Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Spektrofotometrie

Spektrofotometrie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Univerzita Hradec Králové Přírodovědecká fakulta UHK, Hradec Králové

Charakteristika: Práce pojednává o základech spektrofotometrie, analytické metody zkoumající vzorky látek na základě absorpce světelného záření. Obsahuje úvod o světle a jeho interakci s látkou, popisuje principy fotometrických analytických metod včetně matematického vyjádření a předkládá stručnou instrumentaci spektrofotometru.

Obsah

1
Úvod – světlo a jeho interakce s hmotou
1.1
Fotometrické veličiny
1.2
Interakce světla s látkou
2
Principy fotometrických metod
2.1
Transmitance a absorbance
2.2
Lambert- Beerův zákon
3
Některé fotometrické metody
3.1
Stručný přehled
3.2
UV/VIS spektrofotometrie
3.2.1
Spektrofotometr a jeho základní komponenty

Úryvek

"Svítivost se udává v kandelách (základní jednotka SI), vyjadřuje rozdělení světelného toku do různých směrů, do kterých vyzařuje zdroj světla. Můžeme si ji také představit jako hustotu paprsků. Svítivost zdroje závisí na směru, ale nezávisí na vzdálenosti od zdroje – např. světlomety aut evidentně svítí především dopředu a jen velmi málo do stran. Svítivost bodového zdroje v daném směru lze definovat jako [3].
Nicméně zachováme-li příklad s automobilovými reflektory, je jasné, že vzdálenější předměty nejsou tak zřetelné jako ty blízké – jinými slovy, dopadá na ně menší světelný tok. Tuto skutečnost zohledňuje veličina osvětlení, udávaná v luxech. Osvětlení definujeme jako podíl světelného toku, který dopadá kolmo na plochu o určitém obsahu (člen se ve vztahu objevuje, pokud paprsky nedopadají kolmo) [3].
Existují ještě jiné fotometrické veličiny, jako luminance či brightness, které mají využití např. v počítačové grafice nebo fotografování.
1.2 Interakce světla s látkou
Normální bílé světlo je složeno ze záření o různých vlnových délkách a vzniká tedy složením všech barev. Jednotlivé barvy však nejsou zastoupeny stejnou intenzitou, podle křivky intenzity, můžeme odlišit různé druhy světelných zdrojů (viz Obr. 1).
[4]
Látky kolem nás mohou světlo zcela propouštět (průhledné látky), odrážet nebo pohlcovat. U většiny látek se projevuje každá z těchto interakcí, rozdíl je v míře, která je pro danou látku charakteristická. Látka má barvu komplementární k barvě, která odpovídá vlnové délce (energii) světla pohlceného."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x56e917c4999f2.zip (718 kB)
Nezabalený formát:
Anto__Pavel_spektrofotometrie.pdf (781 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse