Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověké Řecko a Řím, doba železná a římská na našem území - maturitní otázka 5/10

Starověké Řecko a Řím, doba železná a římská na našem území - maturitní otázka 5/10


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: První část maturitní otázky se zabývá starověkým Řeckem, všímá si jeho počátků a stručně informuje o době archaické, klasické i helénistické. Popisuje velkou řeckou kolonizaci, Řecko-perské a Peloponéské války. Druhá část práce je věnována starověkému Římu, všímá si Punských válek a seznamuje s prvním i druhým triumvirátem. V závěru je velmi krátce představeno období doby železné a římské na našem území. Předchozí maturitní otázku naleznete zde Osvícenství - maturitní otázka 4/10, následující Stěhování národů, první barbarské státy, Francká říše, Sámova říše - maturitní otázka 6/10.

Obsah

1.
Starověké Řecko
2.
Starověký Řím
3.
Doba železná a římská u nás

Úryvek

"Starověké Řecko
• 2000př.n.l- příchod řeckých kmenů ze severu,osídlování,počátek Mykénského období, Homérské období-temné (příchod Dórů).
• Archaická doba (800-500 př.n.l)- položeny základy klasického Řecka( konání prvních olympijských her 776př.n.l, epos Ilias a Odyssea).
• Formování městských států- POLIS(autonomní města s akropolí-hrad a agorou-tržiště), prudký hospodářský a politický rozvoj.
• Velká řecká kolonizace(800-600 př.n.l)- díky přelidnění a nedostatku potravin se prostřednictvím řecké kolonizace řecký vliv rozšířil do celého Středozemí. Probíhala proměna státního zřízení měst z království na oligarchii nebo tyranii.
• Vzestup Sparty a Athén
- Sparta(Lakedaimón) se stává v 8st. vůdčím státem na Peloponésu, byla tvořena dvěma králi,radou starších(gerúsia) a 5 efory-dozorci,měli nejlepší armádu.
- Athény míří přes oligarchii(archonti) k demokracii,rozsáhle politické reformy za Solóna(rozdělení společnosti na vrstvy)
• Klasická doba(500-336př.n.l)
Řecko-perské války
Stále rozrůstající perská říše začala ohrožovat řecká města→ sjednocení řeckých měst→ počátek války 500př.n.l.
Bitva u Marathónu- Vítězství Athéňanů nad perskou přesilou. Marathónský běh- podle běžce, který běžel do Athén oznámit novinu a padl vyčerpáním.
Bitva u Thermopyl- Spartské vojsko v čele s králem Leonidasem bránili soutěsku Thermopyly, díky zradě byli poraženi a perské vojsko vtrhlo do Athén,které vypálili.
Bitva u Plataj- vítězství Řeků, konec nátlaku Persie. Roku 449 př.n.l uzavřen mír.
Následuje období přechodných hegemonií, kdy se střídají Athény a Sparta v největší moci.
Peloponéské války
Válka mezi Athénami a Peloponéským spolkem v čele se Spartou důsledkem neustálých sporů.Výsledkem byly neuvěřitelné ztráty a pokles hospodářství.Zvítězila Sparta.
Vzestup Makedonie
Ve 4st. př.n.l obrovský vzestup Makedonie, Filip II. Makedonský roku 338př.n.l (bitva u Chairóneie) poráží řecké polis a vytváří Panhelénský spolek- pomoc při tažení proti Persii.
• Helénistická doba(336 př.n.l-146 př.n.l)
Alexandr Makedonský (Veliký) nastupuje po Filipovi a zahajuje tažení proti Persii. Tažení vyhrává a stává se vládcem celé Persie. (ovládl i Egypt,Babylon a táhl i do Indie).
Roku 146 př.n.l se Řecko stává součástí římského impéria.

Starověký Řím
• Civilizace vzešlá z města Říma kolem 8st. př.n.l. (legenda o založení Říma- Romulus a Remus-753 př.n.l).
• Forma vlády se měnila z království na republiku a nakonec na císařství.
• V 7 st. př.n l byl Řím napaden etrusky ale v 5st. př.n.l se zbavuje etruské nadvlády.
• Po době královské následuje vznik republiky, utváří se uspořádání římské společnosti- rozdělení na patricije (svobodní, plnoprávní),plebeje(rolníci)a otroky.
• Vládu vykonával volený konzul, senát a lidové shromáždění.
• Roku 450 př.n.l sepsán zákon dvanácti desek—zachycení zvykového práva (občanské a trestní)."

Poznámka

Práce je psaná v odrážkách.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4d330ec3d8ce8.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Staroveke_Recko_Rim_d_zelez_MO.doc (48 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse