Soustava nervováKategorie: Medicína

Typ práce: Otázky k Bc. SZZk

Škola: Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem, Palachova 35, příspěvková organizace Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední škola zdravotnická, Ústí nad Labem

Charakteristika: Práce obsahuje informace o struktuře a funkcích nervové soustavy a vlastnostech, úkolech či umístění jejích jednotlivých částí. Poslední část se pak soustředí na nervovou činnost.

Obsah

1.
Nervová soustava (reflexní)
1.1.
Úvod
1.2.
Neuron
1.3.
Gliové buňky
1.4.
Princip šíření nervového vzruchu
1.5.
Přenos vzruchu z jedné buňky do druhé, synapse
1.6.
Princip šíření vzruchu
1.7.
Vlastnosti nervů
2.
Části nervové soustavy
3.
Centrální nervová soustava
3.1.
Vývoj ústředního nervstva
3.2.
Mozek
3.2.1.
Stavba mozku
3.2.1.1.
Prodloužená mícha
3.2.1.2.
Varolův most
3.2.1.3.
Mozeček
3.2.1.4.
Střední mozek
3.2.1.5.
Mezimozek
3.2.1.6.
Koncový mozek a jeho fylogenetický vývoj
3.2.1.7.
Mozková kůra
3.2.1.8.
Kůra předního mozku
3.3.
Páteřní mícha
3.4.
Nervové dráhy míšní
3.5.
Význam míchy
4.
Periferní nervová soustava
4.1.
Hlavové nervy a jejich rozdělení
4.2.
Míšní nervy a jejich rozdělení
4.3.
Vegetativní nervy a jejich rozdělení
4.4.
Inervace vnitřních orgánů
4.5.
Koordinace činnosti sympatiku a parasympatiku
5.
Nervová činnosti
5.1.
Nepodmíněné reflexy
5.2.
Podmíněné reflexy
6.
Vyšší nervová činnost

Úryvek

"Nervová soustava (reflexní)

- nervový systém je nejvýše postaveným řídícím a integrujícím systémem v organismu
- zasahuje do činností všech orgánů, koordinuje činnost jednotlivých systémů a celého organismu
- u člověka doznal jeho vývoj nejvyššího stupně specializace a dokonalosti
- prostřednictvím čidel – receptorů, senzorů – přijímá nervový systém podněty ze zevního i vnitřního prostředí organismu, informace přenáší prostřednictvím kódovaných signálů (vzruchů) nervovými vlákny do centra, kde je zpracovává, a výstupní informace převádí opět ve formě vzruchů Nerovými vlákny na výkonné orgány (svaly, srdce a žlázy)
- umožňují specializované buňky – neurony
- receptory = specializované buňky, které zaznamenají změny vnějšího i vnitřního
prostředí
- tyto změny převádějí na vzruchy (impulzy)
- vzruch je veden dostředivými nervovými drahami do centra (mozku nebo míchy) a odtud
po zpracování odstředivými nervovými drahami k výkonným orgánům = efektorům
- převod vzruchu z receptoru nervovou drahou na efektor (výkonný orgán) = reflex

Neuron
= nervová buňka
- základní stavební jednotka nervové soustavy
- neuron jako základní jednotku nervové tkáně popsal roku 1835 J. E. Purkyně, někdy je
tento objev připisován Španělovi Cajalovi.
- není schopna se dělit a rozmnožovat, poškozená nelze nahradit, porušená vlákna
ale srůstají
- vodivost nervových vláken závislá na síle myelinové pochvy, kterou tvoří glie
- čím je pochva silnější – tím rychleji vede vlákno vzruchy (myelinová a Schwanová
pochva zabraňují šíření nervových vzruchů mezi sousedními vlákny)
- nervová vlákna s pochvou – bílá, bez pochvy – šedá
- dendrity – vedou nervové vzruchy od receptorů do těla neuronu – dostředivě
- neurit (axon) – málo se větví, vede nervový vzruch odstředivě – ven z těla buňky
- počet neuronů v mozkové kůře – 14 miliard"

Poznámka

Důležité informace jsou tučně značeny. Součástí práce jsou ilustrace a tabulka o rozsahu cca 2 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51124a6f625ff.zip (347 kB)
Nezabalený formát:
Soustava_nervova.doc (481 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse