Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Sociální psychologie: Zapracované otázky ke zkoušce

Sociální psychologie: Zapracované otázky ke zkoušce

Kategorie: Psychologie, Sociologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: Ostravská univerzita Filozofická fakulta, Ostrava

Charakteristika: Práce obsahuje detailně zpracované otázky ke zkoušce psychologie. Na začátku popisuje předmět a základní problémové zaměření sociální psychologie či historii sociální psychologie. Dále se zabývá atribučními procesy a sociální komunikací. Nakonec popisuje davové chování nebo mezikulturní psychologii a předsudky.

Obsah

1.
Předmět a základní problémové zaměření SP
2.
Historie SP, určující linie vývoje disciplíny
3.
Charakteristika metod SP, jejich pozitiva a negativa
5.
Socializace, její činitelé a social. proces
4.
Současná SP a oblast její aplikace
8.
Atribuční procesy, sociální schémata
9.
Sociální komunikace, verbální a neverbální komunikace
10.
Sociální postoje a jejich vlastnosti, vztah postojů a chování
11.
Utváření a změny postojů, měření postojů
12.
SP Osobnosti, interpersonální rysy osobnosti
13.
Identita, vývoj identity, teorie identity
14.
Sebesystém, pojem já, složky sebesystémů
15.
Interpersonální přitažlivost, faktory ovlivňující přitažlivost
16.
Osobní vztahy – vztahy jedince k blízkým osobám, dimenze vztahů
17.
Prosociální chování a jeho vysvětlení
18.
Agresivní chování, příčiny a činitelé agresivního chování
19.
Malé sociální skupiny, typy těchto skupin, skupinová struktura
20.
Skupinový vliv – působení skupiny na členy, projevy skupinového vlivu
21.
Psychologie masových jevů, davové chování
22.
Mezikulturní psychologie, etnicita, předsudky

Úryvek

"Problémové zaměření SP
Čím se zabývá sociální psychologie?
- Socializace = proces osvojování specificky lidské formy, chování, začleňování jedince do spol.
- Sociální motivace = tendence vyhledávat sociální vztahy a sociální situace.
- Sociální učení = se uskutečňuje v soc. podmínkách v kontaktu s jinými lidmi, výsledkem je osvojení si soc. rolí.
- Sociální skupina = seskupení osob, které spojuje určitý znak (dvou a více osob), které sdílejí pocit příslušnosti ke skupině, sdílejí spol. normy, hodnoty nebo společný cíl.
- Sociální role = předpokládaný způsob chování člověka v určité situaci, chování, které se očekává
- Sociální aspekty osobnosti
- Mikrosociální jevy
- Makrosociální jevy
- Komunikace = sdělování, dorozumívání, proces přenosu informací
- Postoje= relativně stabilní sklony reagovat ustáleným způsobem na určité podměty.
- Genderové aspekty
- Mezikulturní psychologie
Okruhy témat sociální psychologie
4 hierarchicky uspořádané úrovně:
struktura osobnosti
dyadické vztahy
sociální mikrostruktura
sociální makrostruktura
Postavení sociální psychologie mezi ostatními vědami
Sociální psychologie jako hraniční věda
sociální psychologie a sociologie: psychologie studuje jedince a jejich osobnosti, kdežto sociologie studuje zejm. velké sociální skupiny
sociální psychologie a kulturní antropologie: psychologická antropologie prokázala závislost lidské psychiky na kulturním prostředí
Vztahy sociální psychologie k příbuzným vědám
• vztah sociální psychologie a sociologie: • vztah obou disciplín bývá vymezován tak, že obsahem sociální psychologie jsou interpersonální vztahy a vztahy jedince ke skupině, jak se projevují v psychickém životě člověka, kdežto primární zájem sociologie směřuje do oblasti obecných zákonitostí sociálních procesů a mezilidských vztahů ve velkých sociálních celcích.
• vztah sociální psychologie a kulturní antropologie: • Kulturní antropologie za svůj vlastní výzkumný cíl považuje stanovení rozdílů mezi jednotlivými kulturami a odkrytí vzorků individuálního chování, podmíněného zvláštnostmi
té či oné kultury. Kulturně antropologické výzkumy ovlivnily psychologii v tom, že vedly k pochopení vztahů mezi sociálně kulturními podmínkami a charakteristickým mentálním vývojem lidí žijících v takových podmínkách.
Myšlenkové zdroje SP:
Dvě myšlenkové linie sociálního uvažování:
Přístup orientovaný na soc. společenství
Přístup orientovaný na jednotlivce
Dvě mateřské disciplíny psy: psychologie a sociologie
Dvě orientace SP:
Psychologická SP
Sociologická SP

2. Historie SP, určující linie vývoje disicplíny
Důležité mezníky vývoje PS:
K hlavním kořenům ve vývoji SP:
1) Evropské kulturní dědictví (antičtí myslitelé, zakladatele):
Myšlenky již od Platona, který kladl důraz na společnost, a Aristotela, jenž se zaměřil na jednotlivce.
2) První Empirický Výzkum (1897 N. Triplett, který ověřil hypotézu, že výkon člověka je ovlivněn přítomností druhých a výzkum sociání facilitace, což zn. pozitivní vliv přihlížejících na výkon jednotlivce)
- 2. pol. 19.stol – psychologie národů – Völkerpsychologie (W.Wunt)
- konec 19.stol- psychologie davu – (G. Tarde, G. LeBon)
- rok 1908 – formální konstituování – dvě učebnice
W. McDougall: Introduction to Social Psychology, E.A. ROSS: Social Psychology
- rok 1924 – F.H. Allport: Social Psychology
formulování SP jako experimentální vědy
Rozvoj sociálně psychologických výzkumů:
- 1.pol 20.spol – odkaz klíčových psychologických směrů v SP
M. Sherif zkoumal vliv druhých lidí na úsudek jednotlivce, počátek výzkumu fenoménu konformity (obecná tendence přizpůsobovat se názorům většiny) a konformismu (sklon přizpůsobovat se názorům, postojům a způsobům chování převládajícím ve skupině nebo spol)
Kurt Lewin, otec oboru SP, který se pokusil aplikovat tvarovou psy na sociální oblast
- Behaviorismus (S-R) – teorie učení a teorie sociální interakce
- Psychoanalýza – teorie socializace, pojem autoritářské osobnosti
- Tvarová psychologie – teorie pole (vztah jedinec – prostředí), studium dynamiky
SP je věda, kt. zkoumá chování jedince ve spol. Vznikla na přelomu 19. - 20. stol., i když její kořeny můžeme nalézt již v myšlenkách antických filozofů. Rozvoj SP podnítily experimenty a významným osobnostem, které přispěly svými experimenty k PSY patří: Norman Triplett s výzkumem sociální facilitace, Muzafer Sherif s výzkumem konformity, Kurt Lewin s výzkumem vlivu stylu vedení na jednotlivce.
V 2.pol 20.stol byla nejvlivnější teorii „teorie kognitivní disonance“ Leona Festingera, podle kt. má člověk tendenci redukovat napětí, které vzniká na základě rozporu mezi vnitřním postoje a vnějším chováním. K problematickým a diskutovaným oblastem patří otázka etiky sociálně psychologických výzkumů."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28243
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse