Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Starověká, středověká a renesanční literatura

Starověká, středověká a renesanční literatura

Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje zápisky z literatury prvního ročníku střední školy. První část shrnuje starověké neevropské písemnictví a následující oddíl se zajímá o nejstarší české literární památky od Velké Moravy po vládu Karla IV. Třetí část patří písemnictví husitského období a závěr se věnuje české a evropské renesanci a humanismu.

Obsah

1.
Starověké neevropské literatury, bible, antika, řecké antické umění
1.1.
Sumerské písemnictví
1.2.
Bible
1.3.
Antické umění
1.3.1.
Řecko
1.3.1.1.
Homér
1.3.1.2.
Lyrika, bajka
1.3.2.
Řecké drama
1.3.2.1.
Aischylos
1.3.2.2.
Sofokles
1.3.2.3.
Euripides
1.3.2.4.
Aristofanes
1.3.3.
Sochařství, filosofie
1.3.4.
Helénistické obodbí
1.3.5.
Řím
1.3.5.1.
Plautus, Catullus a další autoři
1.3.5.2.
Publius Vergilius Maro
1.3.5.3.
Publius Ovidius Naso
2.
Nejstarší české literární památky
2.1.
Přehled indoevropských jazyků
2.2.
Příchod Konstantina a Metoděje
2.3.
Staroslověnská literatura
2.4.
Kosmas
2.5.
Glosy, duchovní lyrika
2.6.
Epos Alexandreis, eposy
2.7.
Dalimilova kronika
2.8.
Vyvrcholení gotické slovesné kultury v Čechách
2.8.1.
Karlova univerzita
2.8.2.
Bartoloměj z Chlumce
2.8.3.
Legenda o svaté Kateřině
2.8.4.
Legenda o svatém Prokopu
2.8.5.
Tkladleček
2.8.6.
Mastičkář
2.8.7.
Satira
2.8.8.
Smil Flaška z Pardubic
2.8.9.
Žákovská milostná lyrika
3.
Česká literatura 15. století – husitství
3.1.
Obraz husitství v soudobé literatuře
3.2.
Kritikové církve
3.3.
Tomáš Štítný ze Štítného
3.4.
Jan Hus
3.4.1.
Život
3.4.2.
Dílo
3.5.
Husitství
3.6.
Petr Chelčický a Jednota bratrská
3.7.
Jiří z Poděbrad, cestopisy
4.
Humanismus a renesance
4.1.
Vymezení směrů
4.2.
Předchůdci v Itálii a ve Francii
4.2.1.
Dante Alighieri
4.2.2.
Francesco Petrarca
4.2.3.
Giovanni Boccaccio
4.2.4.
Francois Villon
4.3.
Renesance a humanismus v jižní a západní Evropě
4.3.1.
Rozvoj věd
4.3.2.
Francois Rabelais
4.3.3.
Miguel de Cervantes y Saavedra
4.3.4.
William Shakespeare
4.3.5.
Další autoři
4.4.
Český humanismus
4.4.1.
Periodizace
4.4.2.
Jan Mladší z Rabštejna
4.4.3.
Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic
4.4.4.
Viktorin Kornel ze Všehrd
4.4.5.
Jan Blahoslav
4.4.6.
Další autoři
4.4.7.
Cestopisy
4.4.8.
Daniel Adam z Veleslavína

Úryvek

"Starověké neevropské literatury, Bible, Antika, řecké antické umění

V povodí asijských řek, čínských veletoků, africké řeky Nilu vznikly ve 4.–3. tisíciletí př. n. l. stání celky s vyspělou kulturou
a psaná slovesnost.
Na území dnešního Iráku se rozvinulo sumerské písemnictví (obsahovalo epické zpěvy a báje, mýty o vzniku světa,
o 1.člověku a veliké potopě). Nejstarší písemnou památkou sumerské literatury je EPOS O GILGAMEŠOVI. Sumerský král, vládl
126 let, 2/3 byl bůh a z 1/3 člověk. Poddaní mu stavěli hradby a stěžovali si u bohů. Bohové poslali Enkidua aby bojoval s Gilgamešem,ale stali se přáteli. Bohyně Ištar chce Gilgameše pro sebe, ale on ji odmítne a urazí. Ištar pošle na Enkidua kletbu
a zemře. Gilgameš se bojí o svůj život, hledá bylinu nesmrtelnosti na dně jezera, bylinu sní had. Gilgameš si uvědomí že musí umřít. Jediné co po něm zůstane budou hradby a práce lidí.

Staré hebrejské písemnictví obohatilo kulturu o soubor slovesných památek zvaných PÍSMO SVATÉ–BIBLE
Původně šlo o hebrejské náboženské texty označován jako Starý zákon (na rozdíl od Nového zákona, jenž je původu křesťanského) a je součástí křesťanské bible.
Bible
Nejstarší část S. zákona tvoří tzv. tóra nebo-li Pentateuch (5 knih Mojžíšových), obsahují báje o stvoření světa a člověka.
První kniha Genesis je o stvoření Adama a Evy. Neuposlechli boží příkaz a byli vyhnáni z ráje, ztratili nesmrtelnost a museli pracovat. Jejich syn Kain se dopustil 1. zločinu na zemi, když zabil bratra Ábela. Mezi lidmi se množily zločiny a Hospodin vyhladil lidstvo potopou. Zachránil se Noe s rodinou, když na boží příkaz postavili koráb a vzal do něho po páru od všech živočichů aby znovu zalidnili zemi.
Noemovi potomci se nepolepšili. Začali stavět věž babylonskou, aby se vyrovnali Bohu. Hospodin je potrestal zmatením jazyků, stavbu nedokončili a jednotné lidstvo se rozdělilo na mnoho národů a jazyků. Z Noemových potomků byl nejslavnější Abram (Abrahám) a začínají dějiny Hebrejů (Židů) jako národ ochrany Hospodinovi. Abram vyvedl lid kočovného kmene
z Mezopotámie do Palestiny. Hospodin žádal aby mu obětoval místo berana vlastního syna Izáka a teprve v poslední chvíli zadržel Abrahámovu smrtící ruku. Izákův syn Jákob připravil lstivě bratra Ezaua o právo prvorozenství, stal se božím vyvolencem a ostal jméno Izrael, když si v zápase s Hospodinem vynutil jeho požehnání.
Jeden z 12 synů Jákobových byl Josef. Bratři ho prodali do egyptského otroctví. V Egyptě Josef vykládal sny na faraonově dvoře. Jákobovy synové se po vypuknutí hladu v Kanaanejské zemi vypraví do Egypta pro potraviny. Setkali se s Josefem a ten jim odpustil a přemluvil aby se s rodem usadili v Egyptě a stali se praotci jednotlivých hebrejských kmenů. Později upadli do nevolnictví z něhož je vysvobodil Mojžíš.
Druhá kniha Exodus (odchod). Mojžíš převedl svůj lid přes Rudé moře a na Sinajské poušti je zachránil před hladem. Na hoře Sinaj obdržel od Hospodina desatero soubor mravních přikázání a obřadních pravidel, která měli Židé zachovat.
Na 5 knih Mojžíšových navazují Knihy soudců (o silném Samsonovi, bojích proti Filištínským a zrádné Dalile), Knihy královské (dějiny židovského národa za vlády prvních králů Saula, Davida, Šalamouna; obsahuje lyrické partie: žalmy Davidovi
a milostnou lyriku PÍSEŇ PÍSNI – PÍSEŇ ŠALAMOUNOVA; boj Davida s Goliášem; úpadek království)
Starý zákon věnuje pozornost činnosti proroků, kteří jako mluvčí lidu horlili proti útlaku, hlásali nápravu mravů
a předpovídali příchod Mesiáše (Vykupitele), který založí říši spravedlnosti.
Nový zákon 4 evangelia (mezi nimi rozestup i několik tisíc let), skutky Ježíše-Krista. Je to zákl. text křesťanské nauky Marek, Matouš, Lukáš, Jan př. Filipovo nebo Josefovo evangelium"

Poznámka

Důležité informace jsou psány tučně, kurzívou nebo verzálkami.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23915
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse