Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Správní právo - maturitní otázka

Správní právo - maturitní otázka


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná heslovitá maturitní otázka o správním právu seznamuje se základními pojmy této problematiky. Autor práce představuje obecné zásady správního řízení. Kromě toho seznamuje s jeho účastníky a popisuje zahájení, i průběh řízení. V závěru pak uvádí, jaké náležitosti má mít výsledek, čili rozhodnutí, a jak ho lze přezkoumat.

Obsah

1.
Pojem správní právo
2.
Prameny
3.
Zásady správního řízení
4.
Příslušnost správních orgánů
5.
Jednací jazyk
6.
Účastníci řízení
7.
Procesní způsobilost
8.
Zastoupení účastníka
9.
Lhůty počítání času
10.
Zahájení řízení
11.
Dokazování
12.
Rozhodnutí
13.
Přezkoumávání rozhodnutí

Úryvek

"správní právo=souhrn právních norem, které upravují oblast VSP
prameny:
a)obecné:správní řád
b)zvláštní:ty,kt. upravují postup řízení v oblasti VSP (školský zákon)zvláštní předpisy jsou vždy nadřazeny před obecními
zásady správního řízení:
1)z.zákonnosti:spr.org.jsou povinny postupovat v souladu se zákony
2)z.rychlosti řízení:spr.org.by měli vyřizovat věci bez zbytečných průtahů
3)z.hospodárnosti:spr.org.postupují tak,aby nikomu nevznikly zbytečné náklady
4)z.rovnosti:všechny os.mají před úřady rovné postavení
5)z.slušnosti a zdvořilosti:povinnost os.kt.vykonávají VSP se chovat zdvořile a dle možnosti vyjít vstříc
6)z.informovanosti:spr.org.poučí dotčené os.o právech a povinnostech, informuje je o úkonech,kt.již učinil
7)z.aktivní účasti stran:spr.org.umožní dotčeným osobám uplatňovat jejich práva a zájmy
8)z.spolupráce-spr.org.vzájemně spolupracují
příslušnost spr.org.
1)věcná:org.jednají jen ve věcech,kt. jim byly svěřené zákonem
2)místní: ve kt. městě se bude příslušný problém řešit, je určená místem bydliště, místem nemovitosti, místem podnikání
jednací jazyk:obecně platí, že jednacím jazykem je čj, ale účastníci mohou užívat i slovenštinu,
-písemnosti vyhotovené v ciz. jazyce musí mít ověřený překlad do čj
-neovládá-li účastník čj má právo na tlumočníka,ale na vlastní náklady
-neovládá-li účastník čj a je příslušníkem národnostní menšiny má právo na tlumočníka, ale toho mu hradí spr.org.
účastníci řízení:
1)žadatel a dotčené osoby
2)dotčené osoby –z moci úřední
3)další dotčené osoby
4)os.o kt. to stanoví zákon
5)ten,kdo tvrdí, že je účastníkem,dokud se neprokáže opak
procesní způsobilost:činit v řízení samostatně úkony, je od 18 let
zastoupení účastníka:
1)zákonné:(rodiče zastupují děti)
2)na základě plné moci
3)opatrovníkem
lhůty počítání času:
-spr.org.uloží účastníkovi přiměřenou lhůtu k provedení úkonu
-do lhůty se nezapočítává den, kdy došlo k ustanovení počítání lhůty
-připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem nejbližší příští den"

Poznámka

Práce je psáná v kusých heslech a navíc ve zkratkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c3848c0e3540.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Spravni_pravo_MO.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse