Sociální politika

Kategorie: Sociální práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Masarykova univerzita Filozofická fakulta, Brno

Charakteristika: Skripta formou poznámek v hlavních bodech pokrývají problematiku sociální politiky obecně i se specifikací pro Českou republiku. Úvodní oddíly seznamují s principy, cíli, subjekty, funkcemi, modely nebo nástroji sociální politiky. Další oddíly pak seznamují s okruhem zájmu jednotlivých složek sociální politiky od politiky zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a pojištění přes zdravotní a rodinnou politiku po bytovou a vzdělávací politiku.

Obsah

1.
Sociální politika
1.1.
Sociální politika, vztah s politickými doktrínami
1.2.
Principy a cíle sociální politiky
1.3.
Subjekty a objekty sociální politiky
1.4.
Funkce sociální politiky
2.
Základní východiska a přístupy k sociálnímu státu a sociální politice
2.1.
Na co nelze sociální politiku redukovat
2.2.
Cíle, znaky a pojetí sociální politiky
2.3.
Sociální politika a hospodářská politika
2.4.
Welfare state
2.5.
Modely sociálního státu
2.6.
Hodnoty sociální politiky, ideologie, politika, sociální problém
2.7.
Fáze
2.8.
Nástroje sociální politiky
2.8.1.
Právo a právní řád
2.8.2.
Program a plán
2.8.3.
Ekonomické nástroje
2.8.4.
Kolektivní vyjednávání
2.8.5.
Další nástroje
2.9.
Aktéři sociální politiky
3.
Zaměstnanecká politika, nezaměstnanost
3.1.
Pojmy
3.2.
Nezaměstnanost a její typy
3.3.
Důsledky nezaměstnanosti
3.4.
Politika zaměstnanosti
3.5.
Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti
3.6.
Pasivní politika zaměstnanosti
4.
Sociální zabezpečení
4.1.
Sociální zabezpečení, jeho formy a nástroje
4.2.
Principy a pilíře
5.
Sociální pojištění
5.1.
Životní, existenční, sociální minimum
5.2.
Dávky státní sociální podpory
5.3.
Přídavek na dítě
5.4.
Sociální příplatek, příspěvek na bydlení
5.5.
Sociální pomoc, její předmět, metody, formy
5.6.
Důchodové pojištění
5.6.1.
Starobní důchod
5.6.2.
Plný invalidní důchod
5.6.3.
Částečný invalidní důchod
5.6.4.
Vdovský a vdovecký důchod
5.6.5.
Sirotčí důchod
5.6.6.
Financování důchodového zabezpečení
5.7.
Penzijní připojištění
5.8.
Nemocenské pojištění
5.9.
Dávková konstrukce
6.
Zdravotní politika
6.1.
Zdraví a zdravotní politika
6.2.
Zdravotní stav populace, zdravotní péče
6.3.
Realizace zdravotnických služeb
6.4.
Financování zdravotnické péče
6.5.
Všeobecné zdravotní pojištění
7.
Rodinná politika
7.1.
Rodina
7.2.
Rodinná politika a její systémy
7.3.
Faktory ovlivňující rodinnou politiku
7.4.
Státní sociální podpora rodinám
8.
Bytová politika
8.1.
Bydlení, jeho funkce a faktory
8.2.
Úroveň bydlení
8.3.
Východiska bytové politiky
8.4.
Nástroje bytové politiky
8.5.
Podpora bydlení
9.
Vzdělávací politika
9.1.
Pojmy
9.2.
Účinky vzdělání
9.3.
Vzdělávací politika, její cíle a principy
9.4.
Vzdělávací politika v ČR
9.4.1.
Před rokem 1989
9.5.
Vzdělávací soustava ČR

Úryvek

"Sociální politika – SP

1. subjekty a objekty sociální politiky, typy sociální politiky, model sociální politiky ČR, občanská participace, občanská společnost, sociální občanství, občanská a sociální práva

SP - jako celek představuje určitý systém s vnitřními vazbami i s vazbami na své spol. okolí a jsou jí vlastní i určité společné znaky. Je to snaha po zdokonalení způsobu života.
Směřuje k ovlivňování soc. reality. Přitom musí respektovat určité základní principy, které jsou pro ni určující. Pro volbu základních principů, myšlenkových postupů, mají význam tzv. soc.-politické doktríny. V evropském regionu se nejčastěji setkáváme s liberalistickými myšlenkami, s křesťanským soc. učením a demokratickým socializmem.

Liberalizmus staví na osobní svobodě a individuální odpovědnosti. Funkčnost soc. politiky je posuzována podle jejího vztahu k ekonomické efektivnosti. Nepodporuje solidaritu státu a redistribuční procesy.
Křesťanské soc. učení vychází z křesťanské filozofie. Uznává nerovnost, ale nepovažuje každou za žádoucí a spravedlivou. Určující je odstranění bídy, proto zdůrazňuje význam soc. transferů, dobročinných a charitativních aktivit.
Demokratický socialismus staví na silném veřejným sektoru, rozsáhlém přerozdělování a solidarismu. Je v protikladu k liberalismu, protože silně zdůrazňuje rovnost.

Základní principy, které jsou pro SP považovány za typické, jsou:
- princip soc. spravedlnosti
- princip soc. solidarity
- princip subsidiarity
- princip participace.

SP chápeme jako určitou spol. činnost, která směřuje k ovlivňování soc. reality. Touto činností se snaží prosazovat určité cíle.

Základním cílem -musí být vytvoření lidsky důstojných podmínek života a zajištění rovných příležitostí všem. To znamená zejména zajistit rovný přístup ke vzdělání a zdrav. péči apod. Je to dlouhodobý cíl a má svá vývojová stádia, v jehož průběhu se také mění jeho kvalita.

Objekty SP. jsou ti, kterým patří opatření soc. pol. určena a na něž jsou orientována. Rozumíme pod nimi tedy jednak všechny obyvatele, ať již jako jednotlivce nebo určité soc. skupiny.
Subjekty jsou ti, kdo mají zájem, vůli, schopnosti, předpoklady, možnosti a prostředky k určité soc. činnosti či chování a kdo takové činnosti a chování může iniciovat a naplňovat. Subjekty - státní a nestátní
K subjektům patří:
- stát a jeho orgány
- zaměstnavatelé a firmy
- zaměstnavatelské, zaměstnanecké a odborové orgány
- regiony, místní komunity, obce, občanské organizace a iniciativy
- církve
- občané, rodiny, domácnosti

V současnosti je snaha o posílení úlohy nestátních a netržních subjektů včetně jedince. Role nestátních netržních subjektů je ve vyspělých zemích obvyklá, u nás je spíše v počátcích.
funkce SP:
- ochranná -má řešit již vzniklé soc. události, kdy jedinec či skupina je znevýhodněna ve vztahu k ostatním. Jde o funkci nejstarší, která tvoří tradiční a stabilní prvek soc. pol.
- preventivní - Usiluje o předcházení nepříznivým soc. vlivům a situacím (chudoba, nezaměstnanost, zdrav. poškození.).
- stimulační - Posláním je podporovat, podněcovat, vyvolávat žádoucí soc. jednání jednotlivců a skupin jak v oblasti ekonomické, tak i mimo ni.
- homogenizační - jde o dosahování určité stejnorodosti v uspokojování základních živ. potřeb především cestou poskytování stejných živ. šancí a odstraňováním nebo zmírňováním neodůvodněných rozdílů mezi lidmi. Nejzřetelněji se projevuje např. v soc. pomoci nízko příjmovým skupinám obyvatelstva, jímž je opatřeními soc. pol. dorovnáván příjem do výše spol. uznaného standardu.
- distribuční a redistribuční - je jednou z nejsložitějších a současně nejvýznamnějších funkcí. Těžiště spočívá v modifikaci prvotního rozdělování, v přerozdělení toho, co již jednou bylo nedokonale či „nespravedlivě” rozděleno trhem. Přerozdělováním se zmírňuje výchozí nerovné postavení lidí v té míře, kterou společnost uznává za žádoucí. Konkrétně se uskutečňuje prostřednictvím daní a transferů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera25602
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse