Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Státní symboly, prezident

Státní symboly, prezident

Kategorie: Základy společenských věd, Profi práce

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zaměřuje na státní symboly a prezidenta. Popisuje všechny státní symboly jako jsou vlajka, znaky nebo pečeť. Dále se zaměřuje na volbu prezidenta, jeho funkce a další jeho pravomoci.

Obsah

1.
Státní symboly
2.
Prezident republiky
2.1.
Volba prezidenta
2.2.
Funkce prezidenta
2.3.
Další pravomoci prezidenta

Úryvek

"STÁTNÍ SYMBOLY
Státními symboly âeské republiky jsou velk˘ a
mal˘ státní znak, státní barvy, státní vlajka, vlajka
prezidenta republiky, státní peãeÈ a státní
hymna.
Velk˘ státní znak tvofií ãtvrcen˘ ‰tít, v jehoÏ prvním
a ãtvrtém ãerveném poli je stfiíbrn˘ dvouocas
˘ lev ve skoku se zlatou korunou a zlatou
zbrojí. Ve druhém modrém poli je stfiíbrno-ãervenû
‰achovaná orlice se zlatou korunou a zlatou
zbrojí. Ve tfietím zlatém poli je ãerná orlice
se stfiíbrn˘m pÛlmûsícem zakonãen˘m jetelov˘-
mi trojlístky a uprostfied s kfiíÏkem, se zlatou korunou
a ãervenou zbrojí.
Mal˘ státní znak tvofií ãerven˘ ‰tít, v nûmÏ je
stfiíbrn˘ dvouocas˘ lev ve skoku se zlatou korunou
a zlatou zbrojí.
Státní barvy jsou bílá, ãervená, modrá v uvedeném
pofiadí.
Státní vlajka se skládá se z horního pruhu bílého
a dolního pruhu ãerveného, mezi nûÏ je vsunut
Ïerìov˘ modr˘ klín do poloviny délky vlajky. Pomûr
‰ífiky vlajky k její délce je 2 : 3.
Vlajka prezidenta republiky je bílá, s okrajem
skládajícím se z plaménkÛ stfiídavû bíl˘ch, ãerven
˘ch a modr˘ch. Uprostfied bílého pole je velk
˘ státní znak, pod ním je bíl˘ (stfiíbrn˘) nápis
„PRAVDA VÍTùZÍ“ na ãervené stuze podloÏené
Ïlut˘mi (zlat˘mi) lipov˘mi ratolestmi.
Státní peãeÈ tvofií velk˘ státní znak podloÏen˘ lipov
˘mi ratolestmi po stranách, kolem nûhoÏ je
opis „âESKÁ REPUBLIKA“. Peãetidlo státní peãeti
uchovává prezident republiky.
Státní hymna je pfievzata z první sloky písnû
Franti‰ka ·kroupa na slova Josefa Kajetána
Tyla „Kde domov mÛj“.
PREZIDENT REPUBLIKY
Prezident republiky je hlavou státu.
Prezidenta republiky volí Parlament na spoleãné
schÛzi obou komor - Poslanecká snûmovny a
Senátu.
Prezident republiky není z v˘konu své funkce odpovûdn
˘.
Prezident se ujímá úfiadu sloÏením slibu. Jeho
funkãní období trvá pût let.
VOLBA PREZIDENTA
Volba se koná v posledních tfiiceti dnech volebního
období úfiadujícího prezidenta republiky. Pokud
se úfiad prezidenta uvolní, koná se volba do
tfiiceti dnÛ.
Prezidentem republiky mÛÏe b˘t zvolen obãan,
kter˘ je voliteln˘ do Senátu, tj. star‰í 40ti let. Nikdo
nemÛÏe b˘t zvolen více neÏ dvakrát za sebou.
1. Navrhovat kandidáta na prezidenta je oprávnûno
nejménû deset poslancÛ nebo deset senátorÛ.
Prezidentem republiky je zvolen kandidát,
kter˘ získal nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ
v‰ech poslancÛ i nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ
v‰ech senátorÛ. Nezíská-li Ïádn˘ z kandidátÛ
nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ v‰ech poslancÛ a
v‰ech senátorÛ, koná se do ãtrnácti dnÛ druhé
kolo volby.
2. Do druhého kola postupuje kandidát, kter˘ získal
nejvy‰‰í poãet hlasÛ v Poslanecké snûmovnû,
a kandidát, kter˘ získal nejvy‰‰í poãet hlasÛ
v Senátu. Je-li více kandidátÛ, ktefií získali stejn
˘ nejvy‰‰í poãet hlasÛ v Poslanecké snûmovnû
, nebo více kandidátÛ, ktefií získali stejn˘ nejvy‰‰
í poãet hlasÛ v Senátu, seãtou se hlasy odevzdané
pro nû v obou komorách. Do druhého
kola postupuje kandidát, kter˘ takto získal
vy‰‰í poãet hlasÛ. Zvolen je kandidát, kter˘ získal
nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ pfiítomn˘ch poslancÛ
i nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ pfiítomn
˘ch senátorÛ.
3. Pokud nebyl prezident republiky zvolen ani ve
druhém kole, koná se do 14 dnÛ tfietí kolo volby,
v nûmÏ je zvolen ten z kandidátÛ druhého kola,
kter˘ získal nadpoloviãní vût‰inu hlasÛ pfiítomn
˘ch poslancÛ a senátorÛ. Nebyl-li prezident
republiky zvolen ani ve tfietím kole, konají se nové
volby.
Prezident republiky sloÏí slib do rukou pfiedsedy
Poslanecké snûmovny na spoleãné schÛzi
obou komor. Slib prezidenta republiky zní:
„Slibuji vûrnost âeské republice. Slibuji, Ïe budu
zachovávat její Ústavu a zákony. Slibuji na svou
ãest, Ïe svÛj úfiad budu zastávat v zájmu v‰eho
lidu a podle svého nejlep‰ího vûdomí a svûdomí."
Prezident republiky se mÛÏe vzdát svého úfiadu
do rukou pfiedsedy Poslanecké snûmovny."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera29234
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse