Souhrn biologie

Kategorie: Biologie

Typ práce: Vysokoškolské okruhy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Buňka - chemické složení buňky, obecná struktura buňky, prokaryotická buňka, eukaryotická buňka. Rozmnožování buněk - 4 fáze mitózy, chromozóm, buněčný cyklus, meioza, diferenciace buněk. Základní funkce buněk - příjem a výdej látek buňkou, příjem látek do buňky, transport pomocí přenašečů, endocytóza, vylučování látek z buňky, osmotické jevy, přeměny energie v buňce, příjem energie buňkou, uvolnění energie v buňce, anaerobní glykolýza, oxidativní fosforylace, koloběh ATP. Příjem látek do buňky - difúze, transport, endocytóza, přeměna energie v buňce, základní fyziologické předpoklady správné výživy, výdej tepla. Rozdíl mezi živou a neživou přírodou - obecné vlastnosti živých organismů, jedinec a druh, závislost organismů na prostředí. Mnohobuněčné organismy a charakteristika - tkáně, orgány, soustavy orgánů, řízení procesů v organismu, pohyb v prostoru, ochrana a obrana, rozmnožování, individuální vývoj. Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů - prokaryotické rostliny. Výživa rostlin - minerální výživa rostlin, činitelé ovlivňující intenzitu fotosyntézy, mixotrofie. Vodní režim, růstové a vývojové procesy rostlin - vodní režim, růst, růstová korelace, rozmnožování a vývoj. Vyšší rostliny - vývoj vyšších rostlin, charakteristické znaky vyšších rostlin, význam vyšších rostlin. Nižší rostliny. Semenné rostliny - jaderní, význam lesů. Živočichové - hlavní znaky ži vočichů, původ živočichů, podříše a kmeny. Prvoústí živočichové - jednotlivé kmeny, hmyz ve vztahu k člověku. Druhoústí živočichové - jednotlivé kmeny, význam ryb, fylogenetické vztahy. Původ a vývoj člověka - vývojová fakta, změny. Vývoj, stavba a činnost orgánů cévní soustavy - krev, oběhová soustava, krevní oběh, cévy - onemocnění cév, řízení krevního oběhu, mízní soustava, krevní skupiny. Stavba a funkce trávicí soustavy člověka - choroby, význam HCl, onemocnění, podvýživa, otylost. Motorické funkce vzruchové regulační soustavy - pohybová aktivita živočichů, popis opěrné a pohybové soustavy člověka. Stavba a činnost rozmnožovací soustavy člověka - rozmnožovací soustava ženy, rozmožovací soustava muže, vývoj nového jedince, gravidita, onemocnění. Stavba a funkce smyslové soustavy - čich, chuť, sluch, zrak, receptory kůže. Hormonální a nervová regulace živočichů a člověka. Vývoj stavba a funkce vylučovací a dýchací soustavy člověka - dýchací soustava: popis, onemocnění dýchacích cest, vylučovací soustava - popis. Dědičnost mnohobuněčných organismů - nepohlavní rozmnožování, pohlavní rozmnožování, dědičnost kvalitativních znaků - dědičnost autozomální, dědičnost genozomální, dědičnost kvantitativních znaků. Molekulární základy dědičnosti - nukleové kyseliny, syntéza nukleových kyselin, syntéza bílkovin, nukleové kyseliny a dědičnost, 3 druhy genů. Vztah organismu a prostředí - základní ekologické pojmy, abiotické složky prostředí, atmosféra, hydrosféra, litosféra a pedosféra, vzájemné vztahy mezi populacemi, ekosystém, potravní řetězec. Společenstva jako soubor populace biotopu - složky ekosystému, převod energie v ekosystému, oběh látek, problém ovzduší, znečišťování vod, ohrožování půdy, péče o životní prostředí.

Obsah

1) Buňka
2) Rozmnožování buněk
3) Základní funkce buněk
4) Příjem látek do buňky
5) Rozdíl mezi živou a neživou přírodou
6) Mnohobuněčné organismy a charakteristika
7) Charakteristické vlastnosti prvojaderných organismů
8) Výživa rostlin
9) Vodní režim, růstové a vývojové procesy rostlin
10) Vyšší rostliny
11) Nižší rostliny
12) Semenné rostliny
13) Živočichové
14) Prvoústí živočichové
15) Druhoústí živočichové
16) Původ a vývoj člověka
17) Vývoj, stavba a činnost orgánů cévní soustavy
18) Stavba a funkce trávicí soustavy člověka
19) Motorické funkce vzruchové regulační soustavy
20) Stavba a činnost rozmnožovací soustavy člověka
21) Stavba a funkce smyslové soustavy
22) Hormonální a nervová regulace živočichů a člověka
23) Vývoj stavba a funkce vylučovací a dýchací soustavy člověka
24) Dědičnost mnohobuněčných organismů
25) Molekulární základy dědičnosti
26) Vztah organismu a prostředí
27) Společenstva jako soubor populace biotopu

Úryvek

Ohrožování půdy
· „kyselý“ déšť okyseluje půdu až do hloubky 1 m. V půdě se z emisí hromadí i některé kovy a pesticidy a způsobují její toxicitu. Často dochází k znečištění půdy odpadními vodami, ropovody nebo přehnojováním. Vážným ohrožením půdy je eroze (odnos půdy) vodní i větrná. Eroze se urychluje orbou po spádnici, cestami, odstraňováním mezí, odlesňováním, odrnováním. Vedle kvality půdy je vážně ohrožován její rozsah. Stavby sídlišť, silnic, podniků a těžba surovin vyžadují velké plochy půdy.
Ohrožování živé přírody je nebezpečné z důvodů:
· existenčních
· ekologických
· hygienických
· etických (morálních)
· estetických
· ekonomických
Jak člověk působí na prostředí, tak i prostředí působí na člověka. Soubor jednotlivých faktorů vytváří pohodu prostředí. Akustickou pohodu určuje hladina a doba trvání hluku (poškození sluchu dokonce i smrt).Tepelnou pohodu určuje teplota, vlhkost a proudění vzduchu. Důležitá je čichová a zraková pohoda, charakterizující barevnost, tvary. Mimořádný a stále rostoucí význam mají mezilidské vztahy v prostředí - pohoda sociální.
Péče o životní prostředí
Zahrnuje jak ochranu pře negativními vlivy tak i cílevědomé přetváření a zlepšování životního prostředí. Např. další rozvoj chemizace je spojen s hledáním takových sloučenin, které se snadno a rychle rozkládají a nepůsobí škodlivě na prostředí. Hluk ovlivňuje negativně lidský organismus i život živočichů. Proto se ho snažíme omezovat přímo u zdroje změnami technologií nebo snižováním hlučnosti motorů, izolací zdroje hluku. Nadměrné množství odpadů snižujeme - prevencí, omezováním odpadů (používání vratných odpadů) a změnami jejich chemické složení (urychlení rozložení), znovu využíváním odpadů jako druhotných surovin, spalováním a kompostováním.
Komplexní ochrana přírody
Zahrnuje ochranu všech složek přírody. Jeho důležitou součástí je i speciální ochrana přírody, která zahrnuje i ochranu celých ekosystémů - zákonem chráněných území. Složité ekologické vztahy jsou mezi všemi částmi světa. Pro naši republiku je zejména důležitá spolupráce bývalých zemí RVHP v řešení péče o životní prostředí. Základním předpokladem pro důslednou a cílevědomou péči o životní prostředí jsou odpovědné postoje lidí k životnímu prostředí. Začínají se prosazovat tzv. máloodpadové technologie, kde odpady jsou hned zužitkovány. Zdokonalují se technická zařízení zachycující nečistoty. Zkoumají se možnosti využívání nových dopravních prostředků neznečišťující prostředí (elektromobily). Hledají se optimální způsoby hospodaření. To vše vyžaduje mnohostrannou spolupráci různých odborníků při komplexním hodnocení, zkoumání i řešení současných problémů životního prostředí.

Poznámka

Velmi přehledná a podrobná práce.
Neobsahuje použitou literaturu.

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera6386
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse