procesů na vývoj pedagogických systémů
12.1
Evropská integrace ve vzdělávání
12.2
Tendence vývoje pedagogických systémů ve vyspělých zemích
13.
Sociální podmínky vzdělávání problémových skupin
13.1
Problémové skupiny a etnika
13.2
Problematika vzdělávání menšin
14.
Současné pojetí, metody a prostředky speciální pedagogiky
14.1
Pojem speciální pedagogiky
14.2
Historie a vývoj speciální pedagogiky v ČR a její představitelé
14.3
Speciální pedagogika a její vztah k sociální pedagogice
14.4
Jednotlivé "pedie" ve speciální pedagogice
14.5
Metody speciální pedagogiky
14.6
Zásady diagnostiky tělesně duševně postižených
14.7
Funkce diagnostických a výchovných ústavů a jejich druhy
14.8
Specifikum pedagogické práce ve výchovných ústavech
15.
Sociální komunikace, typy komunikace
15.1
Pojetí a zásady pedagogické komunikace
15.2
Proces komunikace- charakteristika, druhy
16.
Masová komunikace
16.1
Působení médií a jejich funkce
16.2
Vliv na rozvoj osobnosti a utváření veřejného mínění
17.
Pojetí, typologie, charakteristika a příčina sociálních deviací
17.1
Sociální patologie - definice
17.2
Typologie sociálně patologických jevů
17.3
Vnitřní příčiny sociálně patologických jevů
17.4
Důsledky sociálně patologických jevů
17.5
Sociální deviace
17.6
Příčiny sociálních deviací
17.7
Specifika drogové závislosti
17.8
Následky drogové závislosti
17.9
Alkoholismus u dětí a mládeže
17.10
Šikana
17.11
Násilí - domácí násilí
17.12
Patologické hráčství jako sociálně patologický jev
18.
Výchova a sociální deviace
18.1
Možnosti prevence sociálně patologických jevů ve výchově
18.2
Metody prevence sociálně patologických jevů
18.3
Prostředky prevence sociálně patologických jevů
18.4
Vliv výchovy při řešení drogové problematiky
19.
Specifikum penologie a penitenciární pedagogiky
20.
Problematika mezních situací, přístupy k jejich řešení
20.1
Náročné životní situace
20.2
Mezní situace
20.3
Mezní sociální situace
20.4
Mezní rodinné situace
21.
Proměny současné rodiny, charakteristika rodinného prostředí
21.1
Znaky rodiny
21.2
Funkce rodiny
21.3
Charakteristika rodinného prostředí
22.
Spolupráce rodiny, školy a institucí při řešení výchovných problémů
22.1
Spolupráce rodiny a školy
23.
Cíle, metody a prostředky sociální politiky České republiky
23.1
Sociální politika státu
23.2
Cíle sociální politiky
23.3
Metody sociální politiky
23.4
Prostředky sociální politiky
23.5
Právní dimenze sociální práce
24.
Problémy multikulturality v globalizujícím se světě
24.1
Kultura, subkultura, enkulturace, akulturace
24.2
Kultura, multikultura, rozvoj kulturní identity
25.
Migrace obyvatelstva
25.1
Přistěhovalectví
25.2
Problematika menšin
25.3
Azyl
26.
Demografická situace současné ČR, její proměny a důsledky
27.
Problémy ohrožení optimálního rozvoje osobnosti v současném světě
28.
Pedagogiky volného času, její pojetí, cíle, metody a prostředky
28.1
Volný čas jako atribut sociální pedagogiky
28.2
Metody výchovy ve volném čase
29.
Instituce pro volný čas ve vyspělých zemích a v ČR
29.1
Instituce pro volný čas a organizace volného času
30.
Hra a sport v moderní společnosti a v sociálně pedagogické činnosti
Soubor otázek ke státní závěrečné magisterské zkoušce
1.
Filozoficko metodologická východiska sociální pedagogiky jako vědy
1.1
Filozofická východiska sociální pedagogiky
1.2
Humanistický přístup ke zkoumání v sociální pedagogice
1.3
Hermeneutika
1.4
Typy výkladu
1.5
Předmět zkoumání sociální pedagogiky
2.
Sociálně pedagogický výzkum, jeho specifika
2.1
Sociální výzkum
2.2
Sociální problémy
2.3
Zvláštnosti sociálního výzkumu
3.
Koncepce sociální pedagogiky ve 2. polovině 20. století
3.1
Rozdílné přístupy dle Bakošové
3.2
Sociální pedagogika a sociální práce
4.
Současná paradigmata sociální pedagogiky u nás i v zahraničí
4.1
Specifika sociální pedagogiky
4.2
Další funkce sociální pedagogiky
4.3
Významná a aktuální témata pro sociální pedagogiku
5.
Sociální systém jako pole působnosti sociální pedagogiky
5.1
Pojem systém
5.2
Sociální systém
5.3
Struktura sociálního systému – subsystémy sociálního systému
5.4
Sociálně zabezpečovací systém
6.
Výchova v proměnách české společnosti
6.1
Výchovné působení
6.2
Současné společenské proměny s dopadem na výchovu
6.3
Podstatné oblasti v současném pojetí výchovy
6.4
Směry (cíle) výchovy pro budoucnost
7.
Uplatnění sociální pedagogiky v oblasti pomáhání
7.1
Počátky pomáhání
7.2
Dobrovolnictví a charitativní péče
7.3
Typy dobrovolnické práce
7.4
Dobrovolnické programy
8.
Sociálně výchovná práce v terénu
8.1
Sociálně výchovná činnost v terénu
8.2
Formy terénní práce
8.3
Příklady terénní práce
9.
Životní situace jako situace sociální a výchovné
9.1
Pojem životní situace
9.2
Výchovná situace
10.
Krizové životní situace a možnosti řešení
10.1
Krizová životní situace
10.2
Fáze krizové situace
10.3
Techniky řešení krizových situací
11.
Životní styl a faktory jeho utváření
11.1
Životní styl
11.2
Dělení životního stylu (typologie)
11.3
Způsob života (životní způsob)
11.4
Faktory ovlivňující formování životního stylu
12.
Různá pojetí životního stylu a výchova ke zdravému životnímu stylu
12.1
Zdravý životní styl
13.
Sociálně pedagogická činnost v rámci prevence
13.1
Prevence a její druhy
13.2
Preventivní programy a instituce
13.3
Specifická prevence
14.
Pomáhající profese z pohledu sociální pedagogiky
14.1
Typy pomáhajících profesí
14.2
Etika
14.2.1
Hlavní etické zásady
15.
Sociální pedagog jako profese
15.1
Pojetí profese sociálního pedagoga
15.2
Pracovní činnosti a kompetence
15.3
Příprava a možnosti uplatnění sociálního pedagoga
Přehled okruhů a podotázek ke státní bakalářské zkoušce
Přehled okruhů a podotázek ke státní magisterské zkoušce
Otázky a odpovědi v kostce pro státní bakalářskou zkoušku
Pojmy ze sociální pedagogiky pro státní magisterskou zkoušku

Úryvek

"Sociálně pedagogický výzkum, jeho specifika.
________________________________________________________________
Sociální výzkum

Sociální výzkum chápeme jako zkoumání společenských seskupení, útvarů, celé společnosti (ne pouze jedince) a všech dějů a procesů v ní probíhajících včetně výchovy.

Důsledkem multifaktorovosti podmínění života člověka a jeho rozvoje s mnohodimenziálností průběhu různých dějů a jevů ve společnosti, je to, že výsledek sociálních výzkumů nemůže mít nikdy charakter obecně platného algoritmu.

Sociální výzkum odhaluje sociální problémy.

Sociální problémy

Sociální problémy vznikají ve chvíli, kdy se společenská realita vzdaluje tomu, jak by měla vypadat („porušení normativních standardů“).

Sociální problémy lze rozdělit do dvou skupin :

a) Sociální deviace – problémy spjaté s asociálním chováním a sociálně patologickými jevy.

* Sociální anomie - stav společnosti, kdy přestávají platit pravidla a normy - sociálně patologický stav nedostatečné sociální regulace.

b) Problémy jako např. - světová populační krize, etnické a rasové problémy, rozvodovost, aj.- jsou průvodním jevem společenského vývoje.

Pokud má sociální problém zjevný charakter (společnost si jeho existenci uvědomuje), pak mohou sociální výzkumy hrát významnou roli při jeho bližším určení jeho charakteru
- mohou ukázat dosah tohoto jevu, určit kterých sociálních skupin se týká nebo proč vzniká.

* Sociotechnika (sociální inženýrství) - jedná se o analýzu eventuálních rozporů, které mohou vzniknout mezi sledovanými cíli společenského vývoje a danými podmínkami (realitou).

Zvláštnosti (specifika) sociálního výzkumu

Sociální výzkum a tím i výzkum v sociální pedagogice je svým způsobem specifický a je charakterizován některými problémy a zvláštnostmi :

1) Možnost standardizace - velmi obtížně se stanovuje standardní jednotka (je to možné
jen např. v případě využití demografických dat a ekonomických ukazatelů), ale není prakticky možné standardizovat prostředí
- v sociální realitě nelze šetření opakovat, protože podmínky
a okolnosti se neustále mění.

2) Výběrová chyba – dochází velmi často ke zjišťování vlastností různých výběrových
souborů (nejčastější jsou výběry stratifikované respektující princip nahodilosti, ale v souvislosti s výzkumy kvalitativního charakteru
i výběry záměrné) – taková šetření jsou pak zatížena výběrovou chybou.
3) Subjektivní pohled badatele – badatel při zkoumání většinou vstupuje do objektivní
reality a svým způsobem ji poznamenává a může tak ovlivnit objektivnost výsledků – subjektivnímu pohledu nebo někdy i přímo zkreslení není možné se beze zbytku vyhnout jak při vlastním zkoumání (např. při pozorování), tak při interpretaci výsledků."

Poznámka

Práce je psaná formou odrážek. V textu se objevují chyby v interpunkci. Klíčová slova jsou zvýrazněna tučně a barevně. Rozsah jednotlivých otázek je cca 2 - 3 strany. Součástí jsou i dva obrázky. Slovníček pojmů ze sociální pedagogiky je abecedně řazen a je v rozsahu 10 stran. Otázky a odpovědi v kostce pro bakalářskou zkoušku jsou vypsány na 16 stranách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21031
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse