Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Srovnání výběru cla, SPD a DPH celními orgány před vstupem a po vstupu ČR do EU - diplomová práce

Srovnání výběru cla, SPD a DPH celními orgány před vstupem a po vstupu ČR do EU - diplomová práce

Kategorie: Daňová problematika, Evropská unie

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Náplní první části diplomové práce je všeobecná daňová teorie, popisující základní prvky daňové techniky, funkce daní, jejich účel a rozdělení. Dále je charakterizována definice a historie Celní správy České republiky, celní předpisy a politika a popis provádění zahraničně obchodní činnosti v oblasti nepřímých daní. Druhá část práce je zaměřena na analyzování dopadů vstupu České republiky do Evropské unie, efektivnost výběru cla, spotřebních daní a daně z přidané hodnoty a statistické porovnání výběru cla a daní před vstupem a po vstupu České republiky do Evropské unie. V závěru jsou sumarizovány poznatky získané ve všech sledovaných aspektech analýzy výběru cla a daní. Dále je zde obsaženo potvrzení stanovené hypotézy a shrnutí všech výsledků, které se podařily v této práci prokázat a ozřejmit.

Obsah

1.
Úvod
2.
Úvod do problematiky daní a cel
2.1.
Základní prvky daňové techniky
2.1.1.
Daň a její konstrukční prvky
2.1.2.
Funkce daní
2.1.3.
Účel daní
2.1.4.
Výše daní
2.1.5.
Progresivní, regresivní a rovné zdanění
2.1.6.
Daňový subjekt
2.1.7.
Správce daně
2.1.8.
Daňové řízení
2.1.8.1.
Zásady, dle kterých se řídí daňové řízení
2.1.9.
Předmět daně
2.1.10.
Objekt daně
2.1.11.
Základ daně
2.1.12.
Zdaňovací období
2.1.13.
Přímé a nepřímé daně
2.1.13.1.
Daň z příjmů fyzických osob
2.1.13.2.
Daň z příjmů právnických osob
2.1.13.3.
Daň z nemovitostí
2.1.13.4.
Daň silniční
2.1.13.5.
Daň dědická a darovací
2.1.13.6.
Daň z převodu nemovitostí
2.1.13.7.
Nepřímé daně
2.1.13.8.
Daň z přidané hodnoty
2.1.13.9.
Spotřební daně
2.1.13.10.
Clo
3.
Celní správa jako orgán státní správy ČR
3.1.
Historie celnictví
3.2.
Definice Celní správy ČR
3.3.
Celní předpisy
3.4.
Celní politika
3.5.
Personální politika a vzdělávání
3.6.
Mezinárodní vztahy
3.7.
Nepřímé daně při provádění zahraničně obchodní činnosti
3.7.1.
Pojem daň
3.7.2.
Rozdělení daní a jejich správa
3.7.3.
Uplatňování daně z přidané hodnoty
3.7.4.
Základní charakteristika právní úpravy DPH
3.7.5.
Daňová povinnost při dovozu zboží
3.7.6.
Uplatňování spotřebních daní
3.7.7.
Základní charakteristika právní úpravy SPD
3.7.8.
Daňová povinnost při dovozu vybraných výrobků
3.7.9.
Rozdělení spotřebních daní
4.
Srovnání výběru cla, SPD a DPH před vstupem a po vstupu České republiky do Evropské unie
4.1.
Dopady vstupu České republiky do Evropské unie na celní orgány
4.1.1.
Úkoly vyplývající přímo z členství v EU
4.1.2.
Správa cel a daní, včetně komplexní správy spotřebních daní
4.1.3.
Správa spotřebních daní
4.2.
Statistické výsledky výběru cla, DPH a SPD před vstupem do EU
4.2.1.
Celní a daňové příjmy (DPH a SPD) roku 2002
4.2.1.1.
Porovnání celních a daňových příjmů roku 2002 s příjmy roku 2001 k 31.12.
4.2.1.2.
Příjmy za jednotlivá celní ředitelství k 31. 12. 2002
4.2.2.
Celní a daňové příjmy (DPH a SPD) roku 2003
4.2.2.1.
Porovnání celních a daňových příjmů roku 2003 s příjmy roku 2002 k 31.12.
4.2.2.2.
Příjmy za jednotlivá celní ředitelství k 31. 12. 2003
4.3.
Statistické výsledky výběru cla, DPH a SPD po vstupu do EU
4.3.1.
Celní a daňové příjmy (DPH a SPD) roku 2004
4.3.1.1.
Porovnání celních a daňových příjmů roku 2004 s příjmy roku 2003 k 31.12.
4.3.1.2.
Příjmy za jednotlivá celní ředitelství k 31. 12. 2004
4.3.2.
Celní a daňové příjmy (DPH a SPD) roku 2005
4.3.2.1.
Porovnání celních a daňových příjmů roku 2005 s příjmy roku 2004 k 31.12.
4.3.2.2.
Příjmy za jednotlivá celní ředitelství k 31. 12. 2005
4.3.3
Celní a daňové příjmy (DPH a SPD) roku 2006
4.3.3.1.
Porovnání celních a daňových příjmů roku 2006 s příjmy roku 2005 k 31.12.
4.3.3.2.
Příjmy za jednotlivá celní ředitelství k 31. 12. 2006
4.4.
Srovnávací analýza výběru cel a daní v letech 2001 - 2006
4.4.1.
Celková výše vybraného cla a daní v letech 2001 - 2006 (v tis. Kč)
4.4.2.
Vybrané clo a daně na 1 zaměstnance v letech 2001 - 2006 (v tis. Kč)
5.
Závěr
Soupis bibliografických citací

Úryvek

"2.1.13. Přímé a nepřímé daně

Daňový systém České republiky, který můžeme definovat jako souhrn všech daní, které se na území České republiky vybírají, je tvořen řadou daní. Základním tříděním daní je jejich rozdělení podle jejich vazby na důchod (majetek) poplatníka, na daně přímé a daně nepřímé. Daně ze spotřeby se často označují jako nepřímé daně a zbývající druhy daní, zejména důchodové a majetkové daně, pak shrneme do pojmu daně přímé. Přímými daněmi jsou takové daně, které nese poplatník, hradí je na úkor svého příjmu, svého majetku, a dopadají na něj přímo - formou daně. Přímé daně jsou uloženy konkrétnímu subjektu podle jeho důchodové a majetkové situace, čili představují zdanění příjmů poplatníka a jdou přímo do rozpočtu. Přitom není možný jejich legální přenos na jiný subjekt. Ve stávající daňové soustavě České republiky jsou přímými daněmi:
a) daň z příjmů - daň z příjmů fyzických osob,
- daň z příjmů právnických osob,
b) daně majetkové - daň z nemovitostí,
- daň silniční,
c) daně převodové - daň z dědictví a darování,
- daň z převodu nemovitostí,
- daně k ochraně životního prostředí.

2.1.13.1. Daň z příjmů fyzických osob

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO) je daní, která s účinností od 1. 1. 1993 nahradila daň ze mzdy, daň z příjmů z literární a umělecké činnosti a daň z příjmů obyvatelstva. Při stanovení základu pro výpočet DPFO je zpravidla možné od zdanitelných příjmů odečíst daňové výdaje, daň z DPFO je tedy v podstatě daní ze zisku - typicky se to projevuje u příjmů z podnikání. DPFO je využívána jako prostředek ovlivňující chování fyzických osob, když její výši mohou snižovat o příspěvky na penzijní připojištění, pojistné na soukromé životní pojištění, zaměstnávání zdravotně postižených občanů. Jednotlivé fyzické osoby podávají daňové přiznání a sami daň platí. Z některých příjmů je účelnější vybírat daň srážkou (srážková daň). V tomto případě jsou veškeré daňové povinnosti přeneseny na osobu vyplácející příjem, která fyzické osobě, jejíž příjem je podroben dani, vyplatí částku sníženou o daň.

Pro praktické uplatnění DPFO je nezbytný zákon o správě daní a poplatků, z kterého plynou např. lhůty pro podávání přiznání k DPFO a lhůty pro placení daně z příjmů.

2.1.13.2. Daň z příjmů právnických osob

Daň z příjmů právnických osob (DPPO) je daní, která s účinností od 1. 1. 1993 nahradila odvody ze zisku, důchodovou daň a zemědělskou daň. Z principu stanovení základu daně z příjmů je zřejmé, že DPPO je daní ze zisku. DPPO snižuje čistý zisk, který by mohl být rozdělován mezi vlastníky. Výjimkou je zisk vytvořený veřejnou obchodní společností nebo zisk připadající na komplementáře komanditní společnosti. DPPO je tak prvým odvodem z vytvořeného zisku. V případě výplaty podílu na zisku nastupuje další zdanění. DPPO se platí ze základu nebo je vybírána srážkou. DPPO upravuje spolu s daní z příjmů FO zákon o daních z příjmů.

2.1.13.3. Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí je každoročně placená daň, jejíž výnos náleží do rozpočtu té obce, v jejímž katastrálním území se nemovitost nachází. Přestože v zahraničí je tato daň typickou místní daní, v České republice je tato daň vybírána nikoli obcemi, ale finančními úřady a přísluší finančnímu úřadu, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází (místní příslušnost). Daň se skládá ze dvou částí. Tvoří ji daň z pozemků a daň ze staveb. Poplatník daně z nemovitostí nemusí být vždy pouze vlastník nemovitosti.
Daň z nemovitostí se vyměřuje ze zákonem stanovených nemovitostí na období jednoho roku podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Do konce měsíce ledna se v tomtéž zdaňovacím období podává daňové přiznání k dani z nemovitostí a ve stanovených termínech se v tomto zdaňovacím období též daň platí."

Poznámka

Obsahuje tabulky. Součástí práce je soubor ve formátu MS Excel (*.xls).

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera13501
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse