Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověké Řecko

Starověké ŘeckoKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45, Olomouc - Hejčín

Charakteristika: Práce obsahuje popis období starověkého Řecka, ke kterým patří archaické období nebo helénistické období.

Obsah

1.
Mínojská Kréta
2.
Mykénské Řecko
3.
Homérské Řecko
4.
Archaické období
4.1.
Starověké Athény
4.2.
Starověká Sparta
4.3.
Řecké náboženství
4.4.
Kultura archaického období
5.
Klasické období
6.
Helénistické období
7.
Kultura klasického a helénistické období

Úryvek

"Solón byl jmenován archontem s výjmečnými pravomocemi, jehož úkolem bylo nalézt kompromis mezi znesvářenými
společenskými třídami – šlechtou a zejména prosperujícími obchodníky.
Zrušil dlužní otroctví (pokud jste nebyli schopni splatit svůj dluh, byli jste se svou rodinou prodáni do otroctví)
 Nová ústava, rozdělil společnost do čtyřech tříd podle výše majetku, nejbohatší – nejen šlechta - mohli
zastávat úřad archontů. Tento krok však uspokojil pouze nejbohatší vrstvy.
 Všichni svobodní občané se mohli účastnit shromáždění – eklésia
Peisistratova tyranie (546 – 510 př.n.l.)
Touto cestou se měly urovnat nekončící spory mezi šlechtou a ostatními.
 Omezil moc šlechty
 Podporoval drobné rolníky
 Podporoval umění – doba rozkvětu Athén
 Jeho synové Hippias a Hipparchos nebyli tak úspěšní, svrženi 510 př.n.l. začátek republiky
Kleisthénovy reformy (509 – 508 př.n.l.)
Kleisthénovými refomami začíná Klasické období
 Nová ústava – rozdělil obyvatele do skupin podle místa bydliště
 Nové obvody 10 Fýl s přibližně stejným počtem obyvatel. Každá fýla se dělila na 3 Tritie (1 městská, 1
pobřežní, 1 vnitrozemí)
 Nova vláda – Rada 500 – 50 členů z každé fýly, schvaluje veškeré zákony, každý den jiný předseda (=
premiér)
 Shromáždění lidu Eklésia – účastnit se mohou všichni svobodní muži, hlasují o nových zákonech
 Nezávislé soudnictví Heliaia
 institut Ostrakismu
11. – 8. století Athény monarchií
8. - 6. století – vláda aristokracie
621 Drakónovy zákony
594 Solónovy reformy
546 Peisistratova tyranie
509 Kleisthénovy reform
Starověká Sparta
Společenské třídy
Dórové ovládli Peloponés a podmanili si původní obyvatelstvo této oblasti. Sparťané se nikdy nesmísili s původním
obyvatelstvem, a tak se ve starověké Spartě zformovaly tři společenské třídy.
 Sparťané – plnoprávní, profesionální, nebo vysloužilí vojáci (bylo jich v prvních letech kolem 9 000, po všech
válkách v pátém století zbylo asi 1 000 Sparťanů)
 Perioikové - cizinci, zabývají se řemesly a obchodem, omezená práva
 Helóti – otroci, původní obyvatelé, přidělováni jako vlastnictví Sparťanům společně s příděly půdy, na které
pracují (kolem 400 000)
- 5 - STAROVĚKÉ ŘECKO
Forma vlády:
 2 králové (král = basileus), vojenští velitelé, nejlepší a nejzkušenější vojáci
 Gerusia – rada starších – 28 starých moudrých mužů (starších 60 let) + 2 králové, navrhují nové zákony, poradní
orgán králů
 5 Eforů – dohližitelé, výkonná moc, právo odvolat krále, vedou shromáždění lidu
 lidové shromáždění – mohou se účastnit všichni plnoprávní Sparťané, schvaluje zákony
Vojenská demokracie
Sparťané byli neustále ve stavu vojenské pohotovosti – připraveni na válku. Hlavním důvodem byla neustálá hrozba
povstání Helótů. Životní styl a výchova Sparťanů byla proto zaměřena vojensky.
 Půda byla rozdělena na díly stejné rozlohy a přidělena Sparťanům spolu s Helóty, kteří na ni pracovali a
zajišťovali produkci potravin.
 Každý rok se příděly půdy měnily.
 Všichni Sparťané byli rovnoprávní.
 Sparťanům nebylo dovoleno prodat svůj příděl půdy.
 Všichni spartští muži byli profesionální vojáci, nejlepší řecká pěchota – Hoplité
 Sparta nikdy nebyla opevněna, vojáci byli hradbami městského státu
Vojenská výchova
o Miminka byla prohlédnuta, jestli jsou dostatečně silná
o Chlapci žili se svými matkami do 7 let, poté od 7do 30 společně v kasárnách
o Přísná disciplína, výcvik, podněcováni k nenávisti k Helótům
o Vojenská služba od 20 do 60 let
o Sňatky povinné, ale téměř žádný rodinný život, většinu času tráví muži spolu v kasárnách
o Dívky – hlavní úkol být zdravé a rodit zdravé, silné děti
Řecké náboženství
Řecké náboženství bylo polyteistické a antropomorfní. To znamená, že řečtí bohové jednali a vypadali jako lidé – hádali
se, kuli pikle, měli děti, manipulovali lidmi. To, že bohové vypadali jako lidé, je důležité pro pochopení hlavní podstaty
řecké kultury – glorifikace člověka, jeho úspěchů, těla. Pokud bohové jednají jako lidé, lidé se stávají sami bohy –
oslavují sami sebe.
Legendy o řeckých bozích nám mohou pomoci pochopit vývoj řecké společnosti.
 První generace bohů
Na počátku byl chaos. Poté Gaia (země) měla 12 dětí (obrů) s Uranem (nebesy). Gaie se nelíbila krutost s jakou
Uranos zacházel se svými dětmi a přemluvila jednoho ze svých synů Krona (Kronos), aby Urana svrhnul. To se
mu podařilo, ale Uranos ho proklel, že jeho osud bude stejný.
 Druhá generace bohů
Kronos byl hlavním bohem. Zlatý věk, žádné války, žádné konflikty. Kronos měl 6 dětí s Rheou. Pamatoval na
kletbu svého otce a spolknul pět ze šesti dětí. Posledního Dia (první pád Zeus) Rhea ukryla, přežil a nakonec
svrhl Krona."

Poznámka

Práce obsahuje obrázky a tabulky. Důležité informace jsou tučně značeny.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x529e4a418f298.zip (1116 kB)
Nezabalený formát:
Staroveke_Recko.pdf (1174 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse