Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Soudní řízení

Soudní řízení


Kategorie: Právo

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium a obchodní akademie Mariánské Lázně, příspěvková organizace, Mariánské Lázně

Charakteristika: Tato maturitní otázka se zabývá detailně soudním řízením. Nejprve vysvětluje pojem a vypisuje prameny občanského soudního řízení, popisuje průběh občanského soudního řízení a poučuje o opravných prostředcích. Poté vysvětluje jak probíhá výkon rozhodnutí, popisuje pojem a prameny trestního práva procesního, jeho zásady a průběh. Všechny informace jsou aktualizovány podle nového občanského zákoníků účinného od 1.1.2014.

Obsah

1.
Pojem a prameny
2.
Průběh občanského soudního řízení
3.
Opravné prostředky
4.
Výkon rozhodnutí
5.
Pojem a prameny trestního práva procesního
6.
Základní zásady
7.
Průběh trestního řízení

Úryvek

"Pojem a prameny občanského soudního řízení
- občanské soudní řízení je postup soudu v součinnosti s účastníky řízení za účelem spravedlivé ochrany práv a oprávněných zájmů účastníků
- soustava obecných soudů

Prameny:
Občanský soudní řád (= obsáhlý zákon) s účinností od 1.4.1964 (několikrát novelizován)
 podle něj se u soudů projednávají téměř všechny záležitosti kromě trestných činů
 účastníky mohou být FO i PO
 řídí se jím jednání, která se týkají občanského a pracovního práva
Exekuční řád

Průběh občanského soudního řízení
- k řízení v 1. stupni jsou příslušné okresní soudy (existují výjimky, kdy v 1. stupni rozhodují krajské soudy - např. ochrana osobnosti, spor mezi podnikateli, kteří jsou zapsání v OR)
- v řízení jedná a rozhoduje jediný soudce = samosoudce (existují výjimky, kdy jedná a rozhoduje soudní senát - např. ve věcech pracovních)
- každý se může dát na základě plné moci zastupovat jinou osobou (např. advokátem

Zahájení řízení - na písemný návrh účastníka
a) při nesporném řízení (řízení o výživě dětí) podává návrh navrhovatel
b) při sporném řízení (řízení o neplatnosti výpovědi) podává žalobu žalobce
- existují výjimky, kdy soud může některá řízení zahájit i bez návrhu (řízení o opatrovnictví, péče o nezletilé, řízení o dědictví)
- předmět řízení - navrhovatel se může domáhat, aby soud rozhodl o:
 osobním stavu (o rozvodu manželství, o osvojení, o určení otcovství)
 splnění povinnosti vyplývající ze zákona, z právního vztahu nebo z porušení práva (zaplatit náhradu škody)
 určení, zda tu právní vztah nebo právo je nebo není (zda smlouva byla uzavřena platně, určení vlastnického práva k vkladní knížce) = určovací žaloba
- předepsané náležitosti návrhu:
 označení účastníků
 vylíčení rozhodujících skutečností
 navrhované důkazy
 čeho se navrhovatel domáhá = žalobní petit
- účetníci řízení
 navrhovatel = žalobce x odpůrce = žalovaný
- místně příslušný je soud žalovaného
 u FO soud, v jehož obvodu má občan své bydliště
 u PO soud, v jehož obvodu má PO své sídlo


Průběh řízení - formou veřejného ústního jednání (vyloučení veřejnosti - z důvodu mravnosti, ohrožení obchodního tajemství)
- dokazování provádí soud:
 výslechem svědků
 znaleckými posudky
 zprávami a vyjádřeními státních orgánů
 listinami
 ohledáním
 výslechem účastníků
- na předvolání soudu je každý povinen dostavit se k soudu a vypovídat jako svědek (svědek může odepřít svědectví jen pokud by tím způsobil nebezpečí trestního stíhání sobě nebo osobám blízkým)

Ukončení řízení - rozhodnutím soudu:
- usnesení (o vyloučení veřejnosti, o zastavení řízení)
- rozsudek (= rozhodnutí o věci samé) - vyhlašuje se veřejně, účastníci dostanou písemné vyhotovení + (opakování => části aktu aplikace práva)

Opravné prostředky
1. odvolání
- opravný prostředek proti rozhodnutí soudu 1. stupně
- podává se do 15 dnů od doručení rozhodnutí
- napadené rozhodnutí nenabývá právní moci
- odvolací soud (= krajský, jde-li o rozhodnutí okresního soudu; vrchní, jde-li o rozhodnutí krajského soudu)
- má 4 možnosti rozhodnutí:
 odmítne odvolání (odvolání bylo podáno opožděně)
 potvrdí rozhodnutí soudu 1. stupně (rozhodnutí soudu 1. stupně je správné)
 změní rozhodnutí soudu 1. stupně (rozhodnutí soudu 1. stupně není správné)
 zruší rozhodnutí a vrátí věc soudu 1. stupně (jsou nutné další důkazy, které nemohou být provedeny v odvolacím řízení"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53d805c664c12.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Soudni_rizeni.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse