Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Specifické vývojové poruchy učení

Specifické vývojové poruchy učení


Kategorie: Pedagogika

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3, Přerov

Charakteristika: Práce se zaměřuje na specifické vývojové poruchu učení. Rozebírá dyslexii, disgrafii, dyskalkulii nebo dyspinxii.

Obsah

1.
Dyslexie
2.
Dysgrafie
3.
Dysortografie
4.
Dyskalkulie
5.
Dysmuzie
6.
Dyspinxie

Úryvek

" Příčiny :
- Lehká mozková dysfunkce ( 50%)
- dědičnost, snížení některých dispozic na základě dědičnosti (20%) – př. nevyhraněné leváct.
- smyslové poruchy – obtíže ve sluchovém a zrakovém vnímání ( zraková a sluchová ostrost neporušena)
- obtíže v jemné motorice, neurózy (7%), nezjištěné příčiny
- poruchy řeči
- smíšené ( LMD + dědičnost) 15%

Dyslexie
Specifická vývojová porucha projevující se neschopností naučit se číst , přestože se dítěti
dostává běžného výukového vedení, že má přiměřenou inteligenci a dostatek podnětů k rozvoji.

Projevy :
- nepozná bezpečně všechna písmena, vzpomíná
- záměna písmen tvarově blízkých
a) zrcadlová b-d, a-e, t-j apod.
b) tvarově podobná m-n, k-h apod.
- zaměňuje zvukově blízké ( párově znělé a neznělé) t-d, š-č apod.
- zaměňuje samohlásky
- problémy v rozlišování tvdých a měkkých slabik di- dy, ti-ty, te tě, ne-ně
- špatné rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek ( i slabik), vynechává nápadně
háčky, čárky nebo píše tam, kam nepatří
- inverze :
a) zaměňuje sled písmen ve slabice šíp – piš, tašky-šátky
b) sled slabik ve slově vidí – diví
c) skoky tkaničky – tky
- vynechávky písmen a slabik( nejčastěji koncovek), celých slov
- přídatky ( vkládá samohlásky, přidává celá slova)
- obtíže v rozkladu vět na slova, slov na slabiky a slabik na hlásky( nedostatek analyticko-
syntetické a diferenciační schopnosti)
Pozn. Do 9 let je nejistota v rozlišování zrcadlových tvarů písmen fyziologická.

Důsledky :
Dochází ke zkreslení textu, uniká smysl přečteného textu, vzniká nechuť ke čtení,
nerozvíjí se slovní zásoba, tzv dvojí čtení ( nejprve potichu, pak celé slovo nahlas),
protahuje koncovky, čte trhaně, zakoktává se, opravuje, vrací se
Výchovný přístup :
- musíme ho povzbuzovat, projevovat důvěru, prosvědčovat, že dokáže obtíže překonat,
ke čtení a psaní dítě nenutíme
- využijeme formy zábavných her a soutěží
- před dítě klademe reálné cíle, nároky zvyšujeme pozvolna, respektujeme osobní
pracovní tempo
- povzbudivá klasifikace, pochvaly za sebemenší úspěch, snahu
- nevyvolávat dítě k hlasitému čtení před třídou ( 1-2 věty), zachovávat zásadu méně
a častěji
Pomůcky : čtecí okénko, bzučák ( délka slabik), speciální texty
Dysgrafie
Vývojová porucha učení, která se projevuje sníženou schopností naučit se psát.
- nedovede napodobit tvary písmen, nepamatuje si je, zrcadlově obrací, při psaní se zaráží,
opravuje se
- písmo je těžkopádné, roztřesené, neobratné
- písemný projev působí neuspořádaně, neúhledně, nečitelně"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x541293711334b.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Specificke_vyvojove_poruchy_uceni.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse