Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Starověký Řím

Starověký Řím


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Maturitní otázka podrobně zpracovává dějiny Starověkého Říma. Popisuje vznik Říma, jeho vývoj a následně zánik. Práce je přehledně rozčleněna o jednotlivých vývojových oblastí, což zjednodušuje orientaci v textu.

Obsah

1.
Vznik Říma
2.
Etruskové, ovládnutí Itálie Římem
3.
Punské války, dobývání Středomoří
4.
Krize Římské republiky, občanské války, povstání otroků, první pokusy o Samovládu
5.
Přechod republiky v císařství, principát, dynastie císařského Říma
6.
Úloha armády v Římě, rozloha impéria, které země Řím ovládl, odkaz a kultura římského impéria

Úryvek

"PUNSKÉ VÁLKY
-Kartágo s Římem mělo zpočátku přátelské vztahy-podepisovali mírové smlouvy
-jejich zájmy se nekřížily
-obě země byly velmi ambiciózní-jejich zájmy se začaly brzy střetávat
-KARTÁGO-založeno Féničany
= Nové město
-založeno 814 př.n.l.
-Kartágo se osamostatnilo během Perské nadvlády ve Fénicii
-Římané je hanlivě nazývali Punové(=osmahlí)
-skvělí mořeplavci- dopluli až do Británie
-Ovládli Korsiku, Sardinii, Sicílii
-‘‘bez jejich svolení si nikdo nesmí umýt ruce ve Středozemním moři ‘‘
-slabá armáda- nejednotná, cizí národnosti
1. PUNSKÁ VÁLKA-264-241př.n.l.
-Příčina-spor o Sicílii (měli zde své zájmy Římané i Kartágo)
-zpočátku vyrovnané- Římané převaha na souši, Kartágo převaha na moři
-Římané vybudovali loďstvo- podle vzoru potopené punské lodi. Vybavili lodě
můstky s bodcem, který lodě spojily a Římané mohli
přepochodovat a bojovat muž proti muži
-241př.n.l.- bitva u Aegatských ostrovů- Římané zvítězili
-Kartágo- ztratilo Sicílii, Korsiku, Sardinii, Liparské ostrovy a muselo zaplatit
válečné náhrady
2. PUNSK VÁLKA-218-201př.n.l.
- Kartágo-chtělo obnovit své postavení
-expandovalo do Hispánie, kde nalezli stříbrné doly- splatili dluh Římu
-měli dost peněz na válku
Příčina: -Hanibal-velitel vojsk v Hispánii- dobyl město Saguntum- spojenec Říma
-Římané žádali vydání Hanibala, ale to Kartaginci odmítli, a proto jim vyhlásili
Římané válku.
-Hanibal překročil řeku Iberus (Ebro) –hraniční řeka, oddělující sféry vluvu
-Hanibal se vydal do Itálie přes Alpy-velké ztráty na životech
-většina slonů se utopila v bažinách
-Hanibal doplnil ztráty ve vojsku Galy- nenáviděli Řím
-217př.n.l.-bitva u Trassimenského jezera-vlákal je do úzké soutěsky a zmasakroval je
- Quintus Fabius Maximus- byl zvolen za diktátora
-tzv. Cunktátor(=váhavec)-zvolil taktiku partyzánského boje
-ustupoval a tím Hannibala
unavoval a pak útočil ze zálohy
-po 6 měsících byl svržen
- místo Fábia byli zvoleni dva konsulové - Aemilius Paulus a Terentius Varro.
-216př.n.l.- bitva u Cann-drtivá porážka –Římané zvolili špatnou taktiku

-Hannibal zaútočil na Řím- dostal strach zaútočit
-Římané volali ‘‘ Hanibal ante portas‘‘ = Hanibal před branami
-Římané budují novou armádu ( i otroci, kterým síbili svobodu)
-obrat ve válce
-Římané obsadili Sicílii-211př.n.l.- dobyli Syrakúsy – zabit Archimédes
-Publius Cornelius Scipio Major- zaútočil na Kartágo-Hannibal byl nucen vrátit se domů
-202př.n.l.-bitva u Zamy- i přes pomoc svého bratra Hasrubala Hannibal prohrál
-201př.n.l.- uzavřena mírová smlouva-nesměli vést války bez svolení Říma
-museli zaplatit 260 t stříbra
-museli odevzdat válečné slony a válečné lodě
3.PUNSKÁ VÁLKA-149-146př.n.l.
-Kartaginci měli zakázáno vést války, čehož využívaly okolní státy
-Kartágo se rozhodlo porušit smlouvu a začalo se bránit
-Římané poslali do Kartága posly, kteří jim nakázali roztavit všechny zbraně a zničit
Lodě
-Kartágo uposlechlo
-Když Římané chtěli, aby přesunuli město dál od pobřeží vzali si 3 dny na
rozmyšlenou a během té doby vytvořili nové zbraně z domácích nástrojů
-Kartaginci odmítli přesunout město a tím vypukla válka, která trvala 3 roky
-Publios Scipio Minor je nakonec porazil
-město bylo zbouráno, obyvatelstvo prodáno do otroctví, zem posolena."

Poznámka

Práce obsahuje malou mapu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54be3de2294f7.zip (98 kB)
Nezabalený formát:
Rimske_dejiny.doc (198 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse