Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověké Řecko

Starověké ŘeckoKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou

Charakteristika: Dopodrobna zpracovaná maturitní otázka z dějepisu na téma Starověké Řecko. Práce rozebírá období, území, život, kulturu, města a obyvatelstvo Starověkého Řecka.

Obsah

1.
Mínojská Kréta
2.
Heladské období
3.
Mykénské období
4.
Homérské období
5.
Archaické období
6.
Klasické období
7.
Vzestup Makedonie
8.
Helénistické období

Úryvek

"Velká řecká kolonizace
- přesídlení části obyvatel
- po hlasování v poleis (alespoň 1 muž z každé rodiny)
- přelidnění, touha po půdě
- zakládání nových osad - dobře bránitelné
- zem. půda
- nezískané bojem
- směry - J Itálie + Sicílie („Velké Řecko“)
- S Afrika
- J Francie + J Španělsko
- pobřeží Černého moře
- obchodní vztahy:
- osady dodávaly metropolím obilí, ty jim naoplátku prodávaly zbraně a nástroje
- důsledky - rozšíření řeckého světa a kultury (ovlivnění)
- barbarizování Řeků, pořečťování barbarů- sociální problémy v poleis
- nahrazení krále zemědělskou šlechtou
- rozvoj řemesel a obchodu
- těžba žel. rudy, odlévání kovů, svařování
- hrnčířský kruh, tkalcovský stav
- mořeplavba, stavitelství (vodovody, kanalizace, chrámy)
- naturální směna > peníze (od Lýdů před r. 600 př.n.l.)
- nová forma bohatství
- ohrožení aristokracie střední vrstvou (7. stol.)
- růst vlivu střední vrstvy
- aristokracie vs. démos (lid)
- donucení aristokratů k zápisu zákonů
- někde u moci tyranové (samovládci)
- zpočátku sliby v prospěch poleis
- za 1-2 generace diktatura - negativní vládnutí
- po čase svržení, nemožný návrat k diktatuře
- aristokracie > diktatura > demokracie

SPARTA
- Lakónie (Peloponés)
- úrodná půda
- dostatek žel. rudy
- ohraničení horami
- 10 stol. - spojení 4 vesnic > vznik Sparty
- usazení Dórů (dórští Sparťané)
- podmanění dřívějšího obyvatelstva
- rozdělení obyvatelstva: 1. Perioikové - bez polit. práv, svobodní
- řem., zem., obch.
- povinnost boje ve válce
- se Sparťany = Lakedaimoňané
2. Heilóti (otroci) - původní zemědělci
- většina, majetek státu
- živení Sparťanů
3. Pairové (Sparťané) - plnoprávní, nepracovali
- vojenská služba, oddanost státu
- LÝKURGOS - zákony, vojenský a výchovný systém
- rozdělení půdy na 9000 části pro Sparťany
- práva a povinnosti obyvatel
- dobré postavení žen (čím více porodila chlapců, tím lepší postavení žena měla)
- vojsko - přísná kázeň, hoplíté (těžká pěchota) – jediná složka armády, boj ve falangách
- státní zřízení:
- v čele 2 králové (velitelé vojska)
- 5 eforů - kontrola zákonů, výchovný systém, soudní a výkonná moc
- na 1 rok, starší 60 let
- gerusia - rada starších (30 mužů - králové + starší 60 let)
- lidové shromáždění (apelá) - všichni dospělí Sparťané
- volba eforů, gerusie, vyhlašování válek
- 8. stol. - 1. mesénská válka - podmanění Messenie
- 2. pol. 7. stol. - 2. mesénská válka - povstání Messénů, neúspěšné
> reformy - pro udržení otroků v klidu
- nejsilnější vojsko v Řecku
- izolace vůči cizincům a všemu novému > postupné zaostávání
- 2. pol. 6. stol. - vytvoření Peloponéského spolku
- nejsilnější vojenská síla v Řecku
- hlavní slovo v něm má Sparta

ATHÉNY
- Attika - úrodné planiny (olivy, obilí, pastevectví)
- nedostatek mramoru, olova, stříbra, hrnčířské hlíny
- mořeplavba
- Théseus – údajně 1. král Athén
- synoikismus - spojování vesnic do jednoho celku
- 7. stol. - společenské centrum Atiky"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b9718097454.zip (20 kB)
Nezabalený formát:
Anticke_Recko_21.1..doc (75 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse