Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Srovnání velkých světových právních systémů

Srovnání velkých světových právních systémů

Kategorie: Právo

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá srovnáváním velkých světových právních systémů. V úvodu jsou nejprve vysvětleny základní pojmy srovnávací právní vědy, poté již uvádí konkrétní rozdělení právních systémů, které jsou dále popisovány. Důraz je kladen především na tři největší právní systémy a jejich historii. Jedná se o kontinentální, angloamerický a islámský právní systém. Závěrečná kapitola je věnována právním institucím, např. vlastnictví, rodinnému a dědickému právu, smlouvám atd., které jsou důležitým kritériem srovnávání.

Obsah

1.
Úvod
2.
Srovnávání práva
3.
Klasifikace právních systémů
4.
Kontinentální právní systém a jeho podsystémy
5.
Angloamerický právní systém a jeho podsystémy
6.
Islámský právní systém
7.
Právní instituce
8.
Závěr

Úryvek

"Kontinentální právní systém a jeho podsystémy

Jak už v této práci bylo zmíněno, kontinentální právo se vyvinulo recepcí práva římského. Pojem kontinentální se používá proto, že tento právní systém vznikl v kontinentální Evropě, odkud se cestou kolonizace nebo dobrovolného přejímání rozšířil i mimo Evropu.
V evropském právním systému jasně dominuje psané právo a je v něm jasně vymezena role soudce, a ve své ryzí podobě soudcovskou tvorbu práva zcela vylučuje. „Soudce podle tohoto systému právo toliko nalézá, avšak nevytváří je (platí tu striktní zásada, že rozhodnutí soudcovské toliko „ius dicit inter partes“). Dlužno ovšem ihned podotknout, že i v zemích kontinentálního systému, včetně Francie, kde se zrodil, má rozhodování vyšších soudů velmi značný význam na utváření práva; v některých zemích (např. V zemích skandinávských viz dále) v takové míře, že soudcovské rozhodování je považováno za subsidiární pramen právní.
Kontinentální systém není homogenní, nýbrž se člení, což bývá v literatuře většinou přehlíženo, v několik okruhů.“ Já zde jen stručně nastíním základní rysy právního subsystému francouzského, rakouského, německého, švýcarského, skandinávského a latinskoamerického, nezapomínaje přitom na již zaniklý socialistický, resp. Sovětský právní systém.
Ne náhodou začnu subsystémem francouzským, jelikož francouzský právní okruh lze považovat za prototyp kontinentálního práva a má díky svým kdysi četným koloniím obrovský vliv i mimo hranice vlastní země. „Základním pramenem francouzského zákona je občanský zákoník (Code civil,, obvyklá zkratka CC) z roku 1804, mohutné legislativní dílo vypracované pod zřetelným vlivem filozofie J.J.Rousseaua, jehož byl hlavní redaktor francouzského zákoníku Jean Portalis horlivým stoupencem.“
Code civil má v článku 4 ustanovení, která ukládá soudci povinnost provedení rozhodnutí i v případě nejasnoti nebo neúplnosti zákona, avšak v článku 5 soudcům zakazuje, aby o těchto zákonem nedostatečně nebo neúplně upravených případech rozhodovali obecným nebo normativním výrokem, což vylučuje tvorbu soudních precedentů.
V rakouském právním okruhu je základním pramenem práva obecný občanský zákoník z r. 1811 (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch neboli ABGB). „Vliv tohoto zákoníka nepřekročil významněji hranici rakouské části býv. rakousko-uherské monarchie. Jistý vliv měl jen kodifikaci v Srbsku, v Rumunsku a v Řecku a (podle rakouských pramenů) i v Chile a v Brazílii. Nicméně jde o legislativní dílo velmi pozoruhodné, spočívající (zejména dík svému poslednímu hlavnímu redaktorovi F. v. Zeillerovi) na koherentních filozofických základech přirozeně právního racionalismu. Tento filozofický základ je programově vyjádřen zejména v § 16 ABGB, v němž se praví, že „každý člověk má přirozená, již samým rozumem seznatelná práva a jest ho tudíž považovati za osobu“.“
Německý právní okruh byl vytvořen téměř o století později, když v roce 1896 vznikl a 1. ledna 1900 vstoupil v platnost německý občanský zákoník (Bürgerliches Gesetzbuch či BGB), který měl vliv i na právo dálněvýchodní, především na předrevoluční Čínu a Japonsko. Na rozdíl od okruhu francouzského a rakouského německé občanské právo postrádá filozofický základ a již brzy po vydání se objevilo, že má mnoho slabin a nedostatků.
„V současném Německu, tj. v Spolkové republice Německo, se v současné době odehrává bezprecedenční proces vnitrostátní akulturace práva (o pojmu akulturace viz dále). Po rozdělení Německa pokračovala SRN v tradicích německého práva, kdežto v NDR se počalo vyvíjet vlastní právo sovětského, resp. Socialistického typu. V oblasti občanského práva to vedlo k vydání občanského zákoníku NDR z roku 1975, který sice ne úplně, ale ve své základní koncepci zcela opustil právní podsystém německý a čerpal jednak z občanské kodifikace sovětské a především z občanské kodifikace naší, tj. z československého občanského zákoníku z roku 1964. Po opětovném sjednocení Německa roku 1990 platily tedy na půdě Spolkové republiky Německo dočasně dva velmi různé právní řády. Ponenáhlu však dochází k unifikaci německého práva, a to na bázi práva SRN. Dochází tedy k rozsáhlé a cílevědomé legislativní akulturaci práva bývalé NDR právu SRN a k návratu území bývalé NDR do právní sféry historicky se vyvinuvšího právního systému německého.“
Ve švýcarském právním okruhu je základním pramenem občanský zákoník (Zivilgesetzbuch či ZGB), který se skládá ze dvou zákonů, tj. občanského zákoníku vydaného roku 1907 a ze zákona o obligacích, který byl vydán roku 1911. V účinnost tyto zákony vstoupily v roce 1912 a stejně jako občanský zákoník německý, postrádají filozofický základ. „Jeho inspirací byl jednak usus modernus pandectarum a jednak německý BGB. Charakteristické pro švýcarský zákoník (a pro dobu ve které vznikl) je to, že ve své obligační části je výrazně komercializován. Občanské právo tu splývá s právem obchodním, a to tak, že převažuje prvek obchodněprávní. Stylotvorným prvkem ZGB je dále jeho čl.1, který ukládá soudci, aby v případě, že věc nemůže rozhodnout podle zákona atd., ji rozhodl tak, jako by byl sám zákonodárcem.
Švýcarský občanský zákoník měl též jistý vliv za hranicemi země (např. V Turecku) a působil jako vzor při kodifikaci tzv. věcného statutu v některých zemích Blízkého východu.“
Okruh skandinávského práva zahrnuje nejen Skandinávii, ale i Dánsko, které bylo do roku 1814 oficiálně součástí Norska, a Finsko, jež je součástí Skandinávského poloostrova jen z malé části, avšak vyvíjelo se v těsné závislosti na Švédsku. Jelikož tyto země nebyly přímo zasaženy recepcí římského práva a římskoprávní vlivy přebíraly nepřímou cestou od ostatních evropských zemí, vyvíjelo se v nich právo relativně nezávisle a od francouzského prototypu kontinentálního práva se výrazně liší.
Pramen skandinávského práva jsou především Švédský říšský zákoník který byl vydán roku 1734 a platil ve Švédsku, a zákoník z roku 1683 (Dánské právo krále Kristiána V.) platící v Dánsku a Norsku. „Ani v jednom ani v druhém případě ovšem nešlo o občanské zákoníky v dnešním smyslu. Byly značně kazuistické, z mezí soukromého práva vykračovaly a na druhé straně je nevyčerpávaly. Proto, vedle těchto zákoníků, které jsou zčásti dosud použitelné, byly v pozdější době vydávány četné zákony speciální.
Občanské zákonodárství skandinávských zemí tedy ani dnes neusiluje o vyčerpávající úpravu látky, nýbrž ponechává značný prostor pro aplikaci práva obyčejového a zejména též pro soudcovskou tvorbu práva, která tu bývá (byť nikoli v podobě závazných precedentů jako např. v Anglii) zpravidla uznána za důležitý pramen práva.“
Zvláštním subsystémem kontinentálního právního systému je okruh práva latinskoamerického. Jedná se o právo psané, z francouzské kodifikace je však odvozeno jen částečně. „V značné části se tak stalo „z druhé ruky“, tj. vlivem občanského zákoníku Chile, který sám byl vytvořen pod dost rozmanitými vlivy a měl vliv na občanské zákoníky Argentiny, Ekvádoru, Nikaragui a snad i jinde. V Brazílii vznikl občanský zákoník pod převážným vlivem německým, na zmíněný již zákoník argentinský mělo vliv i právo španělské atd.“
Svým původem náležel do kontinentálního práva již zaniklý socialistický, resp. sovětský právní systém. Staré ruské právo nevzniklo recepcí římského práva, a protože na vytvoření vlastního sovětského práva nebylo dostatek času, inspirovali se jeho tvůrci při vytváření občanského zákoníku právem francouzským a německým. „Vzhledem k podstatným odchylkám v oblasti práva vlastnického a později i práva obligačního a také k tomu, že tento systém po druhé světové válce ovlivnil nově vzniklé socialistické země (s významnějšími nebo méně významnými odchylkami), bylo právo SSSR a ostatních socialistických zemí uznáváno za zvláštní systém socialistického práva, a to nejen autory ze socialistických zemí, ale i autory ze zemí západních. Dnes však, po zániku socialistické politické soustavy a po postupné transformaci práva sovětského i práva ostatních bývalých socialistických zemí, však už takové členění socialistického práva není na místě a právo bývalých socialistických zemí, jakož i právo SSSR, lze zařadit do práva kontinentálního.“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15125
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse