Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověký Řím

Starověký Řím



Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou

Charakteristika: Dopodrobna zpracovaná maturitní otázka z dějepisu na téma Starověký Řím. Práce rozebírá období, území, život, kulturu, města a obyvatelstvo Starověkého Říma.

Obsah

1.
Etruskové
2.
Doba královská
3.
Raná republika
4.
Vrcholný rozkvět republiky
5.
Krize republiky
6.
Pád republiky
7.
Principát
8.
Dominát

Úryvek

"P u n s k é v á l k y (264-146 př.n.l.)
- nejúpornější a nejdelší válka v římských dějinách
- Kartágo - na území dnešního Tuniska
- 814 - založeno Féničany
- postupně námořní velmoc západního Středomoří
- rozvinutý obchod (slonovina, sklo, látky, otroci)
- vyspělé zemědělství (plantáže)
- oligarchická vláda (bohatí)
- dobré vybavení pro války (silné loďstvo, početná pěchota)
- ovládané ostrovy - Korsika, Sardinie, Sicílie
- objevné plavby (Británie)
- Kartaginci - Punové
- po přiblížení Římanů k Sicílii konec míru (záminka dobývání města Messina)
- I. punská válka (264-241 př.n.l.)
- HAMILKAR - vojevůdce Kartaginců
- převaha Říma na souši, Kartága na moři
- útoky na italské pobřeží
- budování římského loďstva (kopírování kartaginských lodí)
- havran - otočný můstek spouštěný na nepřátelskou loď
- bitva u Aegatských ostrovů (241) - vítězství Říma
- ovládnutí Sicílie, Sardinie, Korsiky Římem
- první mimoitalská území - provincie
- 2 illyrské války (229-228) - útok Říma na Dalmácii (pirátské přepady římských lodí)
- vítězství Říma, vyčištění Jadranu od pirátů
- připojení Dalmácie
- 2 války proti Galům (225-223) - obsazení předalpské Galie, romanizace
- domluva Říma s Kartágem o vlivu v Hispánii (hranice Ebro)
- II. punská válka (218-201 př.n.l.)
- hledání nového území Kartaginci > obsazení Hispánie (nerostné suroviny)
- vybudování žoldnéřské armády Kartágem
- HANNIBAL - schopný vojevůdce
- 219 - útok na římského spojence, město Saguntum
- 218 - vyhlášení války
- pochod přes Pyreneje a Alpy do sev. Itálie (velké ztráty, doplňování Kelty)
- pochod na jih (předpoklad spojenectví s Řeky, Makedonci, otroky)
- bitva u Trasimenského jezera (217) - porážka Ríma
- bitva u Kann (216) - porážka Říma (50 000 mrtvých – největší porážka Říma v dějinách)
- vypuknutí paniky v Římě, odpadávání spojenců
- 211 - pochod k Římu (ne útok) > velká mobilizace Říma
- zhoršení Hannibalovy situace (špatné zásobování, odmítnutí některých kmenů přidat se k jeho armádě)
- Publius Cornelius Scipio st. - konzul
- 204 - útok na Kartágo, odvolání Hannibala z Itálie
- 202 - bitva u Zammy - porážka Kartága
- ztráta moci, území, 260t Ag Římu
- 3 makedonské války
- bitva u Pydny (168) - porážka Makedonie
- 148 - připojení Makedonie jako provincie
- 146 - vítězství nad Achájským spolkem
- vítězné boje proti Seleukovcům
- III. punská válka (149-146 př.n.l.)
- postupný vzestup Kartága
- rozpoutání války Římem
- 149 - útok na Kartágo
- stanovení tvrdých podmínek Římem > zoufalý odpor
- 146 - zničení Kartága (Publius Cornelius Scipio ml.), prokletí půdy (zasolení)
- 133 - ovládnutí Hispánie, Malé Asie
- provincie - majetek římského národa
- obyvatelstvo bez občanských práv, poddaní, daně
- římští místodržící - správci, neomezená moc (za udělení úřadu složili poplatek > obírali provincie, jak to šlo)
- velitelé vojska, soudy
- konec 2.stol. př.n.l. - Sicílie, Sardinie, Korsika, Předalpská Galie, Řecko, Makedonie, Malá Asie, Hispánie, Dalmácie, Kartágo"

Poznámka



PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b971bd7d573.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Anticky_Rim.doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse