Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Stanovení uhličitanu vápenatého ve vápenci, stanovení molární hmotnosti kovu

Stanovení uhličitanu vápenatého ve vápenci, stanovení molární hmotnosti kovu


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Univerzitní studijní programy, Ostrava-Poruba

Charakteristika: Tento laboratorní protokol popisuje stanovení obsahu uhličitanu vápenatého ve vápenci a stanovení molární hmotnosti neznámého kovu. Protokol lze využít jako přípravu na hodinu i jako inspiraci při tvorbě vlastního protokolu.

Obsah

Stanovení uhličitanu vápenatého ve vápenci
1.
Zadání
1.1.Pomůcky

Stanovení molární hmotnosti kovu
1.
Zadání
1.1.Pomůcky
1.2.Pracovní postup
2.
Výpočty
2.1.Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce
4.
Závěr
1.2.Pracovní postup
1.3.
Nákres aparatury
2.
Výpočty
2.1.Tabulka zadaných, naměřených a dopočtených hodnot
2.2.
Výpočty
3.
Výsledky práce
4.
Závěr

Úryvek

"STANOVENÍ OBSAHU CaCO3 VE VÁPENCI

1. ZADÁNÍ
Rozložte daný vzorek vápence a změřte objem vzniklého oxidu uhličitého a vypočítejte tomu odpovídající hmotnost uhličitanu vápenatého. Vypočítejte obsah (v hmotnostních procentech) uhličitanu vápenatého ve vzorku vápence.

1.1. POMŮCKY
Váhy
Papírová lodička
Lžička
Odměrný váleček
Zkumavka s postranním ramenem
Byreta
Stojan
Nivelační nádoba

1. 2. PRACOVNÍ POSTUP
1) Navážíme 0,18g vápence ze vzorku vápence č.5. Odměrným válečkem odměříme cca 5 cm3 HCl (w = 0,15). Do postranního ramene suché zkumavky vpravíme vzorek. Kyselinu nalejeme opatrně přes nálevku do zkumavky, tak aby se kyselina nedostala do postranního ramene.
2) Zkumavku připevníme k aparatuře a vyzkoušíme její těsnost
3) Vyjmutím nivelační nádoby z držáku srovnáme hladinu kapalin v byretě a nivelační nádobě do stejné výšky a odečteme počáteční objem Vp.
4) Nivelační nádobu upevníme zpět do držáku. Smícháme kyselinu se vzorkem. Po rozkladu veškerého uhličitanu vápenatého odečteme konečný objem Vk stejně jako v bodě 3.
5) Rozdíl konečného a počátečního objemu kapaliny v byretě odpovídá objemu uvolněného oxidu uhličitého.
6) Pokus provádíme minimálně dvakrát při stejných navážkách vzorku. Při velkých rozdílech je nutno provést 3. měření."

Poznámka

Práce obsahuje tabulky a obrázky o rozsahu cca 1,5 stránky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x55e2d39f495d8.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Stanoveni_obsahu_CaCO3_ve_v_penci.doc (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse