Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Specifické poruchy učení - diplomová práce

Specifické poruchy učení - diplomová práce

Kategorie: Pedagogika, Pedagogika - speciální

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Diplomová práce se zaměřuje na alternativní přístupy k žákům se specifickými poruchami školních dovedností během výuky. Úvodní část se zabývá osobností jedince z pohledu vývojové psychologie a se zaměřením na předškolní období a školní zralost. Obsažena je rovněž charakteristika jednotlivých poruch učení a jejich projevů. Po představení pojmu alternativní školství se pozornost obrací k pedagogickému systému M. Montessoriové. Poté se autorka zaměřuje na alternativní techniky práce s dětmi se specifickými poruchami školních dovedností a popisuje korekční cvičení, jejichž využití v praxi přibližuje v následujících případových studiích. K práci je přiložen dotazník pro pedagogické pracovníky zjišťující úroveň jejich povědomí o specifických poruchách školních dovedností a zpracování získaných dat formou grafů.

Obsah

1.
Úvod
2.
Osobnost
2.1.
Seberegulující systém
2.2.
Rozdělení ontogenetického vývoje
2.2.1.
Období prenatální
2.2.2.
Období postnatální
2.3.
Věk předškolní
2.4.
Základy vývojové psychologie
2.4.1.
Motorika ruky
2.4.2.
Vizuální vnímání
2.4.3.
Auditivní vnímání
2.4.4.
Expresivní řeč
2.4.5.
Taktilně-kinestetické vnímání
2.4.6.
Grafomotorika
2.4.6.1.
Motorika
2.4.6.2.
Prvky kresby
2.4.6.3.
Základní funkce písma
2.5.
Školní zralost
3.
Specifické poruchy školních dovedností
3.1.
Specifická porucha čtení
3.1.1.
Dyslexie na podkladě percepčních deficitů
3.1.2.
Dyslexie s převahou obtíží v oblasti motorické
3.1.3.
Dyslexie na podkladě integračních obtíží
3.1.4.
Dyslexie s poruchou dynamiky základních psychických procesů
3.1.5.
Dyslexie z hlediska vzájemného vztahu verbální a názorové složky intelektu
3.1.6.
Dyslexie z hlediska lateralizace mozkových hemisfér
3.2.
Specifická porucha psaní-dysgrafie
3.3.
Specifická porucha počítání: dyskalkulie
3.3.1.
Třídění dyskalkulie
3.4.
Dysmúzie
3.5.
Dyspinxie
3.6.
Dyspraxie
3.7.
Projevy specifických poruch učení
3.7.1.
Dyslexie
3.7.2.
Dysgrafie
3.7.3.
Dysortografie
3.7.4.
Dyskalkulie
3.8.
Zvláštnosti v chování dětí s SP
3.9.
Projevy deficitů kognitivních funkcí
3.9.1.
Zraková percepce, prostorová orientace
3.9.2.
Sluchová percepce
3.9.3.
Automatizace
3.9.4.
Paměť
3.9.5.
Koncentrace pozornosti
3.9.6.
Motorika, grafomotorika
4.
Vymezení pojmu alternativní vzdělávání a alternativní škola
4.1.
Vývoj a vznik alternativních škol
4.2.
Vlastnosti a funkce alternativních škol
4.3.
Typy alternativních škol
5.
M. Montessori a její pedagogický systém
5.1.
Nástin života Marie Montessori
5.2.
Úvahy o filosofickém základu myšlenek M. Montessori
5.3.
Základy vědeckosti pedagogického systému
5.3.1.
Senzitivní fáze aneb citlivá období
5.4.
Druhy lidských sklonů
5.5.
Metodika výchovného systému
5.5.1.
Cvičení praktického života
5.5.2.
Smyslový materiál
5.5.3.
Řeč
5.5.3.1.
Řeč mluvená
5.5.3.2.
Řeč psaná
5.5.3.3.
Řeč beze slov
5.5.3.4.
Tvoření pojmů
5.5.3.5.
Rozhovory s rodiči
5.5.4.
Matematika
5.5.4.1.
Rozvoj matematického ducha
5.5.4.2.
Cvičení praktického života
5.5.4.3.
Smyslový materiál
5.5.4.4.
Řečový materiál
5.5.5.
Kosmická výchova
5.5.6.
Výchova k míru
6.
Alternativní techniky
6.1.
Carol Ann Hontz
6.2.
Autoři metody kineziologie – One Brain
6.3.
Metoda kineziologie – One Brain
7.
Korekce
7.1.
Stupně stresu
7.2.
Vnímání čtení
7.2.1.
Doplňková korekce – Cookova metoda
7.3.
Abeceda
7.4.
Čísla
7.5.
Křížení středové čáry
7.6.
Zkrat očí
7.7.
Zkrat uší
7.8.
Křížové programování
7.8.1.
Test vizuálního vnímání
7.9.
Fixace
7.10.
Společná integrační plocha
8.
Případové studie jednotlivých dětí při odblokování
8.1.
Třída
8.2.
Jednotliví žáci s IVP, integrovaní
9.
Závěr
10.
Přílohy (dotazník, grafy)

Úryvek

"1. OSOBNOST

Slovo „osobnost“ je odvozeno od masky („persona“) antických herců. V běžné řeči (v díle CICEROVĚ) označovala „persona“ také charakter nebo roli, kterou maska představovala, sociální postavení a konečně také vlastnosti, které k němu dopomohly.
Do psychologie byl pojem osobnost zaveden až na počátku 20. století, kdy se ukazovala nutnost studovat duševní život člověka, který se vyznačuje určitou organizovaností a funkční jednotou, neprojevuje se jen jako pouhý soubor jednotlivých funkcí (jako vnímání, myšlení, cítění, chtění). Bylo třeba vysvětlit, proč na týž podnět reagují lidé různě a který faktor variabilitu reakcí vysvětluje.
Pojem osobnost v psychologii vyjadřuje vnitřní organizaci duševního života člověka, skutečnost, že je jednotou dílčích funkcí, že tedy funguje jako jednotný celek interindividuálně odlišných dispozic a jako takový vytváří smysluplné souvislosti s vnějšími projevy, tj. s chováním individua. Pojem osobnost tak vyjadřuje vnitřní psychické uspořádání člověka, jako vnitřní dynamickou strukturu, determinující jeho duševní život.
Existují různá paradigmata osobnosti, která odrážejí nejednotnost v pojetí psychologie jako empirické vědy samé.
Pojem osobnost nemá v psychologii hodnotící či normativní akcent.
OSOBNOST je každý od té doby, kdy jeho psychika začne vykazovat specificky lidskou formu fungován, k němuž dochází, až v určité etapě dětství. V tomto smyslu je osobnost chápána jako tzv. „hypotetický konstrukt“: fenomén, jež ovšem není přímo pozorovatelný, je však logicky odvozován z toho, co je pozorováno, a má heuristickou hodnotu (umožňuje objevovat nové poznatky, neboť jako takový může být také podnětem k výzkumu). Tak pojem osobnost jako hypotetický konstrukt zahrnuje popis její geneze, struktury a dynamiky, jehož osou je koncept ega jako vysvětlující konstrukt, který objasňuje utváření osobnosti a její fungování.
Především různá pojetí předmětu psychologie, ale i člověka (filosofická antropologie jako východisko), vedla k tomu, že dnes existují tak rozdílná pojetí osobnosti či různá paradigmata psychologie osobnosti.
Má-li být psychologie osobnosti skutečnou vědou, musí respektovat kánon empirické psychologie, (jevy objektivně a spolehlivě pozorovatelné, měřitelné, vyžadují teoretické zpracování, musí být prověřitelné, prosté protikladů, jasně z daných fakt vyplývající), empirie rozhoduje o vhodnosti teorii, potvrzuje, čí vyvrací. Th. Hermann (1969, s. 43)
Osobnost jako psychologicky hypotetický konstrukt, jako popisný a vysvětlující pojem objasňuje několik empirických fakt:
 duševní život člověka vykazuje určitou organizaci a dynamiku
 duševní život člověka vykazuje vnitřní jednotu
 duševní život člověka vykazuje určitou interindividuální variabilitu

Základní znaky duševního života lze považovat:
relativní integrovanost složek, které ho tvoří, a tendence tuto integrovanost (jednotnost, vnitřní rovnováhu) udržovat sjednocováním poznávání, cítění a snah, respektive udržováním psychické rovnováhy eliminací vnitřních rozporů
relativní stálost jeho psychických vlastností a jejich relativní autonomii (vlastnosti označované jako faktory druhého řádu jsou na sobě nezávislé, např. inteligence emoční stabilita jsou relativně stálé a autonomní)"

Poznámka

Součástí práce je několik ilustrací a grafů, rozsah čistého textu činí cca 84 stran.
Některé přílohy zmíněné v anotaci nejsou součástí práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23670
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse