Sociální skupiny

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce pojednává o sociálních skupinách. Popisuje základní znaky sociálních skupin, jejich druhy a členění. Dále pak konflikty sociálních skupin a nakonec analyzuje rodinu.

Obsah

1.
Základní znaky
2.
Dělení skupin
3.
Primární a sekundární skupiny
4.
Skupinová struktura
5.
Konflikt sociálních skupin
6.
Rodina

Úryvek

"SOCIÁLNÍ SKUPINY
Sociální skupina je spoleãenstvím 2, 3 a více lidí,
mezi nimiÏ existuje pocit sounáleÏitosti.
âlovûk je souãástí mnoha sociálních skupin - rodina,
‰kola, krouÏky, mûsto, stát, atd.
V moderní spoleãnosti existuje obrovské mnoÏství
rÛzn˘ch skupin.
ZÁKLADNÍ ZNAKY
existence interakce - vzájemné pÛsobení (pfiímé
- tváfií v tváfi; nepfiímé - prostfiednictvím tisku,
atd.)
komunikaãní síÈ - moÏnost komunikace (ta mÛÏe
b˘t ‰ir‰í nebo uωí)
existence spoleãné ãinnosti k dosaÏení cílÛ -
cíl a ãinnost definují celou skupinu (napfi. Greenpeace
se vûnuje ekologii, církev náboÏenskému
Ïivotu ãlovûka a spoleãnosti, atd.)
uznávání spoleãn˘ch hodnot a norem - stanovení
rÛzn˘ch norem a jejich dodrÏování, aÈ uÏ
jsou formální, zvenãí (psané a definované, zákony,
vyhlá‰ky, desatera atd.), ãi neformální (zvyky,
nepsané normy a hodnoty, ale pfiedávané z
generace na generaci); uplatÀuje se také systém
pozitivních a negativních sankcí, kter˘ slouÏí k
posilování norem a k postihování nepfiijatelného
chování
vûdomí specifické identity (pfiíslu‰nosti ke skupinû)
- skupina si vytváfií nejen obraz sebe - autostereotyp,
ale i obraz tûch druh˘ch - heterostereotyp,
kter˘ mÛÏe b˘t pozitivní, ale stejnû tak
nepfiátelsk˘. MÛÏe krystalizovat i do urãité ideologie
(napfi. ve hnutí skinheads, ve skupinách anarchistÛ
- vûdomí skupinové odli‰nosti).
diferenciace rolí a pozic - jde jak o rozdûlení autority
a vlivu (vertikální pohled; mÛÏe definovat i
vztah nadfiízen˘ch a podfiízen˘ch, vymezení role
vÛdce, atd.), tak o urãitou dûlbu práce (v horizontálním
pohledu).
DùLENÍ SKUPIN
Podle velikosti - poãtu
• malé - malá skupina se poãítá od tfií ãlenÛ. Nûktefií
sociologové povaÏují za skupinu jiÏ pár, dvojici
(tzv. dyádu); za mez malé skupiny se povaÏuje poãet
20 - 30 ãlenÛ. (napfi. rodina, tfiída, atd.)
• velké - velká skupina vzniká tehdy, kdyÏ se v malé
skupinû zaãnou tvofiit podskupiny a kdyÏ má tolik
ãlenÛ, Ïe se jiÏ v‰ichni nemohou navzájem st˘-
kat osobnû (napfi. národ, politické strany, atd.).
Podle stability
• pfiechodné - jsou to skupiny utvofiené doãasnû
(napfi. náv‰tûvníci divadla)
• stálé - opak pfiechodné skupiny, mají dlouhodobé
trvání (napfi. národ, tfiída, skaut)
Podle typu vzniku a fungování
• formální - vzniká seshora - je jiÏ pfiedem nûjak urãena
pfiedpisy, pravidly, normami, zákony. Ve skupinû
pfievládá „funkãní vztah“ mezi ãleny, tj. vztahy
neosobní (napfi. pracovní skupina, vojensk˘ útvar,
atd.). Ve vût‰ích formálních skupinách mohou
vzniknout i skupiny neformální a neformální vazby
(parta klukÛ na vojnû).
• neformální - je závislá na povaze a aktivitû sv˘ch
ãlenÛ, je tvofiena z jejich iniciativy, její ãlenové se
znají, mají k sobû blízk˘ vztah a stejné zájmy a potfieby
(napfi. skupina pfiátel, amatérské zájmové
krouÏky), pravidla, fiád, normy si tvofií uvnitfi skupiny
ãlenové sami
Podle úãasti
• ãlenské - vlastní, jichÏ je ãlovûk uznávan˘m ãlenem
- cizí - nejsme ãleny skupiny otevfiené - do otevfiené
skupiny se mohou lidé dostat a opustit ji,
kdy chtûjí.
- uzavfiené - opu‰tûní uzavfiené skupiny mÛÏe
b˘t trestáno (napfi. rÛzné sekty, gangy)
Specifickou formou cizích skupin jsou referenãní
skupiny - jedinec k takové skupinû vztahuje své
jednání v oãekávání, Ïe bude akceptován jako
ãlen. Jedinec se ãasto hluboce identifikuje se
skupinov˘mi cíli a normami. Cítí potfiebu dokazovat,
Ïe je ãlenství hoden. Souãástí pfiijetí mohou
b˘t rÛzné pfiijímací obfiady, zkou‰ky a rituály, jejichÏ
cílem je provûfiit nového ãlena a zároveÀ urychlit
jeho adaptaci ve skupinû.
PRIMÁRNÍ A SEKUNDÁRNÍ SKUPINY
Primární skupiny
Pojem primární skupiny zavedl americk˘ sociolog
CH H. COOLEY (1864-1929).
Zaãíná v nich socializace jedince, a proto mají rozhodující
vliv na jeho rozvoj.
Jde o malé skupiny, intimní, kontakty probíhají tváfií
v tváfi, pfievládá citovost, druhy sympatie a vzájemného
ztotoÏnûní, pro které je pojem „my“ pfiirozen
˘m v˘razem.
Jedinec se v nich plnû angaÏuje celou osobností,
nejen jako nositel dílãí role.
Pfiíkladem primární skupiny je rodina, herní skupina
(v dûtství), sousedství a skupina star‰ích.
Pokud se u jedince vyskytne mezera v primárních
vztazích, ãasto si tuto mezeru vyplní sekundárními
(sekty, gangy, atd.).
Sekundární skupiny
Pojem sekundárních skupin se objevuje pozdûji
a oznaãuje v‰echny dal‰í skupiny, v nichÏ zaãíná
pfievládat úãelová racionalita a volnûj‰í, ménû
osobní a formálnûj‰í vazby (profesní skupiny, sociální
vrstvy).
Socializace jedince v nich nadále pokraãuje (je to
jedna z etap tohoto procesu)."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29228
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse