Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Soudnictví v ČR

Soudnictví v ČR

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vyšší odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky PRIGO, s.r.o., Ostrava

Charakteristika: Práce je zaměřena na soudy a soudnictví v ČR. Popisuje českou soustavu soudů, v samostatné kapitole se pak věnuje Ústavnímu soudu. V následujících částech jsou vymezeny pojmy související se soudnictvím a nakonec autorka nastiňuje svůj pohled na české soudnictví a také na pozici soudce.

Obsah

1.
Úvod
2.
Soudy a soudnictví v ČR
3.
Soustava soudů v ČR
3.1.
Nejvyšší soud
3.2.
Nejvyšší správní soud
3.3.
Vrchní soudy
3.4.
Krajské soudy
3.5.
Okresní soudy
4.
Ústavní soud
5.
Praktická část I.
5.1.
Soudní moc
5.2.
Soudní řízení
5.3.
Žaloba
5.4.
Důkaz
6.
Praktická část II.
6.1.
Soudce
6.2.
Státní zástupce
6.3.
Právník
6.4.
Advokát
6.5.
Notář
6.6.
Exekutor
6.7.
Vyšší soudní úředník
6.8.
Soudní asistent
7.
Praktická příprava III.
8.
Závěr
9.
Použité zdroje

Úryvek

"Vrchní soudy máme v ČR dva a to v Praze a v Olomouci. Tyto rozhodují především o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutí krajských soudů, jde zejména o nejzávažnější trestné činy, obchodní spory a insolvenční řízení. Oba dva soudy mají široké pole působnosti: Pražský vrchní soud má působnost pro Městský soud v Praze, Krajský soud v Praze, Krajský soud v Českých Budějovicích, Krajský soud v Plzni, Krajský soud v Ústí nad Labem a Krajský soud v Hradci Králové. Vrchní soud v Olomouci pak pro Krajský soud v Brně a Krajský soud v Ostravě.
3.4 Krajské soudy
Krajských soudů máme v České republice sedm, a to v: Praze , v Ústí nad Labem, v Hradci Králové, v Plzni, v Českých Budějovicích, v Brně a v Ostravě. Tyto soudy mají základní funkci v rozhodování opravných prostředcích proti rozhodnutí okresních soudů, dále také řeší obchodní věci, spory o ochraně osobnosti či nejzávažnější trestní činy.
3.5 Okresní soudy
Jsou to základní články soustavy soudů v České republice. V ČR máme celkem 86 okresních soudů. Tyto soudy rozhodují v občanskoprávních řízeních, v trestních řízeních I soukromoprávních řízeních.


4 Ústavní soud
Je orgánem státu, který chrání ústavnost. V Ústavě České republiky jsou zakotveny jeho kompetence a postavení .Ústavní soud sídlí v Brně. Ústavní soud nepatří do soustavy soudů v ČR. Základními povinnostmi tohoto soudu je chránit zájmy a svobody obyvatel a ústavnost, které vyplívají z ústavy a listiny základních práv a svobod a jiných zákonů České republiky. Ústavní soud musí vystupovat jak garance výkonu státní moci. Ústavnímu soudu přísluší mnoho kompetencí zejména rozhoduje v otázkách volebního práva a posuzování mezinárodních smluv.

Ústavní soud se skládá z 15 soudců, ti zasedají ve tříčlenných senátech v počtu čtyř nebo v plénu. V některých případech může být určitý případ svěřen do rukou jednotlivých soudců. Jde například o odmítnutí návrhu, kvůli jeho opoždění nebo nepřípustnosti. Soudce do pozice ústavního soudce jmenuje president republiky a to se souhlasem senátu na dobu 10 let, mandát může být po 10 letech obnoven. Mimo to ještě president republiky jmenuje předsedu a místopředsedy ústavního soudu, ty vybírá z kandidátů a to soudců ústavního soudu.

Soudce ústavního soudu musí pro to aby mohl být zvolen splňovat určitá kritéria. Především musí být starší 40 let a musí být bezúhonným občanem České republiky. Dále musí mít vysokoškolské právnické vzdělání a 10 let praxe v právnickém oboru,ale nemusí striktně jít o soudce obecného soudu. Důležitou podmínkou je I to, že kandidát nesmí být členem žádné politické strany či hnutí. Soudce se do funkce dostává složením slibu, který podá do rukou prezidenta. Cituji slib: „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu chránit neporušitelnost přirozených práv člověka a práv občana, řídit se ústavními zákony a rozhodovat podle svého nejlepšího přesvědčení nezávisle a nestranně.“.

Aby mohl být soudce ústavního soudu nezávislý na moc výkonné, slouží mu k tomu imunita, proto soudce ústavního soudu nemůžou být trestně stíháni bez souhlasu senátu. K zadržení soudce dojít může ale pouze v případě, že je zadržen přímo při činu. O tomto skutku musí být neprodleně informován předseda senátu a ten rozhoduje co dál. Buď rozhodne , že soudce bude propuštěn na svobodu a nebo musí do 24 hodin odevzdat soudce příslušnému soudu. Jestli-že senát nedá souhlas ke stíhání ústavního soudce, pak je jeho stíhání navždy vyloučeno.


5 Praktická část I.
5.1 Soudní moc
Soudní moc je vykonávána jménem republiky nezávislými soudy., které musí rozhodovat podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Soudní moc je jednou ze tří mocí v České republice. Každá moc jedná naprosto samostatně. Tato moc je uplatňována při ochraně práv v občanskoprávním řízení, při trestněprávním řízení v otázkách viny a trestu.
5.2 Soudní řízení
Taková to řízení probíhají jen a pouze u soudu. Soudní řízení jsou až na vyjímky veřejné. Postavení účastníků v ústním provedení je vždy rovné. Soudní řízení končí rozsudkem a ten je vždy veřejný.
1) Konstitutivní rozhodnutí- jde o rozhodnutí, které může zakládat, měnit či rušit práva a povinnosti určitých osob.

2) Deklaratorní rozhodnutí- toto rozhodnutí prohlašuje, zda osoby mají či nemají práva a povinnosti či se rozhoduje o jiných právních skutečnostech.
Druhy soudních řízení podle druhu právní věci se nejen v České republice rozlišuje na:
• Občanské soudní řízení, dělící se dále na:
o sporné řízení – o žalobách
o nesporné řízení – různorodá řízení, ve kterých je v soukromoprávních vztazích dán určitý veřejný zájem
• trestní řízení soudní – rozhoduje se hlavně o vině obviněného a o případném trestu,
• soudní řízení správní – o žalobách proti rozhodnutím orgánů veřejné moci,
• řízení před Ústavním soudem – např. o ústavní stížnosti proti rozhodnutí či jinému zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených základních práv a svobod nebo o zrušení o zrušení zákonů, jsou-li v rozporu s ústavou."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera28083
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse