Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověký Řím

Starověký ŘímKategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16, příspěvková organizace, Jablonec nad Nisou

Charakteristika: Dopodrobna zpracovaná maturitní otázka z dějepisu na téma Starověký Řím. Práce rozebírá období, území, život, kulturu, města a obyvatelstvo Starověkého Říma.

Obsah

1.
Etruskové
2.
Doba královská
3.
Raná republika
4.
Vrcholný rozkvět republiky
5.
Krize republiky
6.
Pád republiky
7.
Principát
8.
Dominát

Úryvek

"P u n s k é v á l k y (264-146 př.n.l.)
- nejúpornější a nejdelší válka v římských dějinách
- Kartágo - na území dnešního Tuniska
- 814 - založeno Féničany
- postupně námořní velmoc západního Středomoří
- rozvinutý obchod (slonovina, sklo, látky, otroci)
- vyspělé zemědělství (plantáže)
- oligarchická vláda (bohatí)
- dobré vybavení pro války (silné loďstvo, početná pěchota)
- ovládané ostrovy - Korsika, Sardinie, Sicílie
- objevné plavby (Británie)
- Kartaginci - Punové
- po přiblížení Římanů k Sicílii konec míru (záminka dobývání města Messina)
- I. punská válka (264-241 př.n.l.)
- HAMILKAR - vojevůdce Kartaginců
- převaha Říma na souši, Kartága na moři
- útoky na italské pobřeží
- budování římského loďstva (kopírování kartaginských lodí)
- havran - otočný můstek spouštěný na nepřátelskou loď
- bitva u Aegatských ostrovů (241) - vítězství Říma
- ovládnutí Sicílie, Sardinie, Korsiky Římem
- první mimoitalská území - provincie
- 2 illyrské války (229-228) - útok Říma na Dalmácii (pirátské přepady římských lodí)
- vítězství Říma, vyčištění Jadranu od pirátů
- připojení Dalmácie
- 2 války proti Galům (225-223) - obsazení předalpské Galie, romanizace
- domluva Říma s Kartágem o vlivu v Hispánii (hranice Ebro)
- II. punská válka (218-201 př.n.l.)
- hledání nového území Kartaginci > obsazení Hispánie (nerostné suroviny)
- vybudování žoldnéřské armády Kartágem
- HANNIBAL - schopný vojevůdce
- 219 - útok na římského spojence, město Saguntum
- 218 - vyhlášení války
- pochod přes Pyreneje a Alpy do sev. Itálie (velké ztráty, doplňování Kelty)
- pochod na jih (předpoklad spojenectví s Řeky, Makedonci, otroky)
- bitva u Trasimenského jezera (217) - porážka Ríma
- bitva u Kann (216) - porážka Říma (50 000 mrtvých – největší porážka Říma v dějinách)
- vypuknutí paniky v Římě, odpadávání spojenců
- 211 - pochod k Římu (ne útok) > velká mobilizace Říma
- zhoršení Hannibalovy situace (špatné zásobování, odmítnutí některých kmenů přidat se k jeho armádě)
- Publius Cornelius Scipio st. - konzul
- 204 - útok na Kartágo, odvolání Hannibala z Itálie
- 202 - bitva u Zammy - porážka Kartága
- ztráta moci, území, 260t Ag Římu
- 3 makedonské války
- bitva u Pydny (168) - porážka Makedonie
- 148 - připojení Makedonie jako provincie
- 146 - vítězství nad Achájským spolkem
- vítězné boje proti Seleukovcům
- III. punská válka (149-146 př.n.l.)
- postupný vzestup Kartága
- rozpoutání války Římem
- 149 - útok na Kartágo
- stanovení tvrdých podmínek Římem > zoufalý odpor
- 146 - zničení Kartága (Publius Cornelius Scipio ml.), prokletí půdy (zasolení)
- 133 - ovládnutí Hispánie, Malé Asie
- provincie - majetek římského národa
- obyvatelstvo bez občanských práv, poddaní, daně
- římští místodržící - správci, neomezená moc (za udělení úřadu složili poplatek > obírali provincie, jak to šlo)
- velitelé vojska, soudy
- konec 2.stol. př.n.l. - Sicílie, Sardinie, Korsika, Předalpská Galie, Řecko, Makedonie, Malá Asie, Hispánie, Dalmácie, Kartágo"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54b971bd7d573.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Anticky_Rim.doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse