Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Sociologie - struktura, procesy a vztahy, skupiny a útvary

Sociologie - struktura, procesy a vztahy, skupiny a útvaryKategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Karlínské gymnázium, Praha 8, Pernerova 25, Praha 8

Charakteristika: Práce popisuje sociální strukturu, procesy a vztahy. Dále se zabývá sociálními skupinami a útvary.

Obsah

1.
Sociální struktura
2.
Sociální procesy a vztahy
3.
Sociální skupiny a útvary

Úryvek

"• Sociologické koncepce společnosti
z hlediska historického vývoje rozlišuje sociologie tyto typy společností:
1) archaická společnost – 1. společnost, nejstarší fáze lidské kultury – vývoj člověka před neolitickou revolucí
2) tradiční společnost – po dovršení neolitické revoluce
- charakteristická existence měst, dělba práce, sociál. rozvrstvení ve formě kast nebo stavů
- základním vysvětlujícím principem je náboženství
- většina pracuje v zemědělství a obživu organizuje pouze v rámci svých domácností
3) moderní společnost – je v opozici k tradiční společnosti
- vznik historicky podmíněný – přelom 18./19. stol. v důsledku pádu tradiční společnosti a její sociální struktury
- charakteristický proces modernizace složený z industrializace a urbanizace
- je charakterizována sekularizací (zesvětštění = pronikání světských hodnot do náboženské společnosti), přesunem značné části populace ze zemědělství do průmyslové výroby, zrovnoprávněním všech lidí a novým třídním rozdělením
4) postmoderní společnost – vzniká jako nezamýšlený důsledek procesu modernizace
- vznik historicky podmíněný – záp. Evropa + S. Amerika → od konce 60. let 20.st.,
v ČR až 90. léta 20. st.)
- charakterizována kulturní revitalizací, přesun značné části populace u průmyslu do služeb a později fenoménem globalizace a novým ekonomickým rozdělením světa
• Sociální stratifikace = sociální rozvrstvení – tedy různé typy strukturování společnosti
- základem je nerovnost, kterou najdeme v každé známé společnosti, lišící se pouze typem nerovnosti – kritérií, která nerovnost vymezují
- nerovnost může vymezovat pohlaví, věk, vzdělání, příjem, náboženství, národnost, sociální a ekonomické postavení, …
- podstatou stratifikace je rozdělení určitého statku či služby→ na základě této nerovné distribuce má pak někdo lepší sociální postavení
- stratifikace – vertikální – nerovné rozdělení dané např. ekonomickým kapitálem
– horizontální – rozdělení dané např. místem bydliště
- stratifikační kritérium se v různých společnostech liší – v tradiční spol. to byl ekonom. kapitál a moc, v moderní spol. taktéž ekonom. kapitál + vzdělání, prestiž →záleží na tom, co daná společnost považuje za výhodu nebo naopak za handicap
- 60. léta 20. stol. - am. sociolog Gerhard Lenski tvrdí, že stratifikace moderní společnosti je složena ze 3 obecných dimenzí: 1) majetek – bohatství měřené obvykle velikostí příjmu
2) vzdělání – sociál. status měřený obvykle jako výkon určitého povolání
3) moc – schopnost ovládat, ovlivňovat jednání druhých
→ platí s menšími či většími obměnami dodnes
• typy stratifikačních systémů
v historii můžeme rozlišit 4 typy:
1) otrokářský – svobodní + nevolníci
2) kastovní – kasty, do nichž se člověk narodí, jsou neprostupné (nelze přecházet z jedné kasty do druhé), Indie
3) stavovský – stavy více propustné než kasty, → charakterizují nerovnost v tradiční společnosti (šlechta→ duchovenstvo→ poddaní)
4) třídní – třídy vymezené vlastnictvím výrobních prostředků (Marx) nebo postavením na trhu práce (Weber), třídy jsou propustné, vzestupná nebo sestupná mobilita, moderní společ.

SOCIÁLNÍ PROCESY A VZTAHY
• mění strukturu společnosti-vztahy mezi lidmi uvnitř skupiny
• vzájemné působení lidí na sebe-tzv. interakce (přímá a nepřímá)
• -sociální proces je třeba socializace, resocializace (viz. otázka č. 5)
• 4 základní typy sociálních procesů
1) přizpůsobení-adaptace-resocializace
-dosavadní normy i hodnoty se ruší
-nové sociální postavení
-migrace, emigrace, vysoká škola
-3 fáze : poznání nové situace
učení se novým vzorům a způsobům chování
přeorientování a uplatnění v praxi
2) spolupráce-kooperace
-odvozeno z dělby práce
-jde o harmonické provádění činností a dílčích úkolů
-směřují k určitým cílům—jejich dosažení
-týmová práce-spolupráce (cíle dosáhnou všichni)
-potřebná aspoň minimální znalost lidí-k čemu jsou lidé vhodní a k čemu ne
-všichni usilují o společný zájem a cíl
-sportovní týmy-fotbal, hokej
3) soutěžení-konfrontace
-snaha o dosažení určitého cíle nebo předmětu
-mezi 2 nebo více stranami a cíle může dosáhnout pouze jeden
-není spojeno s nepřátelstvím
-může být i nevědomé-já sám chci překonat sám sebe
-vede k určitému vývoji"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x532016bc2bb0a.zip (16 kB)
Nezabalený formát:
Socialni_struktura__procesy_a_vztahy._Socialni_skupiny_a_utvary.doc (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse